Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

Ob-1997/23, Stran 811
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023 
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) s spremembami (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II), velja do 31. 12. 2023 (v nadaljnjem besedilu: de minimis),
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, z dne 5. 10. 2017,
– Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026, marec 2022,
– Strategije slovenskega turizma 2022-2028, maj 2022,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Programa dela za leti 2022 in 2023, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 6. redni seji dne 29. 3. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 4. 2022, spremembe in dopolnitve Programa dela za STO leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 8. dopisni seji dne 26. 4. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 5. 2022, ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 8. redni seji dne 14. 7. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 15. 7. 2022, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 10. dopisni seji dne 10. 8. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 16. 8. 2022 ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 9. redni seji dne 21. 12. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 5. 1. 2023.
I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023 izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
Za Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023 so v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij.
S prejšnjo turistično strategijo, Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, je bila vpeljana kategorija vodilnih destinacij – po opredelitvi v strategiji tistih destinacij, ki so vodilne glede na obseg prenočitev v posamezni makro destinaciji in glede na njihov vpliv na ustvarjanje podobe/prepoznavnosti makro destinacije in s tem Slovenije.
Strategija slovenskega turizma 2022-2028 (SST 2022-2028) ohranja vodilne destinacije s tem, da jasneje definira pogoje zanje, uvaja pa perspektivne DMO ter regijske turistične destinacije in regijske DMO. Strategija določa, da je status trenutnih vodilnih destinacij zamrznjen do konca leta 2023.
V SST 2022-2028 je opredeljena vizija slovenskega turizma: »Zelena butičnost z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse«, ki naslavlja predvsem preobrazbo ponudbene strani in se osredotoča na odgovornega, zahtevnejšega gosta. Za doseganje vizije se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti.
Za doseganje vizije SST 2022-2028 STO zasleduje sledeče cilje:
– krepitev prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot zelene, butične turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia,
– trajnostni razvoj in digitalna preobrazba slovenskega turizma z nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma, merjenjem učinkov turizma in usmerjanjem turističnih tokov (tudi s podporo vzpostavitve nacionalnega informacijskega središča),
– nadgradnja modela vodilnih destinacij ter priprava modela regijskega združevanja kot podporno okolje za nadaljnjo rast in razvoj v skladu s prioritetami strategije,
– okrepitev upravljanja razvoja produktov s ciljem krepitve razvoja produktov z višjo dodano vrednostjo in zmanjševanjem razkoraka med trženjsko podobo in stanjem na destinaciji,
– priprava modela in izvedba procesa reorganizacije delovanja STO v skladu s smernicami SST 2022-2028 in okrepitev funkcij upravljanja destinacij, produktnega razvoja in digitalne preobrazbe.
Skladno z novo turistično strategijo in s ključnimi cilji STO je osnovni cilj javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije in ostalih aktivnosti, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).
Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma in spodbujanje digitalne preobrazbe vodilnih destinacij,
– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij, s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,
– usmerjena promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilnih destinacij,
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših in odgovornih obiskovalcev ter usmerjenost na domači in tuje trge,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:
– aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
– upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
– razvoj, nakup in implementacija sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
– uporaba licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
– priprava in organizacija študijskih potovanj,
– priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
– priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.
I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji. Prijavitelj ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge).
4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US in 35/23 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).
7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti v sledečih izključenih sektorjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24).
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev države, občine ali Evropske Unije), skladno s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
11. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis prijavi le eno od njih.
I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti izraženo podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin vodilne destinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno občino, podporo te občine (velja izjava v Obrazcu št. 1),
– v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju vodilne destinacije. Občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-20211. Prijavitelj obvezno priloži soglasja v obliki izjav (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma drugih pristojnih (lokalnih) organizacij, ki izvajajo funkcijo nosilca razvoja in promocije turizma na območju, za katerega se izdaja soglasje, da želi in bo sodeloval kot aktiven partner v vodilni destinaciji, kot prilogo k Obrazcu št. 1.
1 https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019 Cerkno ni zajeta v strategiji in zajema območje Občine Cerkno.
2. Prijavitelj se zavezuje, da se bo za aktivnosti, ki jih bo izvajal v okviru prijavljenega projekta, povezal s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turizma znotraj vodilne destinacije.
