Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3703. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2021, stran 10480.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je župan Občine Braslovče dne 23. 12. 2020 na 14. redni seji OS Občine Braslovče sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Braslovče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 157/20; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.039.991
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.039.012
70
DAVČNI PRIHODKI
888.172
700 Davki na dohodek in dobiček
835.276
703 Davki na premoženje
29.392
704 Domači davki na blago in storitve
23.807
706 Drugi davki
–303
71
NEDAVČNI PRIHODKI
150.840
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
110.957
711 Takse in pristojbine
1.138
712 Denarne kazni
159
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
765
714 Drugi nedavčni prihodki
37.820
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
979
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
979
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
955.294
40
TEKOČI ODHODKI
828.753
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
98.387
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.096
402 Izdatki za blago in storitve
198.469
403 Plačila domačih obresti 
4.442
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
388.835
410 Subvencije
14.133
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
295.645
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3.352
413 Drugi tekoči domači transferi
75.705
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
60.273
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
60.273
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
61.250
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam
59.750
432 Inv. transferi proračunskim uporabnikom
1.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
211.238
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
61.647
550 Odplačila domačega dolga
61.647
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
149.592
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–61.647
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–211.238
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
253.874
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 255.755 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.
Braslovče, dne 24. decembra 2020
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost