Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

582. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica, stran 1259.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), v povezavi z 273. členom Zakona urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 76/12, 58/13, 53/15, 92/15, 80/17).
2. člen 
(uporabljeni izrazi in pojmi) 
V odloku uporabljeni izrazi in pojmi so v skladu s področno zakonodajo, ki ureja graditev objektov in prostorsko načrtovanje.
II. STRATEŠKI DEL 
3. člen
V 15. členu se prvi in drugi odstavek črtata in v celoti nadomestita z novim besedilom:
»(1) Na območju Občine Žirovnica se ohranjajo naravne vrednote in biotska raznovrstnost z upoštevanjem Naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt Občine Žirovnica (ZRSVN, OE Kranj, marec 2008) in Naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt za Občino Žirovnica – dopolnitev, maj 2009, ki se hranijo na sedežu Občine Žirovnica.
(2) V izvedbenem delu OPN in pri pripravi podrobnejših izvedbenih prostorskih aktov občine se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila na območjih naravovarstvenih statusov, ki so v prikazu stanja prostora.«
4. člen 
V 17. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim besedilom:
»(2) Vodotok Sava Dolinka je vodotok 1. reda, zato zunanja meja priobalnih zemljišč sega 15 m od meje vodnega zemljišča oziroma 40 m izven območij naselij, na vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa zakonodaja, ki ureja predmetno področje.«
5. člen 
V prvem odstavku 18. člena se za besedo »za« črta beseda »gospodarsko«.
Drugi odstavek 18. člena se črta v celoti.
6. člen 
V prvem odstavku 19. člena se beseda »bo« nadomesti z besedo »je«.
7. člen 
V 21. členu se četrti odstavek črta in nadomesti z novim besedilom:
»(4) Občina zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo, zato je izdelan program opremljanja zemljišč za gradnjo za celotno območje občine.«
8. člen 
V 22. členu v odstavku »Državne ceste« se črta besedilo v drugem stolpcu druge vrstice prvega odstavka in se nadomesti z novim besedilom:
»Predor Karavanke–Vrba-Kranj Z–Ljubljana–Šentvid– Koseze–po A–Malence–Višnja Gora«
V drugem odstavku 22. člena v odstavku »Državne ceste« se črta beseda »skoraj« in besedo »izgrajen« nadomesti z besedo »zgrajen«.
V 22. členu v odstavku »Občinske ceste« se v drugem odstavku črta besedilo »(Uradni list RS, št. 101/06) in njegovih dopolnitvah)«.
V 22. členu v odstavku »Občinske ceste« se črtata zadnji in predzadnji stavek tretjega odstavka.
V 22. členu v odstavku »Občinske ceste« se črta peti odstavek v celoti. Dosedanji šesti odstavek se preštevilči v peti odstavek.
V 22. členu v odstavku »Železniški promet« se črta tretji odstavek in nadomesti z novim tretjim odstavkom:
»(3) Za zgrajeno progo je določen:
– progovni pas – prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. Če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 220 kV, se višina prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 400 kV, pa na 14 m,
– varovalni progovni pas – 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.«
9. člen 
V 24. členu se v odstavku »Električno omrežje« v prvem odstavku za drugo alinejo »DV 2 x 110 kV Okroglo–Jeklarna 2« doda nova tretja alineja »DV 2 x 110 kV Bled–Bohinj«. Dosedanja tretja, četrta in peta alineja se preštevilčijo v četrto, peto in šesto alinejo. Doda se nova, sedma, alineja, ki se glasi: »Varovalni pasovi 110 kV daljnovodov znašajo 15 m na vsako stran od osi elektroenergetskega voda.«
V 24. členu se v novi četrti alineji besedna zveza »1 x 35 kV« nadomesti z besedno zvezo »1 x 110 kV«.
V 24. členu se v odstavku »Električno omrežje« v celoti črta četrti odstavek.
V 24. členu se v odstavku »Plinovodno omrežje« v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo »P29« in se ga nadomesti z besedilom »R29« ter črta zadnji stavek prvega odstavka.
V 24. členu se v odstavku »Plinovodno omrežje« črta četrti odstavek in nadomesti z novim četrtim odstavkom:
»(4) Za vse gradbene posege oziroma izrabo prostora v varovalnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina, ki znaša 65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje MRP in 100 m od ograje kompresorske postaje mora investitor ali izvajalec del pridobiti soglasje operaterja prenosnega sistema.«
V 24. členu se v odstavku »Plinovodno omrežje« za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek:
»(7) Na območju, opremljenem z distribucijskim omrežjem, je priključitev in uporaba obvezna za obstoječe objekte, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode skupne moči preko 50 kW.
(8) Za obstoječe objekte, ki jih je v smislu določbe 7. točke tega odstavka obvezno priključiti na distribucijsko omrežje, je končni rok priključitve 3 leta po izdaji uporabnega dovoljenja za del omrežja, na katerega se mora uporabnik priključiti.
(9) Za objekte, v katerih so ali je predvidena vgradnja toplotno energetskih naprav skupne moči do 50 kW, nastane obveznost priključitve le, če se to predvidi s programom sanacije stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet Občine Žirovnica.
(10) Obveznost priključitve se ne nanaša na objekte, za katere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba obnovljivih virov energije, ki po veljavnih normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja, pri čemer ima priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na območju predvidenim ali opremljenim z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina, prednost pred izrabo lesne biomase.«
V 24. členu se v odstavku »Obnovljivi vir energije« v drugem odstavku beseda »ter« nadomesti z besedo »teh«.
10. člen 
V 25. členu v odstavku »Odvajanje in čiščenje odplak« se za besedilom »s predpisi s področja varstva okolja« doda besedilo »in s predpisi s področja upravljanja z vodami«. Vse alineje, ki sledijo zgoraj navedenemu besedilu prvega odstavka se črtajo.
V 25. členu v odstavku »Vodni viri in oskrba s pitno vodo« se v petem odstavku črta besedilo »Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06)«.
V 25. členu v odstavku »Vodni viri in oskrba s pitno vodo« se v šestem odstavku črta besedilo »in izgradnja zajetja Završnica 3«.
V 25. členu v odstavku »Varstvo okolja« se v prvem odstavku črta beseda »tehnično«.
V 25. členu v odstavku »Varstvo okolja« se v drugem odstavku črta besedilo »Varovanju naravnega okolja je potrebno prilagajati izgrajevanje in prostorsko rast«. Na mestu črtanega besedila se doda besedilo: »Gradnja in prostorski razvoj zagotavljata varovanje naravnega okolja.«.
11. člen 
V 33. členu se tretja alineja petega odstavka črta in nadomesti z novo tretjo alinejo:
»– razmerje med osnovnima stranicama objekta je 1-1,5:1, s čemer je treba zagotoviti podolgovat videz objekta,«
12. člen 
V 36. členu v odstavku »Kmetijstvo« se črta besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka. Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavki se preštevilčijo v nove prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
V 36. členu v odstavku »Turizem in rekreacija« se črta besedilo prve in četrte alineje drugega odstavka in se nadomesti z novo prvo in četrto alinejo:
»– ohranjanje naravne in kulturne dediščine,«
»– naravne vrednosti in kulturna dediščina se vključijo v turistično ponudbo z upoštevanjem njihove občutljivosti,«
V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se v prvem odstavku črta beseda »gospodarsko«
V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se v drugem odstavku črtata zadnji in predzadnji stavek.
V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se črtata tretji in četrti odstavek v celoti in nadomestita z novim tretjim in četrtim odstavkom:.
»(3) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih območjih, bo občina izdelala predhodne preveritve in utemeljitve ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
(4) Obstoječe nelegalne kope se prepusti samosanaciji, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin.«
13. člen 
Za 37. členom se doda nov 37.a člen:
»37.a člen 
(območja za potrebe obrambe) 
(1) v občini Radovljica se nahaja del območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe – vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.
(2) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«
14. člen 
V 39. členu se črta tretji odstavek v celoti.
III. IZVEDBENI DEL 
15. člen
45. člen Odloka se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom:
»45. člen 
(enote urejanja prostora) 
Celotno območje Občine Žirovnica je razdeljeno na enote urejanja prostora, ki so določene na temelju skupnih značilnosti prostora. OPN določa prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja prostora:
Enota urejanja prostora
Naziv območja
Podrobnejša namenska raba
Predvideni in obstoječi OPPN
BR 1
Breg
SS, SK, ZS 
BR 2
Breg – kmetija
SK
BR 3
Breg – kamp Pšenica
BT
BZ 1
Breznica
SS, SK, CU, ZS, ZK, 
BZ 2 – OPPN
Breznica center
CU
OPPN
BZ 3
Breznica
SS
DO 1
Doslovče
SS, SK
DO 2
Doslovče – parkirišče
PO
MO 1
Moste – romsko naselje
SS, G
MO 2 – OPPN*
Moste – pod Ajdno – sever
SS
Predviden OPPN
MO 3
Moste – pod Ajdno
SS, K1
MO 4
Moste – pregrada
VI
MO 5
Moste
SK, K2, G
MO 6
Moste
SS, CU, K1
MO 7
Moste
SS
MO 8
Moste
SS
MO 9 – OPPN*
Moste – Završnica – penzion
BT
Predviden OPPN
MO 10
Moste – stikališče
E
MO 11 – OPPN*
Moste
SS
Predviden OPPN
MO 12
Moste
SS, K1, A
MO 13
Moste – nad progo
SS, K1
MO 14
Moste
SS
RO 1
Rodine
SS, SK, ZS, ZK, PO
RO 2 – OPPN*
Rodine
SS
Predviden OPPN
RO 3
Rodine – rimska vila
G, K1
RO 4
Rodine – parkirišče
PO
SE 1
Selo
SS, SK, K1
SE 2 – OPPN*
Selo – dom starejših občanov
SB
Predviden OPPN
SE 3 – OPPN
Selo – jug
SS
OPPN
SM 2
Smokuč
SS, SK, ZS
SM 3
Smokuč – novi del
SS
SM 4
Parkirišče Ledina
PO
SM 5
Smokuč – otroško igrišče
ZS
SM 6 – OPPN*
Smokuč – novi del sever
SS
Predviden OPPN
VR 1 – OPPN*
Vrba
SK, CU, K1
Predviden OPPN
VR 3
Vrba
SS, K1
ZA 1
Zabreznica
SS, SK, CU, 
ŽI 1
Žirovnica
SS, SK, IK, K1
ŽI 2 – OPPN
Žirovnica – novi center
SS, K1
OPPN
ŽI 3 – OPPN
Obrtno poslovna cona Žirovnica
IG
OPPN
ŽI 4
Žirovnica – čez progo
CU, SS, PO
ŽI 5 – LN
Železniška postaja
Lokacijski načrt
ŽI 6 – LN
Avtocesta
PC
Lokacijski načrt
ŽI 7 – LN
Avtocesta
PC
Lokacijski načrt
ŽI 8 – LN
Avtocesta
PC
Lokacijski načrt
GO – OPPN*
Golf
ZS, BT
Predviden OPPN
ŽA 1
Žirovniška raven
G, VC, K2, K1, PC, PŽ, A
ŽA 2
Žirovniška raven
K1, PŽ, K2, G
ŽA 3
Žirovniška raven
K2, G, VC, BT, A
ŽA 5 – OPPN*
Žirovniška raven
PC
Predviden OPPN
ŽA 8
Žirovniška raven
K1, PŽ, E, G, K2, PC
ŽA 9
Žirovniška raven
PC, K2
ŽA 10
Žirovniška raven
K1, ZS, IK, G, PC, A, PO, OO, O, K2
ŽA 1/E – OPPN*
Obvoznica Vrba
PC
Predviden OPPN
RE
Reber
G, OO, K1, K2, VC
ZV
Dolina Završnice
K1, K2, G, VC, A, SK, SP, OO, E, G, BT
ZV 1 – OPPN*
Cesta v Završnico – spodnji del 
PC
Predviden OPPN
ZV 2 – OPPN*
Dolina Završnice – rekreacijski center
G, K1, ZS, SP, E, OO
Predviden OPPN
ZV 3 – OPPN*
Cesta v Završnico s parkiriščem
PO, PC
Predviden OPPN
ZV 4
Cesta v Završnico
PC
ZV 5
Završnica – počivališče za avtodome
BT
PL
Planine
K1, K2, G, OO, E, PŽ, O
PL 1
Ajdna
G, OO
VG
Visokogorje
G, Gr, OO, K2, IK, O
ZE
Zelenica
G, Gr, OO, K2, BT
16. člen 
V 47. členu se v odstavku 2.3 doda tretja alineja:
»– Gv – območja varovalnega gozda.«
17. člen 
V 50. členu se v trinajstem odstavku doda nova, tretja, alineja:
»– v sklopu ureditve površin mirujočega prometa je treba obstoječe visokodebelne rastline ohranjati ali na novo zasaditi.«
V 50. členu se v štirinajstem odstavku besedilo druge alineje črta in nadomesti z besedilom:
»– gradnje in postavitve začasnih, nezahtevnih in enostavnih objektov.«
V 50. členu se v petnajstem odstavku doda nova, tretja, alineja:
»– gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov.«
V 50. členu se sedemnajsti odstavek črta v celoti. Dosedanji osemnajsti in devetnajsti odstavek se preštevilčita v novi sedemnajsti in osemnajsti odstavek.
V 50. členu se nov sedemnajsti odstavek črta v celoti in nadomesti z novim sedemnajstim odstavkom:
»(17) Vadbeni objekti po tem odloku so objekti, opredeljeni v veljavnem predpisu, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.«
V 50. členu se črta nov osemnajsti odstavek v celoti in nadomesti z novim besedilom:
»(18) Ne glede na ostale odločbe tega člena velja, da so na območjih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine in narave, gradnje in posegi dopustni le, če se z gradnjo ali posegom ne spreminja lastnosti in vrednot, zaradi katerih je območje ali objekt pridobilo status objekta ali območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine in s področja ohranjanja narave ter je k posegu pridobljeno mnenje pristojnega organa.«
V 50. členu se za novim osemnajstim odstavkom dodata nova devetnajsti in dvajseti odstavek:
»(19) Merila za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov morajo biti skladna z veljavno zakonodajo. Dovoljeno je izvesti po en objekt iste vrste na stavbnem zemljišču osnovnega objekta. Za stavbno zemljišče osnovnega objekta se šteje lahko tudi sosednja parcela, ki je po lastništvu in namenski rabi enaka kot parcela, na kateri stoji osnovni objekt.
Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti v skladu z oblikovalskimi pogoji v namenski rabi območja, v katerem se nahaja.
(20) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na komunalno infrastrukturo.«
18. člen 
V 51. členu se v opisu člena črta beseda »kmetijska,«.
V 51. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »območja stavbnih zemljišč« doda besedilo »po predhodni pridobitvi mnenja pristojne službe«
V 51. členu se v prvem odstavku črta druga alineja v celoti. Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja se preštevilčijo v novo drugo, tretjo, četrto, peto, šesto in sedmo alinejo.
V 51. členu se v prvem odstavku besedilo nove pete alineje črta in nadomesti z besedilom:
»– postavitve čebelnjakov v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ter ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Čebelarske svetovalne službe,«
V 51. členu se v novi šesti alineji besedna zveza »kmetijska oziroma gozdna« črta in nadomesti z besedo »osnovna«.
19. člen 
V 52. členu se besedilo prvega odstavka črta in nadomesti z besedilom:
»(1) Na površinah kmetijskih zemljišč (K1 in K2) so dovoljeni naslednji posegi, ki jih opredeljuje veljaven predpis, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– sanacija divjih peskokopov, gramoznic in odlagališč odpadkov za osnovno namensko rabo,
– postavitev zaščitnih ograj za pašo živine, ograj in opor za trajne nasade, ograj za zaščito kmetijskih pridelkov,
– enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z veljavno zakonodajo, razen kleti in vinske kleti, svisli in pastirski stan,
– čebelnjak (lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, bruto tlorisne površine do 40 m2),
– staja (lesen enoetažni pritlični objekt ma točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, bruto tlorisne površine do 100 m2),
– pomožni objekti namenjeni spremljanju stanja okolja in naravnih pojavov,
– začasni objekti in začasni posegi za čas dogodkov in v času sezone (npr. oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov, začasna tribuna za gledalce na prostem, premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi),
– opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija),
– začasne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonodajo, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno izvesti na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja je legalen ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,
– gradbeno inženirski objekti, ki so v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med daljinske cevovode, daljinska komunikacijska omrežja, in daljinske elektroenergetske vode s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– gradbeno inženirski objekti, ki so v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med lokalne cevovode, lokalne elektroenergetske vode in lokalna komunikacijska omrežja s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje. Dopustni so tudi objekti, ki jih načrtovana rekonstrukcija pogojuje ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manjšo kot 35,
– v enotah urejanja prostora ZV in PL, ki se nahajajo severno od Završnice so dopustne tudi svisli in pastirski stani.
V 52. členu se tretji odstavek črta in nadomesti z novim tretjim odstavkom:
»(3) Staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte, ki so v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med enostavne ali nezahtevne objekte, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma v zakupu:
– najmanj 2 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
– najmanj 5000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
Zgoraj navedena določila glede lastništva ali zakupa ne veljajo za gradnjo čebelnjakov.«
V 52. členu se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na komunalno infrastrukturo.
(8) Dovoljeno je izvesti po en objekt iste vrste na eni parceli.
(9) Za obstoječe zakonito zgrajene objekte so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela. Dovoljene so tudi odstranitve objektov, razen objektov naravne in kulturne dediščine.«
20. člen 
V imenovanju 54. člena se za besedo »gozdov« doda oznaka »Gv«.
V 54. členu se četrti odstavek črta v v celoti in nadomesti z novim četrtim odstavkom:
»(4) Varovalni gozdovi so prikazani v Prikazu stanja prostora, ki je obvezna sestavina OPN.«
21. člen 
V 55. členu se drugi odstavek črta v celoti in nadomesti z novim drugim odstavkom:
»(2) Varstveno območje vodotoka Save Dolinke obsega vodno in priobalno zemljišče v širini 15 m od zgornjega roba brežine oziroma najmanj 40 m zunaj naselja. Ostali vodotoki, potoki, hudourniki in suhe hudourniške struge imajo širino priobalnega zemljišča 5 m od zgornjega roba brežine. Na vodnem in priobalnem zemljišču, v močvirjih, na območjih ogroženih s hudourniki in erozijo, so dovoljeni posegi, ki so dovoljeni z zakonodajo, ki ureja varstvo voda, v kolikor je izdano pozitivno mnenje pristojnega organa za urejanje in varstvo voda.«
22. člen 
V 58. členu se prvi in drugi odstavek črtata v celoti in nadomestita z novim prvim in drugim odstavkom:
»(1) Nove stavbe morajo biti odmaknjene od parcelnih meja toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele. Daljša stranica objekta mora biti na pobočjih vzporedna s plastnicami terena. Odstopanje od določila je dovoljeno, če je zaradi prilagoditve orientacije slemena sosednjim objektom potrebna drugačna smer slemena.
(2) Stavbe morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Izjema je samostojna stanovanjska stavba, ki mora biti od parcelne meje oddaljena najmanj 2,5 m. Manjši odmiki vseh objektov so možni le ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča.«
23. člen 
V 59. členu se v drugem odstavku za besedilom »VR 1« doda besedilo »-OPPN*«.
24. člen 
V 63. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim drugim odstavkom:
»(2) Velikost posameznega obstoječega objekta lahko presega pogoje za posamezno območje, če ima objekt tako velikost določeno z gradbenim dovoljenjem in je objekt tudi izveden v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. Povečanje gabaritov takega objekta, ki presegajo pogoje za to območje, ni dopustno.«
V 63. členu se v šestem odstavku število »200« nadomesti s številom »300«.
V 63. členu se v sedmem odstavku za besedilom »Za obstoječe objekte« doda besedilo », ki so izvedeni v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem«.
V 63. členu se na koncu osmega odstavka doda stavek:
»Ostali objekti, ki so dopustni v območju urejanja ne smejo presegati 200 m2 bruto etažne površine.«
25. člen 
V 64. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedilom »Tlorisni gabarit vseh stavb mora biti podolgovat, z razmerjem« doda beseda »osnovnih«.
V 64. členu se v prvi alineji tretjega odstavka za besedilom »Tlorisni gabarit vseh stavb razen kmetijskih mora biti podolgovat, z razmerjem« doda beseda »osnovnih«.
V 64. členu se v drugi alineji tretjega odstavka za besedilom »Gospodarska poslopja in hlevi morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju« doda besedilo »osnovnih stranic«.
V 64. členu se v prvi alineji četrtega odstavka za besedilom »Tlorisni gabarit stavb mora biti podolgovat, z razmerjem« doda beseda »osnovnih«.
V 64. členu se v prvi alineji petega odstavka za besedilom »V vaškem jedru morajo tlorisni gabariti stavb slediti tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v vaškem jedru, razmerje« črta beseda »stavb« in nadomesti z besedilom »osnovnih stranic«.
V 64. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) V razmerje stranic se šteje osnovni tloris objekta. Izzidki, katerih širina in dolžina je manjša od ½ dolžine krajše stranice, se v razmerje stranic ne štejejo. V območjih naselbinske dediščine izzidki niso dopustni.«
26. člen 
V 68. členu se črta prvi odstavek in nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Strehe na vseh površinah namenske rabe, razen na površinah za kmetijsko proizvodnjo in površinah gospodarskih con za manj zahtevne in zahtevne objekte, morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad lomljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu, v razponu od 35° do 42°. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.«
V 68. členu se na koncu četrtega odstavka doda stavek:
»Sleme strehe lahko poteka tudi v smeri krajše stranice, če je to potrebno za prilagoditev gradnje splošni podobi naselja oziroma tradicionalnim značilnostim vaškega jedra.«
V 68. členu se črta deveti odstavek in nadomesti z novim devetim odstavkom, ki se glasi:
»(9) Ravna streha je dopustna nad delom objekta v primeru ureditve terase in nad vkopanim delom objekta, če je objekt v celoti ali večinoma vkopan. V vaških jedrih in v vplivnih območjih kulturne dediščine je takšna gradnja dopustna ob pridobitvi projektnih pogojev in mnenja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.«
27. člen 
V 69. členu se v devetem odstavku črta tretja alineja in nadomesti z novo tretjo alinejo:
– »V območjih naselbinske dediščine so balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov dopustni na zatrepu. Poleg tega so v navedenih območjih ganki na vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij dopustni v nadstropju.«
Za novo tretjo alinejo se odda nova četrta alineja:
– »V območjih, kjer ni naselbinske dediščine so balkoni dopustni na vseh fasadah, kjer je pod balkonom nad terenom vsaj še ena cela etaža.«
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alineja, se preštevilčijo v novo peto, šesto, sedmo in osmo alinejo.
28. člen 
V 70. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim drugim odstavkom:
»(2) Dozidave in nadzidave se morajo skladati s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta ter s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Prizidki z ravnimi strehami niso dopustni, razen v primeru da je večina prizidka vkopanega.«
29. člen 
V 74. členu se v določilih za območja SS, v četrti alineji besedilo »prostora namenjenega« črta in nadomesti z besedilom »površin namenjenih«.
V 74. členu se v določilih za območja SK, v četrti alineji besedilo »prostora namenjenega« črta in nadomesti z besedilom »površin namenjenih«.
V 74. členu se v določilih za območja CU, v četrti alineji besedilo »prostora namenjenega« črta in nadomesti z besedilom »površin namenjenih«.
30. člen 
V 76. členu se v šestem odstavku pred piko doda besedilo »ali v primeru nadomestitve vegetacije v bližini«.
31. člen 
V 78. členu se v tabeli v sedmem odstavku črtata enajsta in devetnajsta vrstica.
32. člen 
V 79. členu se naslov člena črta in nadomesti z novim naslovom člena:
»(pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)« 
V 79. členu se prvi odstavek črta v celoti in nadomesti z novim prvim odstavkom:
»(1) Nezahtevni in enostavni objekti pri stanovanjskih objektih morajo biti postavljeni na pripadajočem zemljišču osnovnega objekta. Pripadajoče zemljišče osnovnega objekta je bodisi zemljišče, na katerem stoji objekt, ali pa sosednje zemljišče istega lastnika, ki je v funkciji osnovnega objekta. Nezahtevni in enostavni objekti v zaselkih in na osamljenih kmetijah, razen kozolcev in čebelnjakov, morajo biti postavljeni v neposredni bližini kmetij (največ 30 m od osnovnega objekta – kmetije), tako da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. Na drugih kmetijskih zemljiščih se jih ne sme postavljati, razen s pisnim potrdilom kmetijske svetovalne službe, da se zainteresirani graditelj ukvarja s tako zvrstjo kmetijske dejavnosti, ki opravičuje postavitev enega od nezahtevnih ali enostavnih objektov na dislociranem kmetijskem zemljišču.«
V 79. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim drugim odstavkomi:
»(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Nezahtevni in enostavni prostostoječi objekti morajo imeti simetrično dvokapnico v naklonu od 35° do 42°, razen pri nadstreških, ki imajo lahko položnejši naklon oziroma minimalen naklon (ravna streha). V območjih SK in na območjih izven stavbnih zemljišč, morajo imeti vsi nezahtevni in enostavni objekti simetrično dvokapnico v naklonu od 35° do 42°, v območjih je dopustno tudi prosto oblikovanje strehe.«
V 79. členu se v šestem odstavku črta beseda »pomožni«.
V 79. členu se za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek:
»(10) Nezahtevni in enostavni objekti v območjih SS imajo lahko tudi prosojno strešno kritino.«
33. člen 
V 80. členu se v drugem odstavku za besedilom »Ograje v območju križišč in prometnih priključkov ne smejo biti višje od 0,6 m in ne smejo segati v pregledno polje ceste, sicer pa ne smejo presegati višine 1,2 m oziroma kamnite« doda besedilo », polne, betonske oziroma zidane«.
34. člen 
81. člen se črta v celoti.
35. člen 
V 82. členu se besedna zveza »v vodilni mapi PGD« nadomesti z besedno zvezo »dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja«.
36. člen 
Osmi odstavek 83. člena se črta v celoti in nadomesti z novim osmim odstavkom:
»(8) Manjši nelegalni kopi proda in dolomitnega peska ter odkopi morenskega gradiva, se prepustijo samosanaciji, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin.«
37. člen 
V 84. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) V primeru, da je bila za obstoječ objekt že določena gradbena parcela, je takšno velikost treba upoštevati tudi v primeru drugih gradbenih posegov na objektu ali parceli – gradbena parcela obstoječega objekta se ne sme zmanjšati.«
38. člen 
V sedmem odstavku 86. člena se besedilo: »Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica« na domesti z besedilom: »področne zakonodaje o varstvu vodnih virov.«
39. člen 
V petem odstavku 87. člena se v prvem stavku za besedo: »olj« doda besedilo: »(če so potrebni v skladu s področno zakonodajo)«, v drugem stavku za besedo: »odvodnike«, doda besedilo: »(če so potrebni v skladu s področno zakonodajo)« ter v tretjem stavku za besedo: »olj« doda besedilo: »(če so potrebni v skladu s področno zakonodajo)«.
V desetem odstavku 87. člena se besedilo: »Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85, Uradni list RS, št. 67/2 – ZV-1, 98/07)«, zamenja z besedilom: »področno zakonodajo o urejanju gnojišč in greznic«.
40. člen 
V prvem odstavku 88. člena se besedilo: »z materialnimi« zamenja z besedilom: »s specialnimi«.
V šestem odstavku 88. člena se besedilo: »povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin« zamenja z besedilom: »na ustreznih lokacijah, ob pridobitvi ustreznih dovoljenj«.
41. člen 
Sedma alineja tretjega odstavka 89. člena se črta in nadomesti z novo sedmo alinejo:
»– Hodniki za pešce morajo imeti, ob prehodih za pešce, poglobljene robnike, da ne ovirajo prehoda funkcionalno oviranim osebam.«
Osma alineja tretjega odstavka 89. člena se črta in nadomesti z novo osmo alinejo:
»– Ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh se lahko uredijo kolesarske steze oziroma poti. Če prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč dopušča, naj se kolesarske poti uredijo izven cestnih teles.«
V 89. členu se za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek:
»(6) Pri vseh gradnjah v varovalnem pasu avtoceste, je potrebno upoštevati bodočo širitev avtoceste za 1 vozni pas, kar pomeni 7 m od roba cestnega sveta obojestransko.
(7) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah ni dovoljeno.
(8) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi. V varovalnem pasu avtoceste je treba načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu avtoceste naj se ne načrtuje dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč, predvsem iz vidika obremenitve s hrupom zaradi prometa.
(9) Upravljalec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora, določena s tem OPN. Prav tako upravljalec avtoceste ne bo zagotavljal zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih posegov.«
42. člen 
V tretjem odstavku 90. člena se črta besedilo: », ki je namenjena izključno vožnji kolesarjev«.
43. člen 
Prva alineja prvega odstavka 91. člena se črta in nadomesti z novo prvo alinejo:
»– Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge, mora investitor novih posegov predvideti ukrepe za varovanje pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.«
V drugi alineji prvega odstavka 91. člena se besedilo: »soglasje h gradnji« zamenja z besedilom: »mnenje«.
V prvem odstavku 91. člena se za četrto alinejo doda nova peta alineja:
»– Pri vseh posegih v varovalni progovni pas je treba upoštevati določbe Zakona o varnosti v železniškem prometu in na podlagi 6. točke drugega odstavka 112. člena navedenega zakona določbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87) ter ostale podzakonske akte iz 109. in 112. člena že citiranega zakona.«
Za drugim odstavkom 91. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Zaradi ureditve cest na območju ob železniški progi so opredeljeni naslednji pogoji urejanja nivojskih prehodov:
– dovoljena je rekonstrukcija lokalnih cest, javnih poti, nekategoriziranih cest in gozdnih cest,
– dovoljena je gradnja dovozov (kot hišnih priključkov) do obstoječih legalno zgrajenih obejktov,
– dovoljena je nadomestna gradnja cest in poti za potrebe ureditve nivojskih križanj s progo št. 20 Ljubljana–Jesenice–drž. meja.
(4) V fazi projektiranja je treba upoštevati in vrisati tudi trase signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) kablov in pripadajoče SVTK naprave in vse posege v bližini omenjenih tras in naprav projektno obdelati ter pridobiti ustrezna mnenja pristojnih železniških služb.
(5) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati, da je obstoječa železniška proga elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV. Navedeno naj bo upoštevano v smislu varnosti, višin nadvozov itd.«
44. člen 
V prvem odstavku 92. člena se črta celotno besedilo za besedno zvezo: »letališče lokalnega pomena.«
Besedilo drugega odstavka 92. člena se črta in nadomesti z novim drugim odstavkom:
»(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati vplivna območja letališča Lesce, ki jih Zakon o letalstvu kot območja pod omejitvenimi ravninami letališča, v katerih so posegi v prostor in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti približevati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo. Dovoljena razdalja je območje pod omejitvenimi ravninami letališč, ki so določene glede na značilnosti letališča z Zakonom o letalstvu in Pravilnikom o letališčih.
Lastnosti letališča Lesce določajo naslednji podatki:
– referenčna koda: 2B in kategorija: neinstrumentalno letališče,
– referenčna točka letališča je na nadmorski višini 504,01 m,
– smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 144°–324°,
– dolžina vzletno pristajalne steze: 1130 m.
Zunaj cone letališča štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča objekti, instalacije in naprave, ki so višje od 100 m ali višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti med dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– za ovire štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.«
Tretji odstavek 92. člena se v celoti črta.
Dosedanji četrti odstavek se preštevilči v novi tretji odstavek.
45. člen 
Šesti odstavek 93. člena se črta v celoti. Dosedanji sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek se preštevilčijo v šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
V novem desetem odstavku 93. člena se za besedno zvezo »UV spektra« črta besedilo »; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne)« in doda besedilo »(npr. natrijeve plinske svetilke ali LED svetilke s temperaturo sevanja pod 2.400 K)«.
Za novim dvanajstim odstavkom 93. člena se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja, ki obdeluje približevanje in križanje z visokonapetostnimi prenosnimi vodi in na podlagi tega pridobiti soglasje pristojne organizacije.«
46. člen 
Na koncu tretjega odstavka 94. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »razen kot varovalne ali zaščitne ograje«.
Za tretjim odstavkom 94. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Posegi v poplavna območja se lahko izvedejo le v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja posege v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav ter z izvedbo ustreznih omilitvenih ukrepov.«
47. člen 
Prvi in drugi odstavek 95. člena se črtata in se nadomestita z novim prvim in drugim odstavkom:
»(1) Prenosni plinovod ima varovalni pas v širini 65 m na vsako stran. V varovalnem pasu je potrebno upoštevati določila zakonodaje s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja prenosnega sistema zemeljskega plina in za vsak poseg pridobiti mnenje operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.
(2) Varnostni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je 5 m širok pas na vsako stran prenosnega plinovoda.«
V tretjem odstavku 95. člena se črta beseda: »od«.
Na koncu četrtega odstavka 95. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru, da ima občina sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka, ima priključitev na obstoječe ali predvideno plinovodno omrežje, prednost pred izrabo lesne biomase.«
48. člen 
V petem odstavku 97. člena se besedilo: »Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07)« zamenja z besedilom: »zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja«
49. člena 
Na koncu drugega odstavka 99. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča, je treba zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode v skladu s področno zakonodajo in pristojnim soglasjedajalcem.«
50. člen 
Za 101. členom se doda nov 101.a člen, ki se glasi:
»(varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč) 
(1) Na območju Občine Žirovnica se nahajajo vojna grobišča:
– grob borca NOV, številka grobišča: 140410031, lega: krajevno pokopališče Breznica
– grobišče 32 padlih borcev NOV in ŽFN, številka grobišča: 140410031, velikost 160 m2, lega: krajevno pokopališče Breznica, v sredini pokopališča na zgornji terasi
– grobišče, kjer je pokopano neznano število oseb, ki so bile likvidirane ob koncu vojne, številka grobišča: 140410101, lega: Bavdov travnik pod Ajdno, nad železniško progo
– grobišče oseb, ki so bile od leta 1944 do konca vojne likvidirane s strani partizanov, številka grobišča: 140410102, lega: za spominskim obeležjem NOV v dolini Završnice
– pokopani trije nemški vojaki, padli leta 1945, številka grobišča: 140410161, velikost 2 m2, lega: krajevno pokopališče Rodine, tik ob zidu pri stranskem vhodu
– grobišče 20 jeseničanov, članov tovarniške straže in nemških uradnikov, številka grobišča: 140410191, lega: Belejeva lipa, ob poljski poti Vrba–Breg, parc. št. 1094 k.o. Zabreznica
in prikrita vojna grobišča:
– Selo pri Žirovnici – grobišče Selo pri Žirovnici, parc. št. 94 k.o. Žirovnica
– Moste – Grobišče Baudova ledina 1, parc. št. 1143 k.o. Žirovnica
– Moste – Grobišče Baudova ledina 2, parc. št. 1139/1 k.o. Žirovnica
– Vrba – grobišče Belejeva lipa, parc. št. 1094 k.o. Zabreznica.
(2) Na prikritih vojnih grobiščih in vojnih grobiščih, je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spoštovanja do grobišča oziroma je v nasprotju s pokopališkim redom na vojnih grobiščih.«
51. člen 
Prvi odstavek 102. člena se črta in nadomesti z novim prvim odstavkom:
»(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.«
Drugi odstavek 102. člena se črta in nadomesti z novim drugim odstavkom:
»(2) Za gradnjo objekta na zavarovanih območjih narave, območjih Natura 2000 in na območju naravnih vrednot je treba pridobiti naravovarstvene pogoje oziroma pozitivno mnenje pristojnega organa za ohranjanje narave.«
Četrti odstavek 102. člena se črta in nadomesti z novim četrtim odstavkom:
»(4) Na območjih botaničnih naravnih vrednot se ohranja obstoječa raba in ekološki pogoji, ki zagotavljajo ohranjanje naravnih vrednot.«
Na koncu sedmega odstavka 102. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Gradnja se umešča izven robov ledeniško prodnih teras.«
V osmem odstavku 102. člena se pred piko doda besedilo: »zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.«
V devetem odstavku 102. člena se besedilo: »ne smejo biti trasirane preko«, zamenja z besedilom: »naj se trasirajo izven«.
Besedilo desetega odstavka 102. člena se črta in nadomesti z novim desetim odstavkom:
»(10) Agromelioracije se izvajajo tako, da bistveno ne spreminjajo reliefa oziroma ne posegajo v geomorfološke posebnosti ter tako, da ne spreminjajo rastišč, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst. Hidromelioracije se ne izvajajo na območjih z naravovarstvenim statusom.«
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek 102. člena, ki se glasi:
»(12) Zaradi nevarnosti širjenja invazivnih tujerodnih vrst v Občini Žirovnica, naj se za omejevanje njihovega širjenja upošteva naslednje usmeritve:
– med gradnjo je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst predvsem tako, da se na območje dovaža le zemeljski material, ki ne vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst, delovne stroje se pred začetkom del očisti, po končanih delih pa naj investitor najmanj 3 leta spremlja morebiten pojav invazivnih tujerodnih vrst in jih nemudoma odstrani (cvetoče vrste pred cvetenjem), ostanke pa sežge.
– na javnih površinah naj se sadi in seje prednostno avtohtone okrasne rastline, med neavtohtonimi pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne. Enako se priporoča tudi lastnikom zasebnih zemljišč.«
52. člen 
Na koncu prvega odstavka 106. člena se doda stavek, ki se glasi: »V kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča, je treba urediti ustrezno čiščenje odpadne vode v skladu s področno zakonodajo in pristojnim soglasjedajalcem.«
Besedilo dvajsetega odstavka 106. člena se črta in nadomesti z novim dvajsetim odstavkom:
»(20) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev pozitivnega mnenja s področja varovanja voda za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati zakonodajo, ki opredeljuje omejitve in pogoje za gradnjo na vodovarstvenih območjih in vsebino dokumentacije, potrebno za pridobitev pozitivnega mnenja.«
53. člen 
V drugem odstavku 107. člena se črta zadnji stavek.
54. člen 
Besedilo 108. člena odloka se črta v celoti in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(5) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(6) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.«
55. člen 
Za 110. členom se doda nov 110.a člen, ki se glasi:
»110.a člen 
(območja za potrebe obrambe) 
V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo, visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.
Območja so prikazana v grafičnem delu Prikaza stanja prostora, ki je obvezna sestavina OPN.«
56. člen 
Besedilo 111. člena se črta v celoti in nadomesti z novim besedilom:
»111. člen 
(1) Pri gradnji novih stavb je treba predvidenim in obstoječim sosednjim stavbam zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
dne 21. 12. – najmanj 1 uro,
dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.
(2) Kadar je lega sosednjega objekta takšna, da že stanje pred posegom ne omogoča predpisanega osončenja, je potrebno v projektni dokumentaciji prikazati, da se zaradi predvidenega posega osončenje sosednjega objekta ne bo dodatno zmanjšalo.«
57. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 114. člena se za besedo: »ter« doda beseda: »nove«.
V tretji alineji prvega odstavka 114. člena se beseda: »pomožnih« zamenja z besedilom: »nezahtevnih, enostavnih«
58. člen 
Šesti odstavek 115. člena se črta in nadomesti z novim šestim odstavkom:
»(6) S tem odlokom so predvideni naslednji OPPN:
ENOTA UREJANJA PROSTORA
 
NAZIV OBMOČJA
PODROB. 
NAMENSKA RABA
 
USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN
MO 2 – 
OPPN* 
Moste – pod Ajdno – sever 
SS
V območju se lahko gradi: 
– stanovanjske stavbe, 
– stanovanjsko-poslovne stavbe, ki morajo imeti več kot polovico prostora namenjenega za stanovanje, 
– spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, 
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe.
V območju MO 2– OPPN* je treba urediti gozdni rob, ter izvesti ustrezne proti erozijske ukrepe. 
V območju MO 2 – OPPN* naj se uredi ustrezen prometni dostop do novega stanovanjskega območja (ureditev hodnikov za pešce, kolesarske poti). 
Pri umeščanju objektov je treba upoštevati varovalni pas daljnovoda. 
Kozolec se ohrani, tako da se ga prestavi na kmetijske površine. 
MO 9 – 
OPPN*
Moste – Završnica – penzion
BT
V območju se lahko gradi: 
– stavbe namenjene turizmu, hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev ter objekti za rekreacijo s spremljajočimi dejavnostmi gostinstva, trgovine in storitev, 
– začasne in vadbene objekte. 
Tlorisni gabariti stavb morajo biti prilagojeni velikosti in legi gradbene parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb. 
Potrebno je izvesti ustrezne protierozijske ukrepe. Pri umeščanju objektov je treba upoštevati varovalni pas daljnovoda.
SE 2 – OPPN*
Selo – dom starejših občanov
SB
V območju se lahko gradi: 
– nove stanovanjske stavbe za posebne namene in spremljevalne objekte (domovi za ostarele, socialno-varstveni zavodi in druge nastanitvene stavbe), 
– dom upokojencev z vsemi spremljajočimi vsebinami, 
– stavbe za zdravstveno in zavodsko oskrbo. 
Okolico objektov se ozeleni, zlasti rob proti odprtim kmetijskim površinam. 
Pri umeščanju objektov je treba upoštevati varovalni pas daljnovoda.
VR 1 – OPPN*
Vrba
SK, CU, K1
Za območje se izdela celovita prenova in konservatorski načrt za prenovo z namenom varovanja kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihove izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na stavbe. 
Novogradnje znotraj naselja morajo ohraniti značaj vaškega naselja. Velikost objektov ne sme presegati tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječih stavb. 
V bližnjo okolico zavarovanega naravnega spomenika Vrba – lipa se ne sme posegati. 
Analitični del konservatorskega načrta za prenovo predstavlja podlago za pripravo osnutka OPPN skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
ŽA 1/E – 
OPPN*
Obvoznica Vrba
PC
Območje je rezervirano za gradnjo obvoznice za naselje Vrba. 
Treba je ohranjati živice. 
Ceste naj se ne razsvetljuje z javno razsvetljavo oziroma naj se jo osvetljuje samo toliko, da bo v skladu s področno zakonodajo. 
Vzdolž obeh strani cestnega telesa variante naj se zasadi drevored z namenom zagotavljanja boljše orientacije netopirjev v prostoru. 
Kjer bo pri stanovanjskih objektih prekoračena mejna vrednost kazalcev hrupa, je potrebno izvesti aktivne ali pasivne protihrupne ukrepe. 
Pri rekonstrukciji ceste je treba upoštevati enoto kulturne dediščine EŠD 24029 Breznica – kapelica južno od Breznice in jo po potrebi zavarovati pred poškodbami zaradi gradbenih del na cesti. 
Ob objektih Vrba 35, Vrba 34, Vrba 33, Vrba 12, Vrba 12a in Vrba 11a je treba po izgradnji obvoznice izvesti meritve hrupa. V primeru, da bodo mejne vrednosti kazalcev hrupa prekoračene, je treba izvesti ustrezne protihrupne ukrepe.
ZV 3 – OPPN*
Cesta v Završnico s parkiriščem
PC, PO
V območju se rekonstruira cesta po obstoječi trasi in zgradi parkirišče v dolini Završnice, ki bo glavno parkirišče na vstopu v dolino ob načrtovanem urejanju prometnega režima v dolini Završnice in v Karavankah. 
Na parkirišču se lahko namesti obvestilne, informativne, pojasnjevalne in usmerjevalne table. 
Rekonstrukcija ceste in parkirišče se lahko izvajata po delih. Parkirišče je treba ustrezno urediti. 
Sprejet je bil delni OPPN – Odlok o občinskem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami). V delu, kjer je bil sprejet OPPN, se le-ta ukine, v preostalem delu ostane kot predviden OPPN, ki je sestavljen z območij ZV 1 – OPPN* in ZV 3 – OPPN*.
ZV 1 – OPPN*
Cesta v Završnico – spodnji del
PC
V območju se rekonstruira cesta po obstoječi trasi. Rekonstrukcija ceste se lahko izvaja po delih.
ZV 2 – OPPN*
Dolina Završnice 
VC, G, K1, ZS, SP, E, OO
Predvidena je izdelava OPPN. 
V dolini Završnice je dopustno organizirati rekreacijski center ob akumulacijskem jezeru. Prostor je predviden za izvajanje prostočasnih dejavnosti v naravnem okolju, ki ne presegajo mejnih vrednosti ravni hrupa, kot jih za I. stopnjo varstva določa uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v območju stavbnih zemljišč. 
Za izvedbo takega programa je predvidena izgradnja oziroma ureditev: 
– igrišča za odbojko na mivki ob jezeru, v zimskem času tudi drsališče, 
– pokrit prostor za prireditve, 
– otroško igrišče, 
– prostor za piknike z organiziranimi kurišči, tako da se ohranja drevesno vegetacijo, 
– dvonamenski objekt strojnice MHE Bukovje s pripadajočimi napravami (že izdano gradbeno dovoljenje), 
– manjši tabor za skupine tabornikov, skavtov, planincev in šolske mladine, 
– igrišče za nogomet, 
– zipline proga, 
– tekaške proge, 
– druge športne površine in spremljajoče vsebine ter spremljajoči objekti za potrebe navedenih dejavnosti. 
Lokacija in nabor objektov ter drugih vsebin sta le okvirna (usmeritev). Če med izdelavo OPPN pride do drugih rešitev oziroma potreb, se jih lahko uvrsti v OPPN. 
Vsi posegi se odmaknejo od obrežne vegetacije nad Završnico in gozdnega roba, kamor ni dovoljeno posegati. 
Igrišča brez objektov se uredijo na travnatih površinah. 
Vsi posegi se izvedejo tako, da ne bo novih degradacij prostora, kot so onesnaženje s smetmi ob potoku in na gozdnih tleh. 
Severno od rekreacijskega centra, nad igriščem za nogomet, se na naravni kamniti steni uredi prostor za športno plezanje. 
Ugotovljeno je, da v steni gnezdi velika uharica, zato bo treba v OPPN ločiti poti plezanja od območja gnezdenja. Plezališče se lahko širi samo v območju skalovja v južnem delu pod Verišami. Potrebno je določiti natančno območje plezališča, predvsem najbolj vzhodno in najbolj zahodno smer. Dostop do plezališča mora biti urejen po eni poti, ki ne sme biti speljana v območje zahodno ali vzhodno od območja plezanja. Zadrževanje ljudi na vrhu skalovja mora biti prepovedano. Na obeh omenjenih mejah plezališča mora biti postavljena informacijska tabla, ki omejuje dostop do sosednih skal. Natančne meje plezališča in natančna pot naj se določijo na terenu, pred izdelavo OPPN.
Objekt MHE Bukovje se lahko dozida, in rekonstruira. Višina objekta naj ne presega višine izvedenga objekta. Znotraj obstoječih gabaritov je dopustna izvedba mansarde. Za potrebe širitve gostinske dejavnosti so dopustne zaprte in odprte gostinske terase. Naklon strehe naj bo enak kot na obstoječem objektu. V primeru izvedbe zimskega vrta ali pokrite terase, lahko oblika in naklon strehe odstopa od oblike in naklona na obstoječem objektu – dovoljene so enokapne strehe nižjega naklona ali ravne strehe z minimalnim naklonom. Namembnost objekta naj se prilagaja obstoječi namembnosti. 
Dopustne so postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno zakonodajo. 
Ohranjajo se skupine dreves na pašnikih v dolini Završnice. 
Pri plezalni steni se ohranja urejenost in dostopnost do območja spominske plošče (spominska plošča partijski konferenci jeseniškega okrožja – EŠD 5398). 
Ob prostoru za piknik je spominska plošča, ki se jo lahko vključi v bodočo ureditev ali se prostor za piknike umakne od obeležja. V obeh primerih je treba ohraniti dostop za urejanje in vzdrževanje. 
Pri pripravi OPPN naj se upoštevajo že obstoječi posegi v prostoru (že urejeno nogometno igrišče, že urejen pokrit prostor ...). 
Vse predvidene ureditve naj se čim bolj odmikajo od območja naravne vrednote Završnica. 
Ves mirujoči promet naj se usmerja na predvideno parkirišče ob vstopu v dolino. 
Prostor za prireditve naj ne bo grajen objekt, ampak območje, kamor se bo lahko postavil montažen objekt (šotor za prireditve ...). 
Pri ureditvi tabora naj se uredijo tudi ustrezne sanitarije. 
Tematske poti (kolesarske steze, pešpoti, konjeniške poti, steze za smučarski tek, trim steza ipd.) naj se urejajo po že obstoječih poteh. 
V varovalni gozd se ne sme posegati. 
Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda. 
Pri umeščanju objektov je treba upoštevati priobalni pas Završnice in akumulacije. 
V okviru priprave OPPN se ob arhitekturnem oblikovanju objekta na JZ delu območja preveri tudi vpliv hrupa na okolje. Arhitekturno oblikovanje objektov naj sledi zahtevam, po čim manjšem vplivu hrupa na okolje. 
Vegetacijo je treba v čim večji meri ohranjati. 
V sklopu priprave OPPN naj se izdela prometna ureditev z omejitvami prometa v sklopu območja OPPN. 
Na območju piknik prostorov in igrišča za nogomet je dopustna postavitev nadstrešnic. 
Nogometno igrišče ne sme biti osvetljeno. 
V celoti se ohranja drevesna vegetacija na brežini Završnice. 
Območje leži v erozijskem območju z zahtevnejšimi ukrepi, zato je treba upoštevati 109. člen odloka o OPN.
GO – OPPN*
Golf igrišče
BT, ZS
Predvidena je izdelava OPPN za celotno območje golfa. Površine za turizem (BT) namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev ter objektom uprave igrišča in vzdrževalnih dejavnosti za potrebe igrišča. Pri pripravi OPPN je treba upoštevati naslednje usmeritve: 
– območje se zasnuje kot funkcionalno in oblikovalsko skladno celoto, 
– višina objektov, ki niso namenjeni nastanitvi je lahko največ K+P+1+2M oziroma tolikšna, da le-ti niso vidni s ceste proti Bledu, 
– pri arhitekturnem oblikovanju se upošteva načela oblikovanja stavbnih mas in elementov, materialov in barv, ki so značilni v tem delu prostora, pri čemer naj zasnova odseva tudi sodobni duh časa, 
– pri krajinsko arhitekturnem oblikovanju območja se upošteva obstoječo oblikovno zasnovo celotnega golf igrišča, pri čemer naj zasnova odseva tudi sodobne principe oblikovanja in materiale ter posebnosti ambientov, 
– nastanitveni objekti znotraj območja BT, naj bodo manjše stavbe z največ dvema enotama, maksimalne velikosti 12 x 12 m in etažnosti K+P+M, 
– pri zasnovi se upošteva kulturno varstvene usmeritve pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Zunanja osvetlitev naj bo minimalna in namenjena zagotavljanju varnosti in ne dekoraciji. Okolica objektov naj bo intenzivno ozelenjena z drevesno in grmovno vegetacijo lokalno značilnih domorodnih vrst.
RO 2-OPPN*
Stanovanjska pozidava Rodine
SS
V območju se lahko gradi: 
– enostanovanjske stavbe, 
– zazidana površina stanovanjske stavbe ne sme presegati 180 m2 zazidane površine
– etažnost je dovoljena do K+P+M, pri čemer je kolenčni zid lahko visok do 40 cm.
SM 6 – OPPN*
Stanovanjska pozidava Smokuč novi del – sever
SS
V območju se lahko gradi: 
– enostanovanjske stavbe, 
– zazidana površina stanovanjske stavbe ne sme presegati 180 m2 zazidane površine
etažnost je dovoljena do K+P+M, pri čemer je kolenčni zid lahko visok do 40 cm.
59. člen 
V 116. členu se črta četrti odstavek. Dosedanji peti in šesti odstavek se preštevilčita v novi četrti in peti odstavek
V novem petem odstavku 116. člena se črta besedilo »gradbeno dovoljenje (PGD)« in nadomesti z besedilom »pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja«.
60. člen 
V 118. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim drugim odstavkom:
»(2) Objekt na parceli št. 32/100 k. o. Doslovče, se lahko ohrani v stanju kakršen je. Za objekt ne veljajo določila o oblikovanju objekta in strehe.«
V četrtem odstavku 118. člena se črta besedilo »gradbeno dovoljenje (PGD)« in nadomesti z besedilom »pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja«.
61. člen 
Za 118. členom se doda nov 118.a člen, ki se glasi:
»Enota urejanja prostora BZ 3 – Breznica
(1) Za območje enote urejanja prostora se določijo drugačna določila glede velikosti objektov, gabaritov objektov, faktorja zazidanost, deleža odprtih bivalnih površin in oblikovanja streh.
(2) Zazidana površina stavb v navedeni enoti urejanja prostora ne sme presegati 250 m2.
(3) Tlorisni gabarit stavb ni predpisan.
(4) Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+M, pri čemer kota pritličja na nižji strani terena ne sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid pa je lahko visok največ 100 cm ali (K)+P+1+M, pri čemer je kota pritličja pri vhodu največ 50 cm nad terenom in kolenčni zid visok največ 40 cm. Nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita.
(5) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Določen je za istovrstne površine, in znaša za zgoraj navedeno območje največ 0,50.
(6) Najmanjši delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin glede na površino parcele namenjene gradnji. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene in tlakovane površine namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. Delež je določen za istovrstne površine za zgoraj navedeno območje in znaša 15 %.
(7) Strehe so lahko simetrične dvokapnice ali členjene strehe nad členjenim tlorisom. naklona od 25 do 40 stopinj. V primeru pohodne terase se lahko strehe izvedejo kot ravne oziroma z minimalnim naklonom.«
62. člen 
V drugem odstavku 121. člena se črta besedilo »gradbeno dovoljenje (PGD)« in nadomesti z besedilom »pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja«.
63. člen 
123. člen se črta v celoti in nadomesti z novim 123. členom:
»123. člen 
Enota urejanja prostora MO 13 – Moste – nad progo 
(1) Ob poti na zemljišču parc. št. 925/58, 925/41, 925/45, 925/46 k. o. Žirovnica, se ohranja živica na vzhodnem robu zemljišča.
(2) V sklopu priprave projektne dokumentacije v EUP MO 13 za gradnjo manjzahtevnih in zahtevnih objektov, je treba izvesti geomehanski pregled temeljnih tal in predpisati način temeljenja. Elaborat mora biti priložen projektni dokumentaciji, potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja.«
64. člen 
Za 123. členom se dodata nova 123.a in 123.b člen člen, ki se glasita:
»123.a člen 
Enota urejanja prostora MO 7 in MO 14 – Moste bloki 
(1) V navedenih enotah urejanja prostora so dopustni tudi večstanovanjski objekti.
(2) Zazidana površina stavb v navedenih enotah urejanja prostora ne sme presegati 300 m2.
(3) Strehe so lahko simetrične dvokapnice ali členjene strehe nad členjenim tlorisom. naklona od 25 do 40 stopinj. V primeru pohodne terase se lahko strehe izvedejo kot ravne oziroma z minimalnim naklonom. Višina strehe na novih gradnjah, ne sme presegati višine objektov v enoti urejanja prostora.
123.b člen 
Enota urejanja prostora PL in OO – Karavla 
Za zakonito zgrajen objekt na parceli 1074/28 in 1074/29 k.o. Žirovnica, ki se nahaja izven območja stavbnih zemljišč se dovoli spremembe namembnosti v stanovanjsko stavbo, rekonstrukcija ter enkratne dozidave do 15 % neto tlorisne površine pritličja obstoječega objekta in enkratno nadzidavo objekta do povečanja višine objekta za maksimalno 10 % višine obstoječega objekta. Dopustna je tudi novogradnje na mestu poprej odstranjenega objekta, pri čemer je treba za določanje povečanja novogradnje na mestu poprej odstranjenega objekta kot osnovo upoštevati velikost obstoječega objekta, predvidenega za odstranitev.«
65. člen 
Prvi odstavek 124. člena se črta. Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se preštevilčijo v novi prvi, drugi in tretji odstavek.
V novem prvem odstavku 124. člena se parcelna številka 1075/1 nadomesti s parcelno številko 1075/4.
V novem drugem odstavku 124. člena se črta besedilo »gradbeno dovoljenje (PGD)« in nadomesti z besedilom »pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja«.
Besedilo novega tretjega odstavka se črta in nadomesti z novim tretjim odstavkom:
»(3) Zaradi lege pod vodoravno ravnino letališča v Lescah, v enoti urejanja RO 1 nova gradnja objektov ne sme presegati vodoravne ravnine letališča, razen če so objekti zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi objekti ali predmeti, oziroma če aeronavtična študija dokaže, da predmet gradnje ne bo resno ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa.«
66. člen 
Za 124. členom se doda nov 124.a člen, ki se glasi:
»124.a člen 
Enota urejanja prostora SE 1 – Selo 
(1) V objektu na parceli št. 284/2 k.o. Zabreznica je dopustno urediti tudi več stanovanjskih enot kot je predpisano v splošnih določilih.
(2) Dodatne stanovanjske enote je dopustno urediti brez povečanja gabaritov obstoječega objekta in ob zagotovitvi ustreznega števila dodatnih parkirnih prostorov na isti parceli ali na javnih parkirnih površinah.«
67. člen 
V drugem odstavku 125. člena se parcelne številke »1035/4, 1036/3, 1035/1 in 1036/1« nadomestijo z novima parcelnima številkama »1035/6 in 1035/7«.
V tretjem odstavku 125. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »v največji možni meri.«
V petem odstavku 125. člena se črta besedilo »gradbeno dovoljenje (PGD)« in nadomesti z besedilom »pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja«.
Za petim odstavkom 125. člena se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) V območju ZS so dopustne tudi utrditve terena (kot npr. asfaltiranje) za potrebe ureditve poligona za gasilce.
(7) Objekt na parceli št. 900/73 k.o. Doslovče se lahko ohrani takšen kot je, brez upoštevanja ostalih določil odloka.«
68. člen 
V prvem stavku 126. člena se za besedilom: »VR 1«, doda besedilo: »–OPPN*«
69. člen 
Besedilo 129. člena se črta v celoti in nadomesti z novim besedilom:
»129. člen 
Enota urejanja prostora ŽI 1 – Žirovnica 
(1) Na zemljiščih s parc. št. 96, 97/3, 94/8 in 94/2 k. o. Žirovnica, je dopustno zgraditi objekte za konjerejo in jahalnico ter ostalo pripadajočo infrastrukturo.
(2) Na parceli št. 155/3 k.o. Žirovnica se lahko ohrani obstoječi objekt v stanju kakršnem je, z vsemi pokritimi in zaprtimi terasami, ter obstoječo namembnostjo. Ostala določila odloka se ne upoštevajo.«
70. člen 
Prvi odstavek 130. člena se črta v celoti in nadomesti z novim prvim odstavkom:
»(1) Na severu območja ob križišču, na zemljiščih parc. št. 1217, 22/11, 22/12, 22/13, 22/10, 22/14, 22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 22/19 vse k. o. Žirovnica, ni dopustna gradnja drugih objektov razen ureditve nivojskega ali izven nivojskega križanja ceste z železnico vključno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. Po izgradnji križišča so dopustne postavitve objektov zgolj za namene terciarnih in kvartarnih dejavnosti, vendar tako, da se ohranijo pogledi na cerkev sv. Martina.«
71. člen 
Besedilo 131. člena se črta in nadomesti z novim besedilom:
»131. člen 
Enota urejanja prostora GO – OPPN* – Golf 
Pred sprejetjem OPPN so dopustna vzdrževalna dela, odstranitve ter rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov.«
72. člen 
Besedilo 132. člena se črta in nadomesti z novim besedilom:
»132. člen 
Enote urejanja prostora ŽA1, ŽA2, ŽA3, ŽA8, ŽA9, ŽA10 – Žirovniška raven 
(1) V okolici Vrbe je treba ohranjati obstoječo parcelacijo, živico (Stagne) med Vrbo in Zabreznico, kozolce, sadovnjake in posamezna drevesa. Dejavnosti, ki za svoje izvajanje zahtevajo pokrite površine večje od 150 m2 bruto tlorisne površine in niso neposredno povezane s kulturno funkcijo območja, niso dopustne.
(2) V okolici Vrbe na vplivnem območju kulturnih spomenikov postavljanje objektov ni možno. Na ostalih odprtih površinah Žirovniške ravni je dopustno postavljanje enojnih kozolcev in enojnih kozolcev s plaščem.
(2) Potrebno je ohranjanje kvalitetnega visokodebelnega drevja na pašnikih pod Rebrom, še posebej pa skupine dreves nad Zabreznico in nad Smokučem ter gozdiček na terasi med Doslovčami in Smokučem.
(3) Na zemljiščih s parc.št. 119 in 118 k. o. Doslovče, na južnem delu, je dopustno zgraditi objekte za konjerejo in ostalo pripadajočo infrastrukturo (maneža). Okolica objekta se ozeleni z drevesno vegetacijo. V območju naj bo čim manj objektov oziroma naj se v čim večji meri ohranja sedanje stanje – vplivno območje Vrba na Gorenjskem – Vas (EŠD 9411) in Cerkev sv. Marka (EŠD 839). Pred posegi je za območje treba narediti načrt celotne ureditve, ki bo vseboval tudi načrt krajinskih ureditev, za omilitev vpliva novih športnih površin na podobo kulturne krajine
(4) Na zemljišču parc. št. 1042/19, k. o. Doslovče, se okoli objekta vodohrana ohranja gozdna vegetacija.
(5) Pri rekonstrukciji ceste je potrebno upoštevati enoto kulturne dediščine EŠD 24029 Breznica – Kapelica južno od Breznice in jo po potrebi zavarovati pred poškodbami oziroma prestaviti zaradi gradbenih del na cesti.
(6) Gradnja novih objektov v območju enote Žirovnica – Poznoantično grobišče (EŠD 5319) je na zemljiščih, kjer še niso bile izvedene predhodne arheološke raziskave mogoča le, če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno dovoljenje.«
73. člen 
Sedmi odstavek 133. člena se črta in nadomesti z novim sedmim odstavkom:
»(7) V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v območju BT, je treba pred začetkom projektiranja pridobiti projektne pogoje in v nadaljevanju pozitivno mnenje Savskih elektrarn Ljubljana, zaradi poteka njihovih vodov.«
Za sedmim odstavkom 133. člena se odda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Dopustno je urediti ZIPline progo kot športno igrišče v skladu z navezavo z območjem ZV2-OPPN* v skladu z zakonodajo, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. Pri urejanju ZIPline proge se čim bolj ohranja drevesna vegetacija oziroma se drevesno vegetacijo poseka samo na trasi proge v širini, ki jo zahtevajo varnostni standardi.«
74. člen 
Tretji odstavek 135. člena se črta v celoti.
75. člen 
Besedilo 137. člena se črta v celoti in nadomesti z novim 137. členom:
»137. člen 
Enota urejanja prostora ZV2 – OPPN* – dolina Završnice 
(1) Pred sprejetjem OPPN je dopustna ohranitev stavbe kot počitniškega objekta na parcelah št. 60/2 in 60/4 s pripadajočimi sosednjimi objekti v sledečem obsegu in s sledečimi maksimalnimi gabariti (ob ustrezni izvedbi komunalne infrastrukture):
– osnovni počitniški objekt velikosti 9,40 x 13,60 m, višina objekta od raščenega terena do slemena 7,75 m, višina kapi 1,48 m, dvokapna streha v naklonu 42 stopinj
– lopa velikosti 3,0 x 5,0 m, višina objekta od raščenega terena do slemena 2,6 m, višina kapi 2,0 m, enokapna streha v naklonu 5 stopinj,
– drvarnica velikost 3,0 x 5,0 m, višina objekta od raščenega terena do slemena 2,6 m, višina kapi 2,2 m, enokapna streha v naklonu 4 stopinj,
– lesena garaža velikosti 5,0 x 6,0 m, višina objekta od raščenega terena do slemena 5,4 m, višina kapi 1,95m, dvokapna streha v naklonu 42 stopinj.
Za omenjene objekte ni potrebno upoštevati drugih določil odloka.«
76. člen 
Za 137. členom se dodajo novi 137.a, 137.b, 137.c, 137.d in 137.e členi, ki se glasijo:
»137.a člen 
Enota urejanja prostora RO 4 – parkirišče Rodine 
(1) Ureditev parkirišča se nahaja tik ob registriranem arheološkem najdišču Rodine – Staroslovansko grobišče (EŠD 27676). Zaradi povečane možnosti najdb arheoloških ostalin se priporoča med samo gradnjo izvedba arheološke raziskave (arheološki nadzor). V primeru, da območje ne bo predhodno arheološko raziskano, mora lastnik zemljišča (investitor ali odgovorni vodja del) obvestiti ZVKDS OE Kranj o dinamiki gradbenih del vsaj 10 delovnih dni pred pričetkom zemeljskih del in omogočiti pristojni osebi dostop do zemljišč in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju, ki je izven registriranega arheološkega najdišča ni obvezna za pridobitev pozitivnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) Uvoz na parkirišče mora biti urejen z zahodne vpadnice v vas in nikakor ne z glavne ceste.
(3) Zid, ki obdaja parcelo, predvsem zid ob glavni cesti, se mora ohraniti in obnoviti, skladno s predhodnimi kulturnovarstvenimi pogoji in mnenjem.
(4) Parkirišče ne sme biti asfaltirano, pač pa zgrajeno iz plastičnih ali betonskih rešetk, med katerimi raste trava.
(5) Med parkirnimi mesti se zasadi posamezna drevesa avtohtonih vrst (načrt zasaditve se priloži projektu za pridobitev pozitivnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine).
137.b člen 
Enota urejanja prostora DO 2 – parkirišče Doslovče 
(1) Pred kakršnimkoli posegom v zemljino je treba na območju registriranega arheološkega najdišča Doslovče – Staroslovansko grobišče (EŠD 23125) izvesti predhodne arheološke raziskave, za katere je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev arheoloških ostalin.
(2) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna služba z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.
(3) Rezultati predhodnih arheoloških raziskav se morajo upoštevati pri pripravi projekta ali izvedbi del.
(4) Parkirišče ne sme biti asfaltirano, pač pa zgrajeno iz plastičnih ali betonskih rešetk, med katerimi raste trava.
(5) Med parkirnimi mesti se zasadi posamezna drevesa avtohtonih vrst (načrt zasaditve se priloži projektu za pridobitev pozitivnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine).
137.c člen 
Enota urejanja prostora ZV 5 – parkirišče za avtodome Završnica 
(1) V primeru gradnje dodatnih parkirnih površin vzdolž ceste je potrebno ohranjati pas vegetacije, ki meji na kmetijska zemljišča. V primeru potrebe po odstranitvi, je vegetacijo treba nadomestiti z avtohtonimi vrstami ali z istovrstno vegetacijo.
(2) Parkirišč vzdolž ceste ni dovoljeno osvetljevati.
137.d člen 
Enota urejanja prostora BR – kamp Pšenica 
– Poleg splošnih določil odloka, je treba upoštevati tudi usmeritve ZRSVN:
– na območje naravne vrednote naj se ne posega,
– priporočljivo je ohranjanje lesnate vegetacije na območju,
– za morebitne nove zasaditve naj se uporabljajo avtohtone, lokalno značilne vrste.«
137e. člen
Enota urejanja prostora MO 3 – Moste – Pod Ajdno 
Skrajni severni del enote leži v srednjem razredu poplavne nevarnosti, zaradi česar je območje delno poplavno ogroženo. Zaradi navedenega je treba upoštevati določila 108. člena odloka.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
77. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti prostorskih dokumentov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati naslednji odlok:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico (Uradni list RS, št. 43/11).
(2) Ostanejo v veljavi:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Selo jug – SE 3 (Uradni list RS, št. 50/13 s spremembami in dopolnitvami)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center ŽI 2 (Uradni list RS, št. 30/13 s spremembami in dopolnitvami)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Breznica – center (BZ 2) (Uradni list RS, št. 74/10 s spremembami in dopolnitvami)
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (Uradni list RS, št. 42/10 s spremembami in dopolnitvami).
78. člen 
(varstvena območja dediščine) 
(1) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe odloka za enote dediščine, ki so vključene v strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi, ki se hranijo na sedežu Občine Žirovnica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj.
(2) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določila odloka za dediščino, vključeno v prikaz stanja prostora, na dan sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
79. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-0036/2014
Žirovnica, dne 21. februarja 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost