Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1981. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2020, stran 5769.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2020 
1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje:
(v €)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.640.256
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.211.071
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.568.119
700 Davki na dohodek in dobiček
4.178.376
703 Davki na premoženje
239.840
704 Domači davki na blago in storitve
149.744
706 Drugi davki in prispevki 
159
71
NEDAVČNI PRIHODKI
642.952
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
253.259
711 Takse in pristojbine
2.717
712 Denarne kazni 
6.810
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.677
714 Drugi nedavčni prihodki
368.489
72
KAPITALSKI PRIHODKI
61.323
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
49.649
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
11.674
74
TRANSFERNI PRIHODKI
367.862
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
359.771
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
in iz drugih držav
8.091
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.525.109
40
TEKOČI ODHODKI 
1.809.808
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
271.521
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.691
402 Izdatki za blago in storitve
1.320.975
403 Plačila domačih obresti
9.151
409 Rezerve
164.470
41
TEKOČI TRANSFERI
1.840.394
410 Subvencije
68.498
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.098.769
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
182.636
413 Drugi tekoči domači transferi
490.491
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.646.350
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.646.350
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
228.557
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
155.388
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
73.169
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
115.147
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
N NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
108.875
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
108.875
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
6.272
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–108.875
XI.
NETO FINANCIRANJE
–115.147
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
702.599
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2019-8
Cerkno, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost