Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3750. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah, stran 10576.

  
Na podlagi 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17, ZUreP-2), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
1. S tem odlokom se določijo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Šmarje pri Jelšah.
2. Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka;
– stroške posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere;
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb, po predpisih s področja varstva okolja in energetike ter objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti, ki so že zgrajeni in s katerimi upravlja Občina Šmarje pri Jelšah oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po pooblastilu;
2. komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča so objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb, po predpisih s področja varstva okolja in energetike, ter objekti grajenega javnega dobra, na katere lastnik obstoječega objekta dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se ne šteje za novo komunalno opremo;
3. uporaba komunalne opreme pomeni uporabo tudi tiste vrste komunalne opreme, ki jo objekt lahko uporablja, ne da bi se nanjo tudi priključil.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v veljavnih predpisih s področja urejanja prostora, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin.
3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmarje pri Jelšah se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– infrastruktura za ravnanje z odpadki.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere, tj. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Stroški na enoto mere v €/m2
Cpo(i)
Cto(i)
cestno omrežje
5,21
16,33
vodovodno omrežje
3,61
11,33
kanalizacijsko omrežje
3,18
10,12
infrastruktura za ravnanje z odpadki
0,08
0,24
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnost objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen 
(površina gradbene parcele stavbe) 
1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
2. Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
3. Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se površina gradbene parcele izračuna kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp.
4. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp.
5. Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih pred legalizacijo obstoječih objektov.
Za eno in več stanovanjske objekte (CC-SI 111 in 112) se določi vrednost Fp = 2,5, za ostale vrste objektov je Fp enak 3,5.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 
1. Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
2. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane, na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.
4. Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja, če ni na voljo natančnejših podatkov, tudi pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov.
8. člen 
(razmerje med Dpo in Dto)
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,5
– delež površine objekta Dto znaša 0,5.
9. člen 
(faktor namembnost objekta) 
1. Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnost objekta Fn, ki jih določa ta odlok.
2. Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerimi je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o graditvi.
4. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
5. Za posamezne vrste stavb se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
CC-SI
opis
Fn
111
enostanovanjske stavbe
0,7
112
večstanovanjske stavbe
1,0
113
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,5
121
gostinske stavbe
1,2
122
poslovne in upravne stavbe
1,2
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
124
stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,2
125
industrijske stavbe in skladišča
0,8
126
stavbe splošnega družbenega pomena
0,5
127
druge nestanovanjske stavbe
0,5
Za ostale vrste stavb, ki v tabeli niso navedene, je Fn enak 1,0.
6. Za vse vrste gradbenih inženirskih objektov in druge gradbene posege je Fn enak 0,5.
10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz:
Prispevna stopnja zavezanca
Psz
Javne ceste
1,0
Javni vodovod
0,7
Javna kanalizacija
0,6
Infrastruktura za ravnanje z odpadki
1,0
11. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
2. V primerih, ko komunalne opremljenosti ni možno povzeti iz projektne dokumentacije se šteje, da je parcela:
– opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega mnenjedajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
– opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega mnenjedajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
– opremljena s cestno infrastrukturo in infrastrukturo za ravnanje z odpadki, če je na njej možna gradnja.
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
1. Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba.
2. Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo stavbe in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
3. Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme za gradbene inženirske objekte se izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
Zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
4. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme po spodnji enačbi pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i)
13. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo oziroma mu je omogočena njena uporaba,
– povečuje zmogljivost objekta,
– spreminja njegovo namembnost,
– legalizira nelegalno zgrajen objekt.
14. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
1. Komunalni prispevek odmeri zavezancu pristojni organ občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah z odmerno odločbo, in sicer:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da ja podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, v skladu z veljavnimi predpisi;
– po uradni dolžnosti, v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
2. Komunalni prispevek iz prvih treh alinej prvega odstavka tega člena se plača pred izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma najkasneje v roku treh mesecev.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
15. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo) 
1. V primeru odstranitve obstoječega legalno zgrajenega objekta in gradnje novega objekta se upoštevajo pretekla vlaganja, ki predstavljajo izračunano višino komunalnega prispevka za obstoječi objekt in obstoječo komunalno opremo v skladu z veljavnimi predpisi in obstoječo zakonodajo.
2. V primeru legalizacije objektov, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj, se kot pretekla vlaganja v posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme lahko upoštevajo morebitni že plačani prispevki, ki so po vsebini primerljivi s komunalnim prispevkom.
3. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, pristojnemu organu dolžan predložiti ustrezne listine oziroma dokazila, iz katerih je nesporno razvidno, da je vlagal v izgradnjo javne komunalne infrastrukture finančna ali druga sredstva. Zavezancu se ta vlaganja upoštevajo kot delno znižanje komunalnega prispevka. V kolikor so vlaganja višja kot del izračunanega komunalnega prispevka za komunalno opremo, v katero so bila vložena, se komunalni prispevek zniža samo za tovrstno komunalno opremo. Pretekla vlaganja se upoštevajo vlagatelju samo enkrat, in sicer največ do višine vloženih sredstev. Veljajo samo dokazila o vlaganjih v infrastrukturo po letu 1995.
4. O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena odloči župan s sklepom.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
16. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
1. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača:
– za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih investitor je Občina Šmarje pri Jelšah,
– za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je Občina Šmarje pri Jelšah in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in športne dejavnosti, po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
2. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se delno plača:
– za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI-1271) v višini 50 % izračunanega komunalnega prispevka;
– za gradnjo skladiščnih objektov (CC-SI-1252) v višini 50 % izračunanega komunalnega prispevka;
– v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta v višini 50 % izračunanega komunalnega prispevka.
VI. NAMENSKA SREDSTVA 
17. člen 
(namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom) 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/09) in Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 42/09).
19. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo odloka.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani občine.
Hramba in vpogled v odlok v analogni in digitalni obliki se zagotavljata na sedežu občine.
Št. 0321-0007/2020-6
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost