Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1196.

  
Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 3. seji dne 20. 2. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11, 100/11, 8/15 in 11/18) se spremeni 8. člen, tako da se po novem glasi:
»Za posameznega otroka vlagatelj lahko odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in znotraj vrtca z več enotami najmanj 1 oziroma največ 5 enot (A, B, C, D, E), ki jih rangira od A (najbolj želena) do E (najmanj želena) in v le-te želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže. Vlagatelj lahko za posameznega otroka odda vlogo samo v enote, iz evidenc vrtca katerih sledi, da imajo predvideno število prostih mest. V nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge vrtce, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec drugih izbir).
Postopek sprejema otrok na ravni posameznega vrtca poteka tako, da se najprej prosta mesta v navedenih želenih enotah vrtca prve izbire zapolnijo, nato pa vrtec prve izbire razvrsti otroke na preostala prosta mesta, ne glede na to, da jih vlagatelj ni označil kot želene. Kot izjemo vlagatelj lahko označi, da mu najbolj oddaljene enote Vrtca Antona Medveda Kamnik ne ustrezajo – to so enota Polžki, Palček, Kekec in poldnevni program v Tinkari, ki traja maksimalno 6 ur dnevno. V primeru zavrnitve enote, v katero je bil otrok razvrščen, se otroka uvrsti na čakalni seznam vrtca prve izbire in mu ne pripadajo točke za čakanje za naslednje šolsko leto.
Iz centralnega čakalnega seznama se otroci glede na število točk in prosta mesta razvrščajo sprva na podlagi navedenih želja, zatem pa so otroci razvrščeni na preostala prosta mesta, ne glede na to, da jih vlagatelj ni označil kot želene. V primeru zavrnitve, se otroka uvrsti na centralni čakalni seznam in mu ne pripadajo točke za naslednje šolsko leto.
V primeru, da otrok ni razvrščen v noben vrtec v Občini Kamnik, se uvrsti na centralni čakalni seznam in mu pripadajo 3 točke za čakanje za vpis naslednje leto.
V vlogi lahko vlagatelj izbira med vsemi vrtci: javnim vrtcem in med zasebnimi vrtci s koncesijo.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtci s sklepom zavržejo.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«
2. člen 
V 16. členu Pravilnika se spremeni besedilo kriterija pod točko 6, tako da se po novem glasi: »Otrok, ki je bil uvrščen na centralni čakalni seznam v preteklem šolskem letu in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v nobenem vrtcu v Občini Kamnik, skladno z določili pravilnika«.
3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 18. člena, tako da se po novem glasi:
»Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v posamezni enoti/vrtcu in glede na program, ki se izvaja v enotah/vrtcih. Pri tem se upošteva vrtec/enote prve izbire, ki jih je vlagatelj navedel na vlogi oziroma katerakoli enota vrtca, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika.«
Spremeni se peti odstavek 18. člena, tako da se po novem glasi:
»Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire in v primeru vrtcev z več enotami, v katerokoli enoto vrtca, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.«
4. člen 
Spremeni se četrti odstavek 20. člena, tako da se po novem glasi:
»V kolikor je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel vrtec z enotami in odklonil sprejem v katero od želenih enot in katerokoli od ponujenih enot vrtca, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika, se otroka uvrsti na čakalni seznam vrtca.«
5. člen 
Spremeni se 22. člen, ki se po novem glasi:
»Iz centralnega čakalnega seznama se otroci glede na število točk in prosta mesta razvrščajo sprva na podlagi navedenih želja, zatem pa so otroci razvrščeni na preostala prosta mesta, ne glede na to, da jih vlagatelj ni označil kot želene, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika. V primeru zavrnitve, se otroka uvrsti na centralni čakalni seznam in mu ne pripadajo točke za naslednje šolsko leto.
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir ali na prosto mesto v katerikoli od ponujenih enot vrtca, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika, glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otrok se v tem času ne nahaja na centralnem čakalnem seznamu.
Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama.
Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir vrtcev, ki so jih navedli v vlogi ali katerikoli od ponujenih enot vrtca, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika.
Vrtec, ki pozove vlagatelje otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.«
6. člen 
Spremeni se tretji odstavek 23. člena, tako da se po novem glasi:
»Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, zaradi odklonitve želenega vrtca oziroma katerekoli enote vrtca, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 8. člena tega pravilnika, otroku ne pripadajo točke po kriteriju št. 6.«
7. člen 
Spremeni se 24. člen, tako da se glasi:
»V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v nobenem vrtcu v Občini Kamnik, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 6.«
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2019
Kamnik, dne 20. februarja 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar l.r.

AAA Zlata odličnost