3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
4. Vsaka destinacija, ki samostojno ne tvori vodilne destinacije, ampak je le del vodilne destinacije, se lahko opredeli le do ene vodilne destinacije. V primeru, da se le-ta opredeli do dveh ali več vodilnih destinacij, bodo vse naslednje vloge od zadnje potrjene vloge vodilne destinacije, zavržene.
5. V okviru projekta, ki ga izvaja destinacija in je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se morajo izvajati aktivnosti, skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja, z namenom načrtovanja, organiziranja in spodbujanja promocije turizma vodilne destinacije na domačem in tujih trgih, na način, da se poleg ustvarjanja nove vrednosti, ki generirajo pozitivne poslovne učinke na vodilni destinaciji, uresničuje tudi javni interes.
6. Prijavitelj se zaveže, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
7. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 1. 1. 2023 dalje, do najpozneje 3. 11. 2023. Če so se izvedbene aktivnosti začele izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo preveri skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
8. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči kot določa shema državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II)«.
9. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 – Izjava prijavitelja.
I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja in izvedbeni projekti upravičenca po tem javnem razpisu morajo biti skladni z namenom, ciljem in s predmetom tega javnega razpisa ter s programom dela STO ter morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje:
1. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnosti na ciljnih trgih, kot opredeljeno v Programu dela STO 2022/20232, ter skladno z aktualno turistično strategijo in s strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma ter skladno z aktualnimi trendi na področju turizma.
2 https://www.slovenia.info/uploads/Program%20dela/Program_dela_2022_2023_december_2022.pdf
2. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, med katere je zaželeno, da vključi tudi segment zahtevnega gosta3.
3 Zahtevnejši gost oziroma t. i. »High Value Traveller« spada v segment turistov, ki se odločajo o izbiri destinacije, načrtovanju in rezervaciji dopusta v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene, temveč so za to, da dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni plačati ustrezno višjo ceno.
3. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil, sofinanciranih preko tega javnega razpisa, obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in/ali navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
4. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznih upravičencev je določena v Prilogi 3 te razpisne dokumentacije, za vsako vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja, ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot taka zavržena.
5. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija turistične ponudbe, v kolikor jo izvaja, skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja STO.
6. Prijavitelj se zavezuje, da bo vlagal napore pri izbiri vrste oglaševanja na način, da bo prednostno vključeval tiste oblike oglaševanja, ki z doseganjem namena in ciljev oglaševanja, hkrati zmanjšujejo ogljični odtis ter druge negativne okoljske in socialne vplive ali zmanjšujejo te vplive v katerikoli fazi procesa izvedbe aktivnosti oglaševanja, povezane z oblikovanjem, proizvodnjo in distribucijo oglaševalskih materialov. Prijavitelj te dosežke tudi komunicira v javnosti s ciljem ozaveščanja o pomenu trajnostnega oglaševanja in promocije.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov iz leta 2022 izračunala delež prenočitev posameznih vodilnih destinacij glede na prenočitve za celotno Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter skladno s cilji in namenom tega javnega razpisa razdelila razpoložljiva finančna sredstva po tem javnem razpisu tako, kot je predstavljeno v Prilogi 3: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2023 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega finančnega načrta STO za leto 2023.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leto 2023 in v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finančnih sredstev in programa dela STO za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
I. 7 Zahtevki za izplačilo
Roka za oddajo Zahtevkov za izplačilo sta dva, in sicer: 18. 8. in 8. 11. 2023.
Prijavitelj mora pri zahtevku za izplačilo poleg obrazca Zahtevek za izplačilo obvezno oddati tudi obrazca Vsebinsko obdobno poročilo in Finančno poročilo (obrazci v prilogah 2, 2.1 in 2.2 javnega razpisa) ter ustrezna dokazila.
Roki za oddajo Zahtevkov za izplačilo se zaključijo na datum oddaje, do 24. ure.
Če prijavitelj na določenem/prvem roku za oddajo Zahtevkov za izplačilo ne uveljavlja upravičenih stroškov, Zahtevka za izplačilo ne odda. Zadnji rok za oddajo Zahtevkov za izplačilo je za vse prijavitelje obvezen, razen v primeru, če je prijavitelj že predhodno zaključil s projektom in izpolnil vse pogodbene obveznosti.
Zadnji Zahtevek za izplačilo mora obvezno vsebovati tudi Zaključno poročilo (Priloga 2.3 javnega razpisa), to je dodatno poročilo, poleg obdobnega, kjer sumarno povzame vse izvedene rezultate projekta.
