Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3762. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2021, stran 10599.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 15. redni seji dne 23. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Žalec za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.216.820
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.821.844
70
DAVČNI PRIHODKI
15.198.918
700 Davki na dohodek in dobiček
12.941.038
703 Davki na premoženje
1.941.450
704 Domači davki na blago in storitve
316.430
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.622.926
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.520.196
711 Takse in pristojbine
23.000
712 Globe in druge denarne kazni
80.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.010
714 Drugi nedavčni prihodki
967.170
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.250.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
1.250.000
73
PREJETE DONACIJE
7.100
730 Prejete donacije iz domačih virov
7.100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.137.876
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.145.240
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
992.636
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.118.685
40
TEKOČI ODHODKI 
5.791.463
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.422.943
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
225.902
402 Izdatki za blago in storitve
2.951.968
403 Plačila domačih obresti
75.150
409 Rezerve
1.115.500
41
TEKOČI TRANSFERI
9.277.867
410 Subvencije
176.400
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
5.066.720
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
828.376
413 Drugi tekoči domači transferi
3.206.371
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.282.458
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.282.458
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
766.897
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
360.594
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
406.303
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.901.865
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.151.824
50
ZADOLŽEVANJE
1.151.824
500 Domače zadolževanje
1.151.824
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.195.557
55
ODPLAČILA DOLGA
1.195.557
550 Odplačila domačega dolga
1.195.557
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.945.598
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–43.733
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.901.865
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
3.376.707
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – urad za javne finance, 4003 Občinska uprava – urad za negospodarske javne službe, 4004 Občinska uprava – urad za gospodarske javne službe in 4005 – Občinska uprava – urad za prostor in gospodarstvo) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.
Glavarina za financiranje ožjih delov občine za proračunsko leto 2021 znaša 29,00 EUR.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 10.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, najemnin od oddaje občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, požarna taksa, turistična taksa in prihodki od komunalnih prispevkov.
Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – kontih, na katere se nanašajo in proračun.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 20 % sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti lahko spreminjajo vrednost veljavnih projektov, ukrepov in državnih pomoči, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti projektov. O spremembi vrednosti projekta nad 20 % odloča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so predmet sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana. O uvrstitvi takšnih projektov v načrt razvojnih programov župan obvešča občinski svet.
Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko župan na predlog neposrednega uporabnika spremeni vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000 € glede na sprejeti načrt razvojnih programov.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na tretji odstavek tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov, ali naziv proračunskih postavk, v kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev.
Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe potrjuje župan.
8. člen 
(tekoča proračunska rezerva) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 115.500 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.
Župan o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 190.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 1.151.824 EUR.
Občina Žalec v letu 2021 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2021 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2020
Žalec, dne 23. decembra 2020
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost