Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1975. Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E), stran 5762.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja 2021.
Št. 003-02-3/2021-83
Ljubljana, dne 5. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1E)
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19 in 158/20) se v 83. členu v sedmem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je bruto minimalna plača mesečno.«.
Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če eden od staršev ali druga oseba neguje in varuje dva ali več otrok iz prvega odstavka tega člena, se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek poveča za 30 odstotkov.«.
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19 in 81/19 – ZSDP-1C) prenehata veljati 3. točka drugega odstavka 3. člena in 5.a člen v delu, ki se nanaša na višino delnega plačila za izgubljeni dohodek starša po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
3. člen 
Osebi, ki je ob uveljavitvi tega zakona upravičena do delnega plačila za izgubljeni dohodek, center uskladi višino delnega plačila za izgubljeni dohodek v skladu s tem zakonom do 31. julija 2021.
4. člen 
Ta zakon začne veljati 1. julija 2021.
Št. 541-01/21-8/23
Ljubljana, dne 28. maja 2021
EPA 1716-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik

AAA Zlata odličnost