Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3574. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče«, stran 10124.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 14. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo vodovodno in novo kanalizacijsko (meteorno in fekalno) omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Ivančna Gorica).
(3) Splošni odlok Občina Ivančna Gorica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega območje Gospodarske cone Škrjanče v Občini Ivančna Gorica.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na območju ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje vseh predvidenih objektov, kot so predvideni s prostorskim aktom. Nova komunalna oprema se bo navezovala na že obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja oziroma v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje in obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki, v skladu z določili Splošnega odloka Občine Ivančna Gorica.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni prometno omrežje z razsvetljavo, kanalizacijsko omrežje (fekalno in meteorno), vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje in elektroenergetsko omrežje.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Komunalna oprema
Skupni stroški v EUR
Obračunski stroški v EUR
1. nova cestna infrastruktura
1.285.915
1.285.915
2. nova vodovodna infrastruktura
111.731
111.731
3. nova meteorna kanalizacija
308.271
308.271
4. nova fekalna kanalizacija
309.320
309.320
Skupaj
2.015.237
2.015.237
7. člen
(časovni načrt) 
Gradnja komunalne opreme in predviden rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je najkasneje 31. 12. 2025.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
(1) Vsa finančna sredstva za izgradnjo nove komunalne opreme na območju opremljanja bo zagotavljal zasebni investitor na podlagi sklenjene Pogodbe o opremljanju št. 354-0013/2019 iz dne 4. 4. 2019, pri čemer se šteje, da bo investitor na ta način v naravi z izvedenimi deli na novi komunalni opremi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na novo komunalno opremo.
(2) V primeru, da investitor ne bi zgradil nove komunalne opreme v obsegu in v rokih, kot so opredeljeni v navedeni Pogodbi o opremljanju, bo finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavljala Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalci na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci za plačilo komunalnega prispevka na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3:0,7.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
CpN(ij) (EUR/m2)
CtN(ij) (EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
9,69
13,57
2. nova vodovodna infrastruktura
0,84
1,18
3. nova meteorna kanalizacija
2,32
3,25
4. nova fekalna kanalizacija
2,33
3,26
Skupaj
15,18
21,26
12. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Ivančna Gorica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe cestno omrežje in
– obstoječe omrežje objektov za ravnanje z odpadki.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« (Uradni list RS, št. 22/17).
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2020
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti