Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1978. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A), stran 5765.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-78
Ljubljana, dne 4. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PLANINSKIH POTEH (ZPlanP-A)
1. člen
V Zakonu o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostorski prikaz planinskih poti s kategorizacijo posreduje pristojna planinska zveza v potrditev ministrstvu, pristojnemu za prostor.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Planinskim potem v skladu s predpisom iz drugega odstavka 8. člena tega zakona določi ustrezno kategorijo pristojna planinska zveza in o tem izda potrdilo. Kategorija planinske poti se evidentira v prostorskem prikazu planinskih poti.«.
2. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »najmanj dva izpolnjujeta predpisane pogoje za markacista« nadomesti z besedilom »sta najmanj dva vpisana v evidenco markacistov pri pristojni planinski zvezi«, besedilo »ministrstvu, pristojnemu za šport« pa nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za turizem«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojna planinska zveza vodi evidenco markacistov in določi kategorije markacistov, pogoje za vpis v evidenco, dolžino in pogoje za veljavnost posamezne kategorije markacistov, osebno opremo (kot je primeroma nahrbtnik, planinski čevlji, vetrovka, jakna, bunda, pohodne hlače, dežna oblačila in drugo) in osebno zaščitno tehnično opremo (kot je primeroma plezalna čelada, plezalni pas, samovarovalni sestav, kompas, GPS naprava, delovni kombinezon in drugo), ki se uporablja za posamezno kategorijo, normative za obrabo osebne in osebne zaščitne tehnične opreme pri delovnih akcijah markacistov, program usposabljanja in obnovitvenega usposabljanja s področja vzdrževanja in označevanja planinskih poti oziroma za markaciste in način opravljanja preizkusa usposobljenosti za markaciste. V evidenci markacistov so vsebovani naslednji podatki: evidenčna številka, osebno ime markacista, datum rojstva, stalno prebivališče, planinsko društvo, katerega član je markacist, datum udeležbe v programu usposabljanja ali obnovitvenega usposabljanja in opravljanja preizkusa usposabljanja, kategorija in obdobje veljavnosti kategorije.«.
V tretjem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za šport« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za turizem«.
V petem odstavku se besedilo »višina nadomestila za materialne stroške v zvezi z izvajanjem skrbništva« nadomesti z besedilom »višina nadomestila za izvajanje skrbništva«.
V sedmem odstavku se besedilo »ministrstva, pristojnega za šport« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za turizem«, besedilo »ki izpolnjujeta pogoje za markacista« pa nadomesti z besedilom »ki sta vpisana v evidenco markacistov pri pristojni planinski zvezi«.
V desetem odstavku se besedilo »ministrstvu, pristojnemu za šport« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za turizem«, v enajstem odstavku pa se besedilo »Ministrstvo, pristojno za šport« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za turizem«.
3. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(financiranje programa usposabljanja in obnovitvenega usposabljanje, preizkusa usposobljenosti za markaciste in opravljanja skrbništva) 
(1) Sredstva za izvedbo programa usposabljanja in obnovitvenega usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti za markaciste zagotavlja Republika Slovenija. Republika Slovenija pristojni planinski zvezi zagotavlja kritje stroškov izvedbe programa usposabljanja in obnovitvenega usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti za markaciste v celoti. Sredstva iz državnega proračuna zagotavlja ministrstvo, pristojno za turizem.
(2) Skrbniki so za vzdrževanje in označevanje planinskih poti v njihovi pristojnosti ter za zagotavljanje njihove nemotene in čim bolj varne uporabe upravičeni do nadomestila za stroške opravljanja skrbništva.
(3) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka zagotavlja pristojna planinska zveza, in sicer iz:
1. proračunskih sredstev iz četrtega odstavka tega člena in drugih javnih sredstev, ki jih pridobi za namen svojega delovanja;
2. plačil za storitve, ki jih opravlja;
3. donacij, volil in daril gospodarskih in drugih subjektov oziroma sponzorjev;
4. drugih virov, pridobljenih v skladu z zakonom.
(4) Republika Slovenija za sofinanciranje vzdrževanja in označevanja planinskih poti s pristojno planinsko zvezo sklene neposredno pogodbo za prihodnji dve leti, za kateri je bil sprejet državni proračun. Neposredno pogodbo v imenu Republike Slovenije s pristojno planinsko zvezo sklene ministrstvo, pristojno za turizem. Nadzor nad namensko porabo sredstev iz neposredne pogodbe, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna, skladno s predpisi, ki določajo postopke za izvrševanje državnega proračuna, izvaja ministrstvo, pristojno za turizem. Sklenjena neposredna pogodba se objavi na spletni strani pristojne planinske zveze. Vzdrževanje in označevanje planinskih poti ali delov planinskih poti na območju občine lahko sofinancira tudi občina. Občina za sofinanciranje vzdrževanja in označevanja planinskih poti ali delov planinskih poti na območju občine sklene neposredno pogodbo s pristojno planinsko zvezo na način, da ta finančna sredstva nameni za nadomestilo skrbnikom planinskih poti, ki opravljajo skrbništvo za planinske poti ali dele planinskih poti na njenem območju. V neposredni pogodbi občina določi tudi, da mora pristojna planinska zveza predstavniku občine omogočiti nadzor nad porabo sredstev, opredeljenih s to pogodbo. Sklenjena neposredna pogodba se objavi na spletni strani pristojne planinske zveze. Za sofinanciranje posameznih stroškov iz prvega stavka petega odstavka tega člena, ki so predmet sofinanciranja iz državnega proračuna, skrbnik planinskih poti ne sme prejeti sredstev iz občinskega proračuna. Pristojna planinska zveza je dolžna preverjati izpolnjevanje pogojev glede prepovedi dvojnega financiranja. Če ugotovi, da so bila skrbniku planinskih poti razporejena sredstva za iste stroške iz državnega in občinskega proračuna, je skrbnik dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva.
(5) Sredstva iz državnega in občinskega proračuna za sofinanciranje vzdrževanja in označevanja planinskih poti se zagotavljajo za:
– stroške skrbnikov in njihovih članov markacistov za material in orodje za vzdrževanje planinskih poti,
– risanje markacij,
– postavljanje usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme,
– zavarovanje za odgovornost skrbnikov iz naslova skrbništva planinskih poti,
– zagotavljanje in obnavljanje obrabljene osebne opreme in osebne zaščitne tehnične opreme za markaciste,
– opravljanje tečaja za varno delo z motorno žago za markaciste,
– povračilo stroškov za prehrano markacistov in prevoza materiala, orodja in markacistov do delovišč na planinskih poteh in
– za druge stroške, ki so določeni v neposredni pogodbi.
(6) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena Republika Slovenija lahko v neposredni pogodbi iz četrtega odstavka tega člena določi tudi dodatne pogoje za sofinanciranje, kot so vzdrževanje in označevanje planinskih poti na ravni določenega turističnega območja ali gorske občine ali gorskega centra glede na strategijo razvoja turizma Republike Slovenije, minimalno število delovnih akcij, ki jih morajo letno opraviti skrbniki oziroma njihovi člani markacisti, prednostne naloge skrbnikov glede na obstoječe stanje planinskih poti, varovalne opreme in oznak na njih (kot so primeroma spremembe v naravi zaradi podnebnih sprememb, poškodbe zaradi naravnih in drugih nesreč in drugo), prednostne naloge skrbnikov glede na število uporabnikov planinskih poti ali druge pogoje.
(7) Pristojna planinska zveza razporeja finančna sredstva, namenjena za nadomestilo iz drugega odstavka tega člena, posameznim skrbnikom sorazmerno, razen če neposredna pogodba iz tega člena določa drugače, pri čemer se upošteva dolžina in kategorija planinskih poti, za katere skrbniki opravljajo skrbništvo, ter obseg potrebnega vzdrževanja in označevanja takšnih planinskih poti in morebitne nove oziroma nadomestne gradnje.
(8) Pristojna planinska zveza vodi finančna sredstva, namenjena za izplačevanje nadomestila za skrbništvo ter za vzdrževanje in označevanje planinskih poti na ločenem računu oziroma na posebnem stroškovnem mestu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Pristojna planinska zveza najkasneje v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona:
– preoblikuje Seznam registriranih markacistov v evidenco markacistov iz 12. člena zakona;
– določi kategorizacijo markacistov;
– določi pogoje za vpis v evidenco markacistov;
– določi pogoje za veljavnost in obdobje veljavnosti posamezne kategorije markacistov;
– določi osebno opremo in osebno zaščitno tehnično opremo za posamezno kategorijo markacistov;
– določi normative za obrabo osebne in osebne zaščitne tehnične opreme markacistov pri delovnih akcijah in
– določi program usposabljanja in način opravljanja preizkusa usposobljenosti za markaciste.
(2) Do oblikovanja evidence in določitve pogojev za vpis v evidenco, kategorizacij, osebne opreme in osebne zaščitne tehnične opreme in normativov za obrabo opreme ter program usposabljanja in načina opravljanja preizkusa usposobljenosti za markaciste se za markaciste uporabljajo določbe Pravilnika komisije za planinska poti Planinske zveze Slovenije z dne 8. junija 2017 in Program usposabljanja markacist PZS z dne 22. januarja 2018.
5. člen 
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) se šteje, da so kategorizacije planinskih poti, ki so ob uveljavitvi tega zakona vpisane v prostorski prikaz planinskih poti, skladne s predpisom iz 8. člena zakona.
6. člen 
Določbe spremenjenega 20. člena zakona se pričnejo uporabljati 1. januarja 2022. Do tedaj se uporabljajo določbe 20. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07).
7. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/21-5/35
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EPA 1713-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost