Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3731. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold, stran 10525.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 19. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
Ta pravilnik ureja upravljanje, uporabo in oblikovanje cen za najem športnih prostorov v skladu z veljavnimi predpisi in vsakoletnim Letnim programom športa v Občini Prebold, in sicer:
– pogoje in način oddaje v upravljanje,
– upravljanje,
– pogoje za najem oziroma uporabo s prednostno uporabo,
– način oblikovanja cen,
– druge pogoje za sklepanje pogodb.
2. člen 
(športni prostori) 
Športni prostori v Občini Prebold so:
– velika športna dvorana OŠ Prebold
– športna soba OŠ Prebold
– mala telovadnica OŠ Prebold
– večnamenski prostor v Vrtcu Prebold
– plezalna soba OŠ Prebold.
UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
3. člen 
(lastništvo športnih prostorov) 
(1) Občina Prebold je lastnica športnih prostorov iz 2. člena.
(2) Občina Prebold daje upravljalcu s pogodbo o upravljanju v upravljanje športne prostore iz 2. člena tega pravilnika. Praviloma je upravljalec športnih prostorov Osnovna šola Prebold. Upravljalec se lahko določi tudi z javnim razpisom, v katerem se določijo tudi merila in pogoji za izbiro.
4. člen 
(naloge upravljalca) 
Naloge upravljalca športnih prostorov so:
– pripravljanje urnika vadbe za skupine izven šolskih dejavnosti,
– izvajanje javnih razpisov za oddajo prostorov v uporabo in najem,
– urejanje pogodbe z najemniki oziroma uporabniki prostorov,
– priprava predloga hišnega reda,
– dajanje športnih prostorov v uporabo v skladu z urnikom uporabe,
– vodenje evidence prisotnosti uporabnikov in izvajanje mesečnih obračunov,
– izstavljanje računov uporabnikom,
– skrb za upoštevanje hišnega reda v športnih prostorih in okolici,
– zagotavljanje varnosti in vzdrževanje objekta in opreme,
– priprava programov uporabe športnih prostorov,
– skrb za odpravo napak na športnih prostorih v garancijskem in po garancijskem roku,
– skrb za certificiranje opreme v skladu z zakonodajo,
– izvajanje čiščenja športnih prostorov,
– izvajanje čiščenja in urejanja okolice športnih prostorov (košnja trave, čiščenje snega, urejanje okolice ...),
– izvajanje tekočega vzdrževanja športnih prostorov in opreme.
5. člen 
(obratovalni čas) 
(1) Športne prostore v času pouka in interesnih dejavnosti praviloma uporablja JVIZ OŠ Prebold, v izjemnih primerih lahko tudi drugi, če se tako dogovorita upravljalec in Občina Prebold.
(2) V popoldanskem času od ponedeljka do petka so športni prostori namenjeni drugim uporabnikom v skladu s sprejetim in s strani občine potrjenim urnikom uporabe. V soboto in nedeljo so športni prostori namenjeni tekmam in drugim prireditvam ter drugim uporabnikom v skladu s potrjenim urnikom uporabe.
6. člen 
(nadzor uporabe) 
Uporabo in nadzor nad uporabo objekta in opreme ter čiščenje in vzdrževanje zagotavlja upravljalec športnih prostorov.
7. člen 
(cena uporabe športnih prostorov) 
Upravljalec pripravi lastniku predlog cene uporabe športnih prostorov. Cene se uporabljajo po predhodni potrditvi občinskega sveta.
8. člen 
(sredstva najemnine oziroma uporabnine) 
(1) Sredstva, ki jih upravljalec pridobi iz naslova najemnin oziroma uporabnin športnih prostorov in prihodki, ki jih pridobi iz naslova oddaje športnih prostorov, so prihodek ustanovitelja, ki je lastnik premoženja. Na ta način pridobljeni prihodki se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje športnih objektov.
(2) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se v naslednjem letu s sklepom občinskega sveta nameni za investicijsko vzdrževanje športnih prostorov.
9. člen 
(poročanje in predlogi ukrepov) 
Upravljalec mora občini vsako leto pripraviti poročilo o upravljanju in poslovanju športnega objekta ter predlog ukrepov za odpravo morebitnega negativnega poslovnega izida in po potrebi predlog spremembe hišnega reda in drugih ukrepov, ki bi zagotovili primernejšo uporabo športnih dvoran in opreme.
POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM OZIROMA UPORABO 
10. člen 
(oprema za uporabo) 
(1) Najem oziroma uporaba športnih prostorov obsega uporabo:
– vadbene površine v objektu,
– garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
– športne sobe za sodnike,
– športnega orodja in opreme v objektu v skladu z dogovorom.
(2) V športnih prostorih je določena oprema na voljo le JVIZ OŠ Prebold.
11. člen 
(upravičenci za najem oziroma uporabo) 
Športni prostori se lahko oddajo v najem oziroma uporabo naslednjim najemnikom oziroma uporabnikom:
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim klubom in društvom,
– ostalim društvom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
12. člen 
(prednostni vrstni red) 
Prednostno pravico uporabe športnega prostora imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta – vzgojno izobraževalni zavodi in Občina Prebold:
– obvezni vzgojno izobraževalni proces in interesna športna dejavnost v okviru izvedbe šolskega pouka športa in šolskih športnih tekmovanj,
– občinske prireditve;
II. prioriteta – športna društva, klubi in zveze s sedežem v občini:
– športni programi v okviru vsakoletnega Letnega programa športa v Občini Prebold:
– programi otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (tekmovalni), 
– programi otrok in mladine prostočasno (ne tekmovalno), 
– programi kakovostnega in vrhunskega športa odraslih (tekmovalno); 
III. prioriteta – športna društva, klubi in zveze s sedežem v občini s strokovnim kadrom:
– športna rekreacija in šport starejših;
IV. prioriteta – športna društva, klubi in zveze s sedežem v občini brez strokovnega kadra:
– športna rekreacija in šport starejših;
V. prioriteta – drugi izvajalci:
– športni programi neformalnih rekreacijskih skupin, pravnih in fizičnih oseb, ki imajo stalno bivališče v Občini Prebold;
VI. prioriteta – ostali potencialni uporabniki:
– športni in drugi programi, projekti, prireditve (društva in organizacije, pravne in fizične osebe s sedežem izven Občine Prebold, organizatorji komercialnih prireditev ...).
13. člen 
(potrditev terminov) 
(1) Ne glede na prioriteto določeno v 12. členu so možna usklajevanja najemnikov oziroma uporabnikov športnih dvoran z upravljalcem in Športno zvezo Prebold pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja.
(2) V primeru, da uporabniki ne dosežejo sporazumne uskladitve časovnih terminov najema oziroma uporabe, odloči o tem upravni odbor Športne zveze Prebold.
14. člen 
(razpis za najem) 
(1) Upravljalec športnih prostorov objavi na svoji spletni strani in spletni strani Občine Prebold, najpozneje do 1. junija javni razpis za najem oziroma uporabo in koriščenje terminov v naslednjem šolskem letu. Razpis posreduje v vednost lastniku športnih prostorov.
(2) Upravičenci iz 10. člena Pravilnika morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa, poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina najema oziroma uporabe in števila ur tedensko.
(3) Upravljalec na podlagi prejetih prijav izdela najkasneje do 1. avgusta terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto, na katerega pridobi soglasje upravni odbor Športne zveze Prebold.
OBLIKOVANJE CEN NAJEMA OZIROMA UPORABE 
15. člen 
(oblikovanje cene) 
(1) Izhodišče za pripravo cene ure uporabe oziroma najema športnega prostora je seštevek vseh njegovih stroškov, in sicer:
– Stroški tekočega vzdrževanja: ogrevanje, električna energija, voda, komunalne storitve, zavarovanje objekta, stroški certificiranja opreme, potrošni in pisarniški material,
– Stroški upravljanja: stroški upravljanja, spremljanja in vodenja uporabe objekta, stroški čiščenja,
– Amortizacija opreme in objekta,
– Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
(2) Ekonomsko ceno ure najema oziroma uporabe objekta izračuna upravljalec tako, da seštevek vseh letnih stroškov objekta deli z razpoložljivo letno količino ur.
(3) Izračun števila letne količine ur pripravi upravljalec, pri čemer lahko upošteva zasedenost v preteklem koledarskem obdobju.
(4) V znižani ceni ure najema oziroma uporabe se v stroških upoštevajo samo stroški tekočega vzdrževanja in stroški upravljanja športnega objekta.
