Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

1970. Ustavni zakon o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije (UZ62a)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1971. Zakon o bančništvu (ZBan-3)
1972. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1)
1973. Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D)
1974. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)
1975. Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E)
1976. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-B)
1977. Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A)
1978. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A)

Odloki

1969. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije (OdUZ62a)

Sklepi

1979. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1980. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije – 4006 Ljubljana Moste - Polje 2 in namestnika predsednika Okrajne volilne komisije – 1010 Kamnik

OBČINE

Cerkno

1981. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2020
1982. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Cerkno
1983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za izvedbo razpisa in določitev vrstnega reda za vstop v Stanovanjsko zadrugo Cerkno
1984. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1986. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1987. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1988. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Dobrna

1989. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi pobude in elaborata za lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna

Ivančna Gorica

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica

Loški Potok

1991. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 6.–31. 12. 2021 na območju Občine Loški Potok
AAA Zlata odličnost