Upravičenec pošlje v zaprti kuverti Zahtevek za izplačilo z vsebinskim in finančnim poročilom ter z zahtevanimi dokazili pisno po pošti na sedež STO, skladno s poglavjem V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja tega javnega razpisa in na kuverto oziroma ovojnico opremi poleg svojega naslova in naslova prejemnika še navedbo: »Ne odpiraj – zahtevek za izplačilo – JR vodilne destinacije 2023«.
I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. Postopek ocenjevanja vlog bo vodila strokovna komisija za ocenjevanje vlog.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega razpisa.
I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
Št.
Merilo
Maksimalno 
št. točk
1.
Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilne destinacije
50
2.
Promocija turistične ponudbe na več trgih
25
3.
Spodbujanje digitalne preobrazbe in povezovanja vodilne destinacije 
25
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk.
Komisija vloge za sofinanciranje, ki bodo dosegle prag najmanj 60 točk, predlaga za sofinanciranje po vrstnem redu števila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge, v okviru prejetih vlog.
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev razveljavi.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe ter trajnostne in digitalne preobrazbe slovenskega turizma. Upravičenci bodo morali v okviru cilja javnega razpisa vpeljati vsaj eno novo »zeleno doživetje« oziroma nadgrajeno »zeleno doživetje«, ki bo moralo biti objavljeno na destinacijski spletni strani, vezano na podmerilo 1.3. pri merilu III. 1 Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe vodilne destinacije v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog, v upravičenem obdobju trajanja javnega razpisa, od 1. 1. 2023 do 3. 11. 2023, ter priložiti ustrezna dokazila.
Za potrebe predmetnega javnega razpisa je »zeleno doživetje« tisto doživetje, pri katerem je poudarjen vidik ohranjanja naravnega in družbenega okolja, kot na primer izvedba doživetja brez plastike za enkratno uporabo, doživetje s poudarjenimi trajnostnimi elementi (okoljski, družbeni ali socialni elementi), vključevanje lokalnih obrtnikov, pridelovalcev in predelovalcev hrane, doživetja, ki odsevajo lokalni značaj ter podobno.
V primeru, da upravičenec v upravičenem obdobju trajanja projekta, od 1. 1. 2023 do 3. 11. 2023, ne izpolni cilja javnega razpisa, to je vpeljave vsaj enega novega »zelenega doživetja« oziroma nadgrajenega »zelenega doživetja«, objavljenega na destinacijski spletni strani, se mu pogodbena vrednost sofinanciranja zmanjša za 10 %. Znižanje pogodbene vrednosti se izvede pri zadnjem Zahtevku za izplačilo.
I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis« pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh povezanih podjetjih.
I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II) in Programom dela STO 2022/2023.
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali od 1. 1. 2023 do vključno 3. 11. 2023. Upravičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila aktivnost izvedena v tem obdobju. Račun za izvedeno aktivnost mora biti izdan in plačan do datuma oddaje zahtevka (pri zadnjem Zahtevku za izplačilo mora biti račun izdan in plačan do 8. 11. 2023). V kolikor se je aktivnost izvajala pred 1. 1. 2023 in se nemoteno nadaljuje po 1. 1. 2023, mora upravičenec jasno razmejiti te stroške na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so potrebni za predložitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno dokumentirati s pravno podlago (naročilnica, pogodba) za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki utemeljujejo fizično izvedbo te aktivnosti v upravičenem obdobju.
I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa, kot neposredne stroške.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje.
Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški za izvedbo medijskega zakupa, so vsi »on-line« (spletni portali, platforme, družbena omrežja, direktni e-mail marketing ipd.) in »off-line« (zunanje oglaševanje, tiskani mediji, radio in televizija ipd.), slovenski in tuji mediji.
2. Stroški upravljanja digitalnih komunikacijskih kanalov ter stroški priprave vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup:
– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vsebin za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih kanalih vodilnih destinacij – spletna stran, mobilne aplikacije, družbena omrežja, podkasti, blogi in drugi komunikacijski kanali – ter vsebin za ostali medijski zakup (kot so grafično oblikovanje vsebin, storitve fotografiranja, foto/video produkcija, avdio produkcija, produkcija promocijskih filmov za različne komunikacijske kanale, reprodukcija foto/video gradiva, priprava besedil, prevodi besedil ipd.), drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tehnično serviranje oglasov, kot npr. zakup AdServerjev, postavitev pristajalne spletne strani ter stroški drugih digitalnih storitev oziroma storitev, ki so nujno potrebne za izvedbo aktivnosti);
– stroški upravljanja kanalov družbenih omrežij/komunikacijskih kanalov oziroma medijev vodilnih destinacij;
– stroški analiz in raziskav, povezanih z definiranjem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person, identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marketinška strategija, oglaševalska strategija ipd.);
– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij, kanalov družbenih omrežij, podkastov, blogov in drugih lastnih kanalov vodilnih destinacij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih in njena interpretacija.
3. Stroški razvoja, nakupa in implementacije sodobnih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnje obstoječih tehnoloških rešitev:
– stroški razvoja in izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih spletnih straneh, različnih mobilnih aplikacijah ipd., različnih platformah ali spletnih portalih ipd. (npr. programiranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih vsebinskih in/ali tehničnih migracij ali integracij med različnimi digitalnimi orodji ipd.);
– stroški razvoja, nakupa in implementacije mobilnih aplikacij za raziskovanje destinacije (na primer e-vodniki ipd.), aplikacij za animacijo gostov, aplikacij za spoznavanje destinacije (igrifikacija) in podobnih aplikacij;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije VR tehnoloških rešitev – virtualna resničnost (na primer interaktivne 360° slike in videoposnetki ipd.);
– stroški razvoja, nakupa in implementacije AR tehnoloških rešitev – obogatena resničnost;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije sistema spletne trgovine, na primer za prodajo turističnih vodenj, doživetij, lokalnih in promocijskih artiklov idr.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije različnih sistemov e-vstopnic ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije »on-line« rezervacijskih sistemov na primer namestitvenih kapacitet in ostalih storitev (npr. športnih in vadbenih površin, fitnessa, doživetij ipd.) ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije različnih interaktivnih informacijskih sistemov (na primer za informacijske panele ipd.) ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije sistema »klepetalnih robotov (»chatbot«)« – digitalnih spremljevalcev, ki z obiskovalcem komunicirajo preko integracije na spletni strani ali aplikaciji ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije digitalnih načrtovalcev potovanj (kot na primer »trip planner« ipd.) ipd.;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije sistema nezamenljivih žetonov (NFT) (npr. v obliki digitalnih spominkov) ipd.;
– stroški integracije vsebin iz tretjih digitalnih orodij na spletno stran ali druge kanale destinacije (na primer uporaba ali priprava vmesnikov, implementacija integracije in nadgradnje …);
– stroški povezljivosti sistemov za sinhronizacijo in boljšo uporabniško izkušnjo med digitalnimi orodji, ki jih uporablja destinacija pri promociji in posredovanju podatkov uporabnikom;
– stroški razvoja direktne prodaje posameznega turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije za namen prodaje storitev vodilne destinacije in ponudnikov turističnih storitev v tej vodilni destinaciji;
– stroški razvoja, nakupa in implementacije drugih tehnoloških rešitev ali nadgradenj obstoječih tehnoloških rešitev, ki so povezane s predmetom javnega razpisa.
4. Stroški plačila uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev:
– informacijski sistemi za upravljanje destinacij;
– sistemi za upravljanje s spletnimi stranmi;
– spletni zemljevidi;
– digitalne platforme;
– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila licenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (»on- line booking« ipd.);
– druga analitična in informacijska orodja ipd..
5. Stroški priprave in organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične agencije:
– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za privabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja turizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih) medija ali turistične agencije/organizatorja potovanj;
– stroški namestitev, prehrane in prevoza za posamezne udeležence študijskih potovanj;
– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco, vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti;
– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. »zipline«, vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin (npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali najema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivnosti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov) tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, povezanih z izvedbo študijskega potovanja.
6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži:
– stroški identifikacije vplivnežev in/ali stroški agencije za privabljanje vplivnežev, ki aktivno deluje na ciljnem(ih), ki ga pokriva vplivnež;
– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški prehrane, stroški vstopnin, doživetij in najema opreme za vplivneža in stroški vodenja zaželeno usposobljenega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti za vplivneža;
– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti vplivneža;
– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obliki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na ciljnih trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah te točke; v tem primeru mora prijavitelj obvezno priložiti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki je predmet te pogodbe;
– stroški odkupa foto ali video gradiva, posnetega na območju vodilne destinacije s strani vplivneža.
7. Stroški priprave, organizacije in izvedbe izobraževanj s področja razvoja in promocije trajnostnih (na primer pridobivanje okoljskih in trajnostnih certifikatov, gospodarna raba vode in energije, »zelena doživetja«, turizem brez plastike za enkratno uporabo, vključevanje lokalnih pridelovalcev hrane in lokalnih obrtnikov ipd.) in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji:
– stroški priprave in organizacije izobraževanj, stroški predavateljev, stroški najema prostora in potrebne opreme.
8. Stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa, za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas), v času trajanja projekta, za katerega se uveljavljajo stroški plače in ki opravlja dela in naloge, povezane z neposrednim izvajanjem aktivnosti, ki so del vsebine prijavljenega projekta v Obrazcu št. 3: Podatki o projektu. Za uveljavljanje stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena oblika stroškov. STO prizna vrednost enote bruto bruto (t. i. II Bruto, z vključenimi prispevki delodajalca) urne postavke 12,00 evrov. Na letni ravni se prizna največ 1.720 ur (efektivne delovne ure) na osebo.
Upravičenec lahko uveljavlja tudi upravičene stroške za projekte, v katerih sodeluje več vodilnih destinacij ali regijske projekte, vendar le v sorazmernem delu, kateri se vsebinsko in prostorsko veže na vodilno destinacijo upravičenca.
Upravičenec mora v primeru pridobivanja novih fotografij na vodilni destinaciji ali preko drugih partnerskih projektov, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, zagotoviti prenos izključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno destinacijo, ta pa na STO neizključne pravice, kar se bo urejalo naknadno. Upravičenec je dolžen zagotoviti predlog nabora fotografij za v Mediateko na STO ob oddaji Zahtevka za izplačilo, v sklopu katerega se uveljavlja plačilo teh stroškov.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:
– davek na dodano vrednost;
– stroški analiz, študij, raziskav, svetovalnih storitev in drugih, s tem povezanih storitev, ki niso povezane s predmetom javnega razpisa;
– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, workshopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na dogodkih ipd.);
– stroški razvoja in izdelave opreme stojnic za sejemske nastope ali druge dogodke (na primer samostoječa stojala t. i. »pingvini« ipd.);
– stroški razvoja, oblikovanja in izdelave promocijskih izdelkov (npr. spominkov, brandiranih promocijskih artiklov in drugih promocijskih izdelkov) ter deljenje le-teh različnim javnostim ali drugim posameznikom (razvoj spletne trgovine za promocijske izdelke je upravičen strošek);
– stroški pogostitev pri izvedbi izobraževanj za ponudnike;
– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih ali drugih dogodkov v fizični obliki v vodilni destinaciji ali izven nje;
– stroški najema zunanje delovne sile (npr. študentov);
– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev, najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentance, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške opreme in z njimi povezanih naprav vključno s prenosnimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma sodelujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje rednih aktivnosti;
– stroški članarin;
– stroški priprave vloge na ta javni razpis s strani zunanjih izvajalcev;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski nastopi, študijska potovanja, publikacije …) in stroški, ki so že predmet sofinanciranja javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport oziroma drugih nacionalnih in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji;
– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani z vlogo prijavitelja.
I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključno 90 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja oziroma vodilne destinacije so predvidena v maksimalnem znesku, kot opredeljeno v Prilogi 3: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij, tega javnega razpisa.
I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi poročili in dokazili (vzorci teh poročil oziroma obrazcev so v Prilogi 2 javnega razpisa):
– zahtevek za izplačilo,
– vsebinsko obdobno in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– zaključno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog in v poglavju v. postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja.
I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovorna za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta. Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 10. 5. 2023, do 24. ure, in 5. 6. 2023, do 24. ure.
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavila javno informacijo in ukinila preostali rok oddaje vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge, nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na javni razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – vloga – turistična promocija Slovenije – vodilne destinacije 2023« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 8: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve sredstev. Dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku štirideset dni od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na oddano vlogo, in zagotavljati STO in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno z zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22 v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 5: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2023«.
Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje do 4. 5. 2023 do 10. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 30. 5. 2023 do 10. ure za drugi rok oddaje vlog.
STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred iztekom roka za oddajo vlog oziroma najkasneje do 8. 5. 2023 do 16. ure za prvi rok oddaje vlog in najkasneje do 1. 6. 2023 do 16. ure za drugi rok oddaje vlog.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
STO bo organizirala Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

AAA Zlata odličnost