Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3747. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2021, stran 10570.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji 22. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.191.243,48
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.838.012,48
70
DAVČNI PRIHODKI
8.113.921,20
700 Davki na dohodek in dobiček
6.975.649,20
703 Davki na premoženje
936.472,00
704 Domači davki na blago in storitve
201.800,00
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.724.091,28
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
484.181,28
711 Takse in pristojbine
8.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
82.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.139.310,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
150.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.203.231,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
185.400,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.017.831,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.753.562,66
40
TEKOČI ODHODKI
3.823.320,67
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
911.874,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.020,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.635.426,09
403 Plačila domačih obresti
87.000,00
409 Rezerve
90.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.419.833,92
410 Subvencije
404.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.271.867,17
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
142.821,48
413 Drugi tekoči domači transferi
600.645,27
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.309.708,07
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.309.708,07
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
200.700,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
146.790,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.910,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.562.319,18
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.829.708,32
50
ZADOLŽEVANJE
1.829.708,32
500 Domače zadolževanje
1.829.708,32
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
267.389,14
55
ODPLAČILA DOLGA
267.389,14
550 Odplačila domačega dolga
267.389,14
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
ali 0 ali +
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.562.319,18
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.562.319,18
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
30.667,66
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(Izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(Namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spremembe), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu.
5. člen 
(Prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke.
Izjema so proračunske postavke 06002, 06018, 01005 in 10001, kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe med navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.
6. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2021 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred podpisom pogodbe občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom ZJF.
2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2021, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku.
8. člen 
(Spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v primeru sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih sredstev in v drugih nujnih in nepredvidenih primerih.
9. člen 
(Proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 dodatno oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 90.000,00 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
(Splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen 
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži v višini 1.700.000,00 EUR.
14. člen 
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2021 ne sme zadolžiti.
Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2021 ne sme zadolžiti.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
1. Predvidena kratkoročna zadolžitev družbe LPP pri bankah:
– Do višine 171.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Predvidena dolgoročna zadolžitev družbe LPP pri bankah:
– Do višine 54.000,00 EUR;
– Za dobo odplačila do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– Namen: Za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
3. Predvidena kratkoročna zadolžitev VOKA SNAGA pri bankah:
– Do višine 270.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Predvidena dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA pri bankah:
– Do višine 90.000,00 EUR;
– Za dobo odplačila do 7 let;
– Namen: Za financiranje investicij;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. Predvidena kratkoročna zadolžitev Energetika Ljubljana pri bankah:
– Do višine 702.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. Predvidena dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana pri bankah:
– Do višine 61.200,00 EUR;
– Za dobo odplačila do 7 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– Namen: Za financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(Uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2021.
Št. 41000- 14/2020
Škofljica, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost