Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

563. Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica, stran 1213.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 27. 2. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka ter določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka.
2. člen 
(1) Enkratna pomoč ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: pomoč) je enkratni denarni prejemek ob rojstvu otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
(2) Pomoč je v skladu z Zakonom o dohodnini oproščena plačila dohodnine.
(3) Višino pomoči, ki jo prejme upravičenec, določi občinski svet v proračunu Občine Sevnica. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje leto.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE POMOČI 
3. člen 
(1) Upravičenca do pomoči sta starša pod pogojem, da imajo novorojeni otrok in oba starša na dan rojstva otroka stalno bivališče v Občini Sevnica in starša ne uveljavljata enake ali podobne pravice v drugi občini.
(2) V primeru, da starša živita ločeno, je ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega odstavka za oba starša in otroka upravičen do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
(3) V primeru enostarševske družine po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, je do pomoči upravičen starš, ki živi z otrokom v taki družini, in oba izpolnjujeta pogoje iz prvega odstavka tega člena.
(4) V primeru, da otrok ne živi pri starših, ima pravico uveljavljati pomoč rejnik oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka na podlagi odločbe pristojnega organa in ki ima na dan rojstva otroka prav tako kot otrok stalno prebivališče v Občini Sevnica.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA POMOČI 
4. člen 
(1) Pomoč upravičenec uveljavlja pri občinski upravi Občine Sevnica na predpisanem obrazcu vloge, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Rok za vložitev vloge je najkasneje štiri mesece po rojstvu otroka.
(3) Če organ prejme nepopolno vlogo, mora vlagatelja pozvati k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni.
(4) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v določenem roku ustrezno ne dopolni, in vloge, ki so vložene prepozno, se s sklepom zavržejo.
5. člen 
(1) O dodelitvi pomoči se odloči z upravno odločbo.
(2) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki v roku 15 dni od njene vročitve.
(3) Pomoč se izplača na transakcijski račun upravičenca – vlagatelja v roku 45 dni po pravnomočnosti odločbe.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati en mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-0001/2019
Sevnica, dne 28. februarja 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.