16. člen 
(cenik) 
(1) Cenik najema oziroma uporabe športnih prostorov na predlog upravljalca potrdi in sprejme Občinski svet Občine Prebold. Cenik se določi za uporabo oziroma najem najmanj za 1 uro (60 minut) in velja za obdobje enega leta.
(2) Cenik najema oziroma uporabe se lahko spremeni in ga upravljalec predlaga v potrditev in sprejem občinskemu svetu tudi med letom.
(3) Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje in prvenstvene tekme se glede na dodatne zahteve (povečan obseg določenih stroškov, delo ob nedeljah, sobotah in praznikih), določi ustrezen dodatek k ceni, glede na kategorijo uporabnikov. Dodatek k ceni predlaga upravljalec s cenikom.
(4) Cenik določa tudi cene uporabe oziroma najema za organizatorje humanitarnih in kulturnih prireditev, ter cene najema za komercialne in druge prireditve.
17. člen 
(izjeme) 
(1) Uporabniki športnih prostorov, ki organizirajo vadbo in tekmovanja za vrtčevske otroke, osnovnošolske otroke ter dijake iz Občine Prebold, so upravičeni do brezplačne uporabe športnih objektov.
(2) Uporabniki športnih prostorov, ki organizirajo vadbo in tekmovanja vseh selekcij klubov iz Občine Prebold ter organizirana vadba za študente in upokojence iz Občine Prebold, so upravičeni do znižane cene uporabe oziroma najema športnega objekta.
(3) Vsi ostali uporabniki športnih objektov za najem plačujejo ekonomsko ceno oziroma ceno določeno s sklepom Občinskega sveta Občine Prebold.
(4) Upravičence do znižane cene uporabe in višino znižanja določi Občinski svet Občine Prebold.
SKLEPANJE POGODB IN OBRAČUN PLAČILA 
18. člen 
(pogodba o uporabi oziroma najemu) 
(1) Upravljavec na podlagi določil tega pravilnika in drugih veljavnih predpisov sklene z uporabniki oziroma najemniki pogodbo o najemu oziroma uporabi športne dvorane.
(2) V pogodbi se opredelijo najmanj:
– podatki o upravljalcu,
– podatki o uporabniku oziroma najemniku,
– pravna podlaga za podpis pogodbe (javni razpis),
– potrjeni termini uporabe oziroma najema objekta,
– obveznosti upravljalca (vodenje evidenc, fizična prisotnost odgovorne osebe, izstavljanje računov ...),
– obveznosti uporabnika oziroma najemnika (odgovorna oseba uporabnika oziroma najemnika, upoštevanje hišnega reda, odgovornost za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi, plačilo računov ...),
– cena uporabe oziroma najema po ceniku,
– plačilni pogoji,
– razlogi za prenehanje oziroma prekinitev pogodbe,
– druge določbe,
– kršitev hišnega reda in izplačevanje uporabnine sta bistvena pogoja najema.
19. člen
(izstavljanje računov) 
(1) Upravljalec športnih prostorov na podlagi podpisane pogodbe in ugotovljenega dejanskega koriščenja terminov izstavi uporabniku oziroma najemniku račun v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Upravljalec športne dvorane lahko izstavi račun tudi za termin, ki ga uporabnik ni vnaprej odjavil. Odjava termina mora biti pisna najmanj 3 dni vnaprej.
HIŠNI RED IN VODENJE EVIDENC PRISOTNOSTI 
20. člen 
(hišni red) 
Upravljalec s hišnim redom določi standarde, normative in ukrepe za varno uporabo športnih prostorov in opreme. Hišni red potrdi lastnik športnih prostorov.
21. člen 
(vodenje evidenc o uporabi) 
(1) Upravljalec je dolžan voditi dnevno evidenco najema oziroma uporabe športnih prostorov, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika oziroma najemnika,
– vadbena skupina,
– odgovorna oseba (trener) uporabnika oziroma vadbene skupine,
– čas uporabe (termin od – do),
– število udeležencev,
– podpis trenerja oziroma odgovorne osebe,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah nastalih v času vadbe (ali neposredno po vadbi) na objektu in opremi.
(2) V primeru poškodbe oziroma uničenja opreme ali objekta, upravljavec pripravi zapisnik o poškodbi, ki ga podpiše tudi odgovorna oseba (trener) uporabnika oziroma vadbene skupine.
KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-114/2020
Prebold, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost