Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

Št. 4102-7/2020/1 Ob-3544/20, Stran 2609
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: uredba), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: ZProst), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 – ZIPRS2122) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2021
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:
1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi
Spolni stereotipi predstavljajo enega najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov v družbi. Posplošeno in poenostavljeno dojemanje ter pripisovanje lastnosti ali značilnosti ženskam in moškim ter vlog, ki jih oziroma bi jih morali opravljati, omejujejo možnosti žensk in moških, da razvijejo svoje osebne lastnosti ali poklicne spretnosti in sprejemajo odločitve o svojem življenju in načrtih.
Spolni stereotipi in stereotipne vloge žensk in moških so prisotne v vseh okoljih in vseh sferah življenja. Še zlasti so jim izpostavljene skupine žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij. Krepitev vloge in moči žensk lahko pomembno prispeva k izboljšanju njihovega položaja in njihove vloge v družini in družbi. Pandemija covida-19 je še dodatno poglobila tradicionalne vloge spolov v družini in družbi, saj so ženske v primerjavi z moškimi v še večji meri razpete med službene in družinske obveznosti ter opravijo veliko večino neplačanega gospodinjskega in skrbstvenega dela. Naslavljanje spolnih stereotipov v okoljih, kjer so predstave o stereotipnih vlogah žensk in moških še posebej globoko zakoreninjene, je ključnega pomena in lahko doprinese k zmanjšanju predsodkov in diskriminacije.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi na splošno oziroma k ozaveščanju in delu z ranljivimi skupinami žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij ali druge ranljive skupine žensk.
2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami
V Sloveniji je po zadnjih podatkih raziskav vsaj eno izmed oblik spletnega nadlegovanja doživelo že 56 % učenk zadnje triade osnovne šole in 65 % dijakinj. Pandemija covida-19 je zaradi prenosa velike večine šolskih in družabnih dejavnosti na splet vplivala na porast uporabe le-tega (po nekaterih podatkih se je v času pandemije uporaba spleta povečala za 50 do 70 %), kar pa se odraža tudi na porastu spletnega nasilja. Spletno nasilje nad ženskami in dekleti je na spolu temelječe nasilje, ki je povzročeno z uporabo elektronske komunikacije oziroma interneta. Oblike so raznovrstne in vključujejo spletno zalezovanje, blatenje zaradi spola, sovražni govor in nadlegovanje, spletno spolno zlorabo, grožnje s posilstvom ali umorom itd.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah spletnega nasilja nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.
III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.
V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:
– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.
Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.
IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2021 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije.
V. Delež in višina sofinanciranja projektov: zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Prijave prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000,00 EUR. Ministrstvo si v skladu s 14. členom uredbe pridržuje pravico, da določi višino sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo projekta oziroma oceni realnost višine posameznega stroška. V primeru, da izbrani prijavitelji porabijo nižji znesek sredstev od odobrenih, mora ostati delež ministrstva isti ali manjši, kot je to odobreno.
VI. Način sofinanciranja
Izbranim organizacijam bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi pravilno izdanega e-zahtevka za izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno poročilo najkasneje do 8. 11. 2021, šele po potrditvi zaključnega poročila s strani ministrstva izvajalec lahko izstavi e-zahtevek za izplačilo. E-zahtevek za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 26. 11. 2021. Obvezne priloge k zaključnemu poročilu so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
VII. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. 10. 2021. To pomeni, da je do 30. 10. 2021 izdan račun oziroma, da so v primeru uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do vključno 30. 10. 2021.
Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnost, izvedenih pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.
VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je izvajalec dostavil dokazilo o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
– nastanejo v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru donacij in sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih verodostojnih listinah.
Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na obliko dela). Predavateljske in podobne ure (npr. igralske, vodenje delavnic) oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji, ministrstvo sofinancira po naslednjem ključu (bruto znesek): za osebe s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR bruto/uro, za osebe z višješolsko, prejšnjo visokošolsko ali 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, za osebe s prejšnjo univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali magisterijem znanosti največ 96 EUR bruto/uro, za osebe z doktoratom znanosti največ 116 EUR bruto/uro. Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice ipd., ki je plačan po ključu plačila za predavateljske in podobne ure, ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne bo sofinanciralo.
Prijavitelj lahko pod postavko F – Posredni stroški uveljavlja splošne stroške poslovanja: telekomunikacije (telefon, internet), elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški za drobni pisarniški material, računovodstvo, poštnina ipd. Za te stroške zaključnemu poročilu ni potrebno prilagati računov, jih pa mora izvajalec računovodsko voditi pri stroških projekta in jih ministrstvu pokazati v primeru nadzora nad porabo. Stroški ne smejo presegati 7 % porabljenih sredstev. Ministrstvo ne sofinancira stroškov investicij in daril.
Ministrstvo pri potnih stroških prizna kot upravičen strošek višino stroškov, ki veljajo za javni sektor v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12).
Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst, predstavlja do 100 % po tem razpisu zahtevane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.
IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu NVO2021/Ovojnica.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).
Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 29. 1. 2021.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljem neodprte.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dosegljiva na spletnih straneh Gov.si, Zbirke, Javne objave, šifra JR Enakost spolov 2021.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO 2021/Ovojnica,
– obrazec Projekt/2021 Prijava,
– obrazec Projekt/2021 Finančni načrt,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo Delo/2021),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2021),
– obrazec za vrednotenje dogodkov (Poročilo Vrednotenje/2021).
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2021 Prijava in njegove priloge ter obrazec Projekt/2021 Finančni načrt je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane s spiralo ali vpete v mapo.
Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnih obrazcih Projekt/2021 Prijava in Projekt/2021 Finančni načrt.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo (obrazec Projekt/2021 Prijava) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec Projekt/2021 Finančni načrt),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka G obrazca Projekt/2021 Prijava), če izjave ne podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje, ki je kot takšna navedena v evidenci AJPES.
Poleg tega prijava lahko vsebuje tudi:
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– če je prijavitelj prostovoljska organizacija, listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih Projekt/2021 Prijava in Projekt/2021 Finančni načrt, ali prijave, ki bodo oddane na predrugačenih obrazcih, bodo zavržene.
XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti prijav
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 3. 2. 2021. Odpiranje prijav ne bo javno.
Strokovna komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da prijava v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja projektov po merilih javnega razpisa bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II., III. in V. točki tega javnega razpisa. Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških. Dodatno pojasnilo oziroma obrazložitev ne sme spreminjati prijave. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
V skladu s 14. členom uredbe strokovna komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne strinja s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne odzove v roku in na način, določenem v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
XV. Merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov. Ocenjevanje poteka za vsako področje posebej, za potrebe priprave predloga financiranja pa bodo projekti umeščeni na skupno lestvico glede na doseženo število točk.
Zelo ustreza 
(št. točk)
Ustreza 
(št. točk)
Manj ustreza 
(št. točk)
Ne ustreza 
(št. točk)
1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških
9
6
3
0
2. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa
6
4
2
0
3. Učinkovitost metod dela
6
4
2
0
4. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine
3
2
1
0
5. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov
6
4
2
0
6. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov
6
4
2
0
7. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov
6
4
2
0
8. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi
6
4
2
0
9. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov
6
4
2
0
10. Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta
3
2
1
0
11. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov
3
2
1
0
12. Reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije
3
2
1
0
13. Reference (s področja enakosti spolov) nosilke/nosilca projekta
3
2
1
0
14. Reference (s področja enakosti spolov) sodelavk/sodelavcev projekta
3
2
1
0
15. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških 
6
/
/
0
SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK
75
XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajalcu projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na javni razpis ne bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst dodeljena subjektom, ki niso prostovoljske organizacije.
Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega odstavka 37. člena ZProst sofinanciralo tudi projekte, ki vključujejo prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer tiste, ki bodo dosegli najvišje število točk.
Pri ocenjevanju projektov bo strokovna komisija na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk ter v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve sredstev, in sicer na naslednji način:
Od 0 do 38 točk:
ni sofinanciranja
Nad 38 do 75 točk:
do 100 % od odobrenih sredstev
Minister bo na predlog strokovne komisije sprejel sklep o izboru projektov, ki jih bo možno sofinancirati v skladu s pogoji, določenimi v tem javnem razpisu, ter tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinanciranje zadnje umeščenega projekta glede na vrstni red doseženega števila točk, ki bi ga še bilo možno sofinancirati glede na višino razpisanih sredstev.
V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost projekt, ki bo pri XV. točki Merila za izbor projektov pri merilu 1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških dosegel večje število točk.
Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od vročitve sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu Projekt/2021 Prijava in obrazcu Projekt/2021 Finančni načrt.
XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti gp.mddsz@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 25. 1. 2021.
Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
XVIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav.
XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je nevladna organizacija odstopila od svoje vloge za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost