Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3582. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2021, stran 10134.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Ivančna Gorica dne 15. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19, 73/19 in 89/20; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2021
(v EUR)
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.389.452,46
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.386.488,12
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.897.580,10
700 Davki na dohodek in dobiček
2.649.556,00
703 Davki na premoženje
205.068,28
704 Domači davki na blago in storitve
42.034,26
706 Drugi davki
921,56
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
488.908,02
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
194.312,45
711 Takse in pristojbine
2.320,28
712 Globe in druge denarne kazni
11.489,80
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.339,83
714 Drugi nedavčni prihodki
264.445,66
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
134,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgoročnih sredstev
134,00
73 
PREJETE DONACIJE
95,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
95,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.735,34
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.735,34
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.486.603,83
40 
TEKOČI ODHODKI
808.715,58
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
197.129,67
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.797,88
402 Izdatki za blago in storitve
578.788,03
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
0,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.247.756,68
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
934.757,14
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
7.500,03
413 Drugi tekoči domači transferi
305.499,51
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
412.640,78
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
412.640,78
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.490,79
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
1.600,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.890,79
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
902.848,63
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50 
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
48.500,73
55 
ODPLAČILA DOLGA
48.500,73
550 Odplačila domačega dolga
48.500,73
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
854.347,90
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–48.500,73
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–902.848,63
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
9009 Splošni sklad za drugo
0,00
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.
Št. 410-0076/2020-1
Ivančna Gorica, dne 15. decembra 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti