Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3742. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2021, stran 10553.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 15. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2021 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.527.258,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
12.307.453,00
70
DAVČNI PRIHODKI
10.853.528,00
700
Davki na dohodek in dobiček 
9.455.028,00
703
Davki na premoženje
1.135.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
263.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.453.925,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
1.229.900,00
711
Takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
25.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
166.025,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
300.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
130.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
170.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
10.600,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
10.600,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.909.205,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.559.552,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.349.653,00
78
78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 
0,00
786
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
17.649.921,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.048.664,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
678.600,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
104.900,00
402
Izdatki za blago in storitve 
2.028.334,00
403
Plačila domačih obresti 
25.000,00
409
Rezerve 
211.830,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.860.107,00
410
Subvencije 
86.000,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
3.653.617,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
353.530,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.766.960,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.512.250,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.512.250,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
228.900,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
54.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
174.900,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.122.663,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
700.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
700.000,00
500
Domače zadolževanje 
700.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
585.720,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
585.720,00
550
Odplačila domačega dolga 
585.720,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.008.383,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
114.280,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII-VIII-IX=-III)
1.122.663,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.032.744,50
9009
Splošni sklad za drugo 
1.032.744,50
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa;
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov;
– sredstva za projekte, pridobljene na razpisih.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Občina lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2022 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(sklepanje pravnih poslov za krajevne skupnosti) 
Krajevna skupnost lahko sklepa vse pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000,00 EUR.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
– rezervni sklad, oblikovan po Stanovanjskem zakonu (SZ-1).
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2021 oblikuje v višini 141.830,00 EUR
Proračunska rezerva po SZ-1 se v letu 2021 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR ter za namene iz prvega in drugega odstavka 44. člena SZ-1 do višine 10.000,00 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 700.000,00 EUR.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2021 ne smejo zadolžiti, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0204/2021-2(110)
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost