Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1974. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A), stran 5759.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-71
Ljubljana, dne 3. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-1A)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) se v 1. členu v prvem odstavku v četrti alineji besedilo »Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100,« nadomesti z besedilom »Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/552 z dne 6. aprila 2018 o posodobitvi sklicev iz Direktive Sveta 2003/96/ES na oznake kombinirane nomenklature za nekatere proizvode (UL L št. 91 z dne 9. 4. 2018, str. 27,«.
V sedmi alineji se besedilo »Direktivo Sveta 2013/61/EU z dne 17. decembra o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2008/118/ES), in« nadomesti z besedilom »Direktivo Sveta (EU) 2019/2235 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije (UL L št. 336 z dne 30. 12. 2019, str. 10), v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/118/ES);«.
Na koncu osme alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– Direktivo Sveta (EU) 2020/262 z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (UL L št. 58 z dne 27. 2. 2020, str. 4), popravljeno s Popravkom (UL L št. 58 z dne 27. 2. 2020, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2020/262/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v 6. točki pod b) šesta in sedma alineja črtata.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v 3. in 4. točki besedilo »in zanj ni bil uveljavljen ali s strani davčnega organa odobren odpust plačila trošarine« črta.
V 5. točki se vejica in besedilo »za katerega ni bil uveljavljen ali s strani davčnega organa odobren odpust plačila trošarine« črtata.
V petem odstavku se besedilo »za katerega ni bil uveljavljen ali s strani davčnega organa odobren odpust plačila trošarine v skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega zakona,« črta.
V šestem odstavku se besedilo »za katerega ni bil uveljavljen ali s strani davčnega organa odobren odpust plačila trošarine v skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega zakona,« črta.
V sedmem odstavku se besedilo »za katerega ni bil uveljavljen ali s strani davčnega organa odobren odpust plačila trošarine v skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega zakona,« črta.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za drobno rezani tobak in cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskega skladišča in za katere se spremeni trošarina ali drobnoprodajna cena, nastane obveznost za obračun razlike trošarine na dan, ko se zviša trošarina ali drobnoprodajna cena. Trgovec, ki ima drobno rezani tobak oziroma cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča, na dan pred zvišanjem trošarine oziroma drobnoprodajne cene evidentira količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih ima na zalogi, in davčnemu organu najpozneje 15. dan po zvišanju trošarine oziroma drobnoprodajne cene predloži podatke o zalogi na obračunu razlike trošarine. Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 eurov. Plača se najpozneje 60. dan po opravljenem evidentiranju zalog. Minister, pristojen za finance, podrobneje določi način evidentiranja zalog in predložitve podatkov o zalogah.«.
4. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. potrebe oboroženih sil vsake države članice, ki ni država članica, v kateri nastane obveznost plačila trošarine, ali njihovega spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz in kantin, kadar te sile sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih za izvajanje dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike.«.
5. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. trgovec, ki ima na zalogi izven trošarinskega skladišča drobno rezani tobak oziroma cigarete in se zanje zniža trošarina ali drobnoprodajna cena.«.
V petem odstavku se besedilo »kot neposredno oprostitev,« črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Trgovec iz 9. točke prvega odstavka tega člena uveljavlja pravico do vračila trošarine na podlagi evidentiranja zalog drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se opravi na dan pred znižanjem trošarine ali drobnoprodajne cene. Ne glede na četrti odstavek tega člena se znesek za vračilo trošarine izračuna kot razlika med zneskom in stopnjo trošarine, veljavno na dan, ko je bila trošarina obračunana, ter znižanim zneskom in stopnjo trošarine. Minister, pristojen za finance, podrobneje določi način evidentiranja zalog in predložitve podatkov o zalogah.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
6. člen 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(elektronsko uveljavljanje vračila trošarine) 
(1) Ne glede na 19., 20., 93., 94., 95. in 96. člen tega zakona oseba, ki opravlja dejavnost in uveljavlja vračilo trošarine na podlagi tega zakona, zahtevek za vračilo trošarine vloži v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. Če informacijski sistem davčnega organa ni na voljo, davčni organ informacijo o nedelovanju objavi na svoji spletni strani in s tem, pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine, omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni elektronski naslov davčnega organa ali v papirni obliki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko oseba iz druge države članice Unije ali države članice Evropskega združenja za prosto trgovino uveljavlja vračilo trošarine z vložitvijo zahtevka v papirni obliki, če v Sloveniji ni pridobila davčne številke.«.
7. člen 
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trošarinski izdelki se v Sloveniji gibajo v režimu odloga, in je pošiljatelj imetnik trošarinskega skladišča, iz trošarinskega skladišča:
1. v drugo trošarinsko skladišče;
2. v obrat oproščenega uporabnika;
3. v davka prosto prodajalno ali
4. za oskrbo plovil in letal.«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedo »uporabnik« doda besedilo »ali imetnik davka proste prodajalne«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pred začetkom gibanja iz 2. točke prejšnjega odstavka vloži oproščeni uporabnik oziroma imetnik davka proste prodajalne pri davčnem organu vlogo za odobritev gibanja.«.
8. člen 
V 43. členu se v petem odstavku besedilo »2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 285 z dne 30. 10. 2015, str. 1,« nadomesti z besedilom »2020/1577 z dne 21. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 361 z dne 30. 10. 2020, str. 1,«.
9. člen 
V 72. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedama »neprehrambnih izdelkov« dodata vejica in besedilo »pod pogojem, da je alkohol denaturiran«.
V četrtem odstavku se za besedo »drugega« doda vejica, besedilo »in tretjega« pa se nadomesti z besedilom »tretjega in desetega«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Etilni alkohol, popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/1112 z dne 22. junija 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 162 z dne 23. junija 2017, str. 22), je ob uvozu in vnosu v Slovenijo oproščen plačila trošarine.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Uporaba etilnega alkohola je oproščena plačila trošarine, če se uporablja v proizvodnem procesu, pri katerem končni izdelek ne vsebuje alkohola.«.
10. člen 
V 79. členu se v desetem odstavku v 3. točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
11. člen 
V 85. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– tekočino za polnjenje elektronskih cigaret (v nadaljnjem besedilu: elektronske cigarete).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obdavčljivi del izdelka je polnilo, ki vsebuje tobak ali tekočino za polnjenje elektronskih cigaret.«.
12. člen 
V 86. členu se v sedmem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. elektronske cigarete: 0,18 eura za en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, in 0,08 eura za en mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina.«.
13. člen 
V 87. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tobačni izdelki, razen elektronskih cigaret, se sprostijo v porabo ali prosti promet le, če so označeni s tobačno znamko, razen če jih pooblaščeni uvoznik prevaža v trošarinsko skladišče.«.
14. člen 
V 88. členu se v tretjem odstavku 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. izdelki iz tarifnih oznak 3824 99 86, 3824 99 92 (razen preparatov zoper rjo, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine, ter anorganskih sestavljenih topil in razredčil za lake in podobne proizvode), 3824 99 93, 3824 99 96 (razen preparatov zoper rjo, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine, ter anorganskih sestavljenih topil in razredčil za lake in podobne proizvode), 3826 00 10 in 3826 00 90, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.«.
15. člen 
V 89. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. izdelke iz tarifnih oznak od 2710 12 do 2710 19 67 in od 2710 20 11 do 2710 20 90 (samo za proizvode, katerih manj kot 90 % prostornine (vključno z izgubami) destilira pri 210 °C, 65 % prostornine ali več (vključno z izgubami) pa destilira pri 250 °C po metodi ISO 3405 (enakovredna metodi ASTM D 86)), razen za izdelke iz tarifnih oznak 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 in 2710 20 90 (samo za proizvode, katerih manj kot 90 % prostornine (vključno z izgubami) destilira pri 210 °C, 65 % prostornine ali več (vključno z izgubami) pa destilira pri 250 °C po metodi ISO 3405 (enakovredna metodi ASTM D 86)), za katere velja nadzor samo za obsežna tržna gibanja;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. izdelke iz tarifnih oznak 3824 99 86, 3824 99 92 (razen preparatov zoper rjo, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine, ter anorganskih sestavljenih topil in razredčil za lake in podobne proizvode), 3824 99 93, 3824 99 96 (razen preparatov zoper rjo, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine, ter anorganskih sestavljenih topil in razredčil za lake in podobne proizvode), 3826 00 10 in 3826 00 90, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.«.
V drugem odstavku se beseda »izdelke« nadomesti z besedilom »trda goriva«.
16. člen 
V 90. členu se v šestem odstavku besedilo »imetnika naprave za samooskrbo z električno energijo, ki je določen« nadomesti z besedilom »imetnike naprav za samooskrbo z električno energijo, ki so določeni«, besedilo »oddano električno energijo iz naprave za samooskrbo z električno energijo, odčitano na istem merilnem mestu« pa se nadomesti z besedilom »v distribucijsko omrežje oddano električno energijo iz naprave za samooskrbo z električno energijo«.
17. člen 
V 92. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trošarinska osnova je količina električne energije in zemeljskega plina v megavatnih urah oziroma količina energentov v kilogramih, kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih kalorične vrednosti, kot je določeno pri posamezni trošarini po tem členu.«.
V tretjem odstavku se v preglednici v 4. točki besedilo »(za en kubični meter)« nadomesti z besedilom »(za 1 megavatno uro – MWh)«.
V točki 4.1 se znesek »0,0920« nadomesti z zneskom »8,54«.
V točki 4.2 se znesek »0,0184« nadomesti z zneskom »1,71«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na znesek iz 4.1 točke tretjega odstavka tega člena trošarina za zemeljski plin za pogon vozil do 31. 12. 2025 znaša 0,00 eura.«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se besedilo »in pretvorbo zneska trošarine v eno megavatno uro, za zemeljski plin iz 4. točke tretjega odstavka tega člena,« črta.
18. člen 
V 102. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ukrepi nadzora iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo za nadzor nad izdelki iz prvega odstavka 85. člena in prvega odstavka 101. člena tega zakona.«.
19. člen 
V 104. členu se v prvem odstavku 24. točka spremeni tako, da se glasi:
»24. ne prijavi proizvodnje, predelave, skladiščenja ali gibanja izdelkov, za katere velja posebni nadzor, ali v prijavi navede nepopolne ali neresnične podatke (tretji odstavek 101. člena);«.
Za 24. točko se doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. ne omogoča izvajanja ukrepov nadzora (tretji in četrti odstavek 102. člena).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti podzakonskega predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin (Uradni list RS, št. 81/16).
21. člen 
(popis polnil za elektronske cigarete) 
Osebe, ki prodajajo elektronske cigarete končnim potrošnikom ter uvozniki in trgovci na debelo, na dan 31. julija 2021 popišejo zaloge elektronskih cigaret oziroma polnil, ki ne vsebujejo nikotina in o tem sestavijo zapisnik po vrstah in količinah, obračunajo trošarino na ugotovljene zaloge in jo plačajo do 10. septembra 2021. Zapisnik o zalogah elektronskih cigaret oziroma polnil, ki vključuje tudi ugotovljen znesek trošarine, predložijo davčnemu organu do 5. avgusta 2021.
22. člen 
(začetek uporabe nekaterih novih določb zakona) 
(1) 12. člen tega zakona se začne uporabljati 1. avgusta 2021. Do začetka uporabe 12. člena tega zakona se uporablja 6. točka sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16).
(2) Nova 6. točka prvega odstavka 17. člena zakona se začne uporabljati 1. julija 2022.
(3) Novi 20.a člen zakona se začne uporabljati 1. januarja 2022.
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/21-1/14
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EPA 1714-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti