Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020, Kazalo


MINISTRSTVA

3691. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2021

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3692. Sprememba Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

OBČINE

Borovnica

3693. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2021

Bovec

3694. Odlok o predkupni pravici Občine Bovec
3695. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3696. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3697. Sklep o vodarini
3698. Sklep o ceni 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Bovec
3699. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3700. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
3701. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Braslovče

3702. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče
3703. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2021
3704. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine

Cankova

3769. Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo pri OŠ Cankova

Cerkno

3770. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021

Dobrova-Polhov Gradec

3705. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2021

Grosuplje

3706. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2021

Hrpelje-Kozina

3707. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021

Idrija

3708. Sprememba Statuta Občine Idrija
3709. Sklep o ceni odvoza sveč s pokopališč
3710. Sklep o ceni 24-urne dežurne pogrebne službe

Kamnik

3711. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2021

Kostanjevica na Krki

3712. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021

Kranj

3713. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020
3714. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Litija

3715. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubno

3716. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mežica

3717. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2021

Miren-Kostanjevica

3718. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 650/19 k. o. 2325 MIREN
3719. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 608/5, 608/6 in 608/7 vse k. o. 2318 BILJE
3720. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcele št. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 vse k.o. Bilje

Moravske Toplice

3721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020
3722. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2021
3723. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2021

Nova Gorica

3724. Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica
3725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
3726. Sklep o lokacijski preveritvi

Pivka

3727. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2021

Postojna

3728. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2021
3729. Odlok o koncesiji za gradnjo, upravljanje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z javno površino – kompleksom »Vodni park Postojna«
3730. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtca Občine Postojna

Prebold

3731. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold

Rečica ob Savinji

3732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
3733. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rečica ob Savinji

Ribnica

3734. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Rogatec

3735. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec
3736. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

3737. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021
3738. Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2021
3739. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021
3740. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021
3741. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021

Slovenske Konjice

3742. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2021
3743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice
3744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015–2020
3745. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Slovenske Konjice

Sodražica

3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2021

Sveti Jurij ob Ščavnici

3771. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2021

Škofljica

3747. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2021
3748. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2022
3749. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2021

Šmarje pri Jelšah

3750. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah
3751. Sklep o določitvi tržne najemnine
3752. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmarješke Toplice

3753. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2021

Šmartno pri Litiji

3754. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
3755. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2021
3756. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora JV-37

Štore

3757. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2021

Turnišče

3758. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2021

Vipava

3759. Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar–marec 2021
3760. Sklep o stanovanjski najemnini

Zagorje ob Savi

3761. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2021

Žalec

3762. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2021
3763. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2022
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec
3765. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2021
3766. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2021
3767. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2022

Železniki

3768. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost