Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3550. Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih
3551. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti
3552. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče
3553. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači
3554. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
3555. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
3556. Uredba o spremembi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi
3557. Uredba o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
3558. Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Odloki

3559. Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
3560. Odlok o spremembah Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
3611. Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov

Sklepi

3561. Sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče
3562. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

MINISTRSTVA

3563. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
3564. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
3565. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3566. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

OBČINE

Dobrna

3567. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

3568. Odlok o predkupni pravici Občine Dobrova - Polhov Gradec
3569. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3570. Odlok o spremembah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3571. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Dol pri Ljubljani

3572. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2021

Ivančna Gorica

3573. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas«
3574. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče«
3575. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN S 3/a Kojina – I. faza«
3576. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ivančna Gorica
3577. Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
3578. Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
3579. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
3580. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
3581. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
3582. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2021

Jesenice

3583. Sklep o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe

Kanal ob Soči

3584. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021

Kobarid

3585. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2021

Log-Dragomer

3586. Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log 2

Miren-Kostanjevica

3587. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren - Kostanjevica
3588. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

3589. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2021

Piran

3590. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran

Prebold

3591. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2021
3592. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rečica ob Savinji

3593. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Rečica ob Savinji
3594. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2021
3595. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2021

Rogaška Slatina

3596. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu naknadnega referenduma z dne 13. 12. 2020 o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na 14. redni seji dne 9. 7. 2020

Rogatec

3597. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2021

Sežana

3598. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sežana
3599. Sklep poslovniške narave
3600. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3601. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3602. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3603. Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja, vknjižbi lastninske pravice Občine Sežana ter pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Škocjan

3604. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan

Tolmin

3605. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2021
3606. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2022
3607. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju participatornega proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin
3608. Sklep o višini pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin

Žirovnica

3609. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2021
3610. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti