Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1977. Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), stran 5764.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-85
Ljubljana, dne 5. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČIH IN POKOPU ŽRTEV (ZPVGPŽ-A)
1. člen
V Zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč« nadomesti z besedilom »vojna grobišča«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »31. oktobra za naslednje leto« nadomesti z besedilom »30. novembra za naslednje leto«.
3. člen 
V 10. členu se v šestem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za vojna grobišča,« nadomesti z besedilom »pristojno ministrstvo«.
4. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo », pristojen za vojna grobišča,« nadomesti z besedilom »pristojnega ministrstva«.
V četrtem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za vojna grobišča,« nadomesti z besedilom »Pristojno ministrstvo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(1) Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, imenovana s sklepom vlade št. 01201-4/2016/6 z dne 12. 7. 2016, nadaljuje s svojim delom do imenovanja nove komisije v skladu s tem zakonom in sprejetim letnim programom dela.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje novo komisijo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(3) Če kateremu od članov komisije iz prvega odstavka tega člena preneha mandat pred imenovanjem nove komisije, Vlada Republike Slovenije imenuje novega člana za čas do imenovanja nove komisije.
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-01/21-4/11
Ljubljana, dne 28. maja 2021
EPA 1727-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost