Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

507. Sklep o prenehanju mandata poslanca
508. Sklep o potrditvi mandata poslancu
509. Sklep o izvolitvi člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor
510. Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnice oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

587. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov
588. Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja
589. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70

Odloki

590. Odlok o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
591. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

MINISTRSTVA

512. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
592. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev

SODNI SVET

513. Razpis volitev članov Personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

514. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
515. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 205 – Koper
516. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 301 – Logatec
517. Sklep o popravku priimka namestnika
518. Sklep o popravku imena namestnice
519. Sklep o popravku imena članice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

520. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
521. Merila za prehode med študijskimi programi
522. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
523. Poročilo o gibanju plač za december 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

524. Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeta na seji dne 29. 1. 2019

OBČINE

Bistrica ob Sotli

525. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019

Celje

526. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019
527. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO

Grosuplje

528. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2019
529. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2440/2 in 2440/3, obe k.o. 1791 Žalna
530. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1170/2, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
531. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2024/16, k.o. 1785 Sela
532. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1128/6 in 1128/12, obe k.o. 1786 Šmarje
533. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1011/19, k.o. 1784 Stranska vas
534. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1201/2, k.o. 1787 Mali vrh
535. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2459/6, k.o. 1791 Žalna
536. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2241/6, 2241/7 in 2241/14, vse k.o. 1794 Račna

Idrija

583. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za enega člana sveta Krajevne skupnosti Ledine

Kamnik

537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik
538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
539. Sklep o opustitvi javnega dobra

Koper

540. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
541. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
542. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Lendava

584. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2019
585. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Lendava
586. Razpis naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti GENTEROVCI – VE 2 – KAMOVCI

Ljubljana

543. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
545. Sklep o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana
546. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
547. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov
548. Sklep o imenovanju Volilne komisije Mestne občine Ljubljana
549. Akt o določitvi cen storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Ljubljana

Luče

550. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2019

Miren-Kostanjevica

551. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren - Kostanjevica
552. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 7/14, 7/16, 7/18 in 7/20 vse k. o. 2324 OREHOVLJE

Murska Sobota

553. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Nova Gorica

554. Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«
555. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

Odranci

556. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Odranci

Rogaška Slatina

557. Odlok o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin
558. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina Odbora za kmetijstvo
559. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina za leto 2019
560. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence
561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

562. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks

Sevnica

563. Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica

Slovenske Konjice

564. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2019
565. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko stavbo v Prelogah
566. Sklep o uskladitvi mej Občine Slovenske Konjice z mejami zemljiških parcel

Sodražica

567. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Šmarje pri Jelšah

568. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah
569. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

570. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
571. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Trebnje

572. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
573. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
574. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje
575. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje
576. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Trebnje

Zagorje ob Savi

577. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi

Železniki

578. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2019
579. Odlok o spremembah Odloka o podelitvi priznanj Občine Železniki

Žirovnica

580. Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
581. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica
582. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti