Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica, stran 5775.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), drugega odstavka 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. redni seji dne 31. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/14) se v 7. členu v alineji
– Krajevna skupnost AMBRUS, za zaporedno številko 5 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
5.1
639803
639801
Odcep do Kamni vrh pri Ambrusu 17
HŠ 17
126
V
«, 
– za zaporedno številko 22 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
23
639992
639991
Ambrus mimo HŠ 65
Odcep do HŠ 70
235
V
«, 
v vrstici »V…vsa vozila« se številka »9.700« nadomesti s številko »10.061«.
V alineji
– Krajevna skupnost IVANČNA GORICA se pod zaporedno številko
– 18 v stolpcu »Dolžina odseka v občini (m)« številka »1.455« nadomesti s številko »1.454«,
– 22 v stolpcu »Začetek odseka« številka »638561« nadomesti s številko »646«, v stolpcu »Dolžina odseka v občini (m)« številka »1.095« nadomesti s številko »1.026«,
– za zaporedno številko 35 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
35.1
638793
638791
Vrhpolje pri Šentvidu – Artiža vas – Škrjanče
638797
671
V
35.2
638794
638793
Škrjanče I
Parc. št. 839/4
80
V
35.3
638795
638793
Škrjanče II
Parc. št. 778/15
124
V
35.4
638796
638793
Škrjanče III
Parc. št. 840/3
132
V
35.5
638797
638793
Škrjanče IV
Parc. št. 778/9
104
V
«, 
– v vrstici »V…vsa vozila« se številka »19.595« nadomesti s številko »20.636«.
V alineji
– Krajevna skupnost KRKA se pod zaporedno številko
– 16 v stolpcu »Konec odseka« številka »639581« nadomesti z besedilom »HŠ 4a«, v stolpcu »Dolžina odseka v občini (m)« številka »181« s številko »91«,
– za zaporedno številko 16 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
16.1
639582
639581
Odcep do Krka 6a
HŠ 4
38
V
«, 
– v vrstici »V…vsa vozila« se številka »13.815« nadomesti s številko »13.763«.
V alineji
– Krajevna skupnost STIČNA se pod zaporedno številko
– 35 v stolpcu »Dolžina odseka v občini (m)« številka »318« nadomesti s številko »381«,
– v vrstici »V…vsa vozila« se številka »19.755« nadomesti s številko »19.818«.
V alineji
– Krajevna skupnost VIŠNJA GORA se pod zaporedno številko
– 20 v stolpcu »Potek odseka« besedilo »Peščenik – Višnja Gora« nadomesti z besedilom »Odcep do Peščenik 24«, v stolpcu »Konec odseka« se številka »111064« nadomesti z besedilom »Parc. št. 1445«, v stolpcu »Dolžina odseka v občini (m)« se številka »1.629« nadomesti s številko »304«,
– za zaporedno številko 29 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
29.1
638475
111064
Višnja Gora – Peščenik
Konec parc. št. 1486
925
V
«. 
Cela vrstica pod zaporedno številko 42 se črta.
V vrstici »V…vsa vozila« se številka »31.831« nadomesti s številko »31.000«.
V alineji
– Krajevna skupnost ZAGRADEC se za zaporedno številko 8 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
8.1
639654
216
Marinča vas
216
479
V
8.2
639655
639654
Odcep do Marinča vas 30
HŠ 30
281
V
«, 
– za zaporedno številko 27 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
27.1
639732
426101
Tolčane – Češnjice pri Zagradcu – Velike Rebrce
HŠ 31
596
V
«, 
– za zaporedno številko 32 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
32.1
639973
649
R3 – Dečja vas
HŠ 19
253
V
«. 
V vrstici »V…vsa vozila« se številka »13.968« nadomesti s številko »15.577«.
2. člen 
V 8. členu se v vrstici
– »Javne poti«, v stolpcu »Št. odsekov« številka »452« nadomesti s številko »464«, v stolpcu »Dolžina (m)« se številka »212.803« nadomesti s številko »214.994«,
– »skupaj«, v stolpcu »Št. odsekov« številka »499« nadomesti s številko »511«, v stolpcu »Dolžina (m)« se številka »339.777« nadomesti s številko »341.968«.
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-222 (509) z dne 28. 5. 2021.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2014-2
Ivančna Gorica, dne 31. maja 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost