Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

567. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, stran 1229.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, v nadaljevanju: ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 28. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Sodražica za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
dopolnjen predl. pr. 19
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.020.750
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.867.019
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.666.419
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.513.009
703 Davki na premoženje 
104.010
704 Domači davki na blago in storitve 
49.400
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
200.600
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
136.600
711 Takse in pristojbine 
3.500
712 Globe in druge denarne kazni
24.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.500
714 Drugi nedavčni prihodki 
34.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
77.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
77.200
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.076.531
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
534.182
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
542.349
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.964.704
40
TEKOČI ODHODKI 
654.508
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
153.914
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.029
402 Izdatki za blago in storitve 
458.665
403 Plačila domačih obresti 
3.900
409 Rezerve 
13.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
888.595
410 Subvencije 
10.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
637.750
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
104.845
413 Drugi tekoči domači transferi 
135.500
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.368.101
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.368.101
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
53.500
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
22.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
31.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
56.046
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
59.946
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
323.916
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
83.911
50
ZADOLŽEVANJE
83.911
500 Domače zadolževanje
83.911
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
155.113
55
ODPLAČILA DOLGA
155.113
550 Odplačila domačega dolga
155.113
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–15.156
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–71.202
(VII.-VIII.)
–71.202
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–56.046
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
15.690
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sodražica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (PPK4).
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom,
2. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
3. prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč,
4. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki takse za obremenjevanje vode,
6. prihodki drugih ekoloških taks,
7. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji, ki jih določata ZJF in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, če nastanejo za to utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih, če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacije. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med posameznimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter iz drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Iz istih razlogov lahko župan spremeni tudi naziv ter druge atribute posameznega projekta, če s tem bistveno ne spreminja njegove vsebine.
Med izvrševanjem proračuna Občina Sodražica, finančna služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Župan poroča o prerazporeditvah pravic porabe Občinskemu svetu dvakrat letno, in sicer s polletnim poročilom in z zaključnim računom.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene opredeljene v 49. členu ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljuje:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine, ter
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen 
(sredstva za investicije) 
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2018 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen 
(sprememba delovnega področja neposrednega uporabnika ali njegova ukinitev) 
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen 
(določila zakona o javnem naročanju) 
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila Zakona o javnem naročanju.
13. člen 
(poročilo o izvrševanju proračuna) 
Župan v skladu z ZJF predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve.
14. člen 
(prosta denarna sredstva) 
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenijo, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
15. člen 
(nakup in prodaja delnic oziroma deležev) 
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes.
V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
16. člen 
(pridobitev ali odtujitev nepremičnin) 
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 20.000 EUR.
17. člen 
(nadzorni odbor) 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in 38. členom Statuta Občine Sodražica.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
18. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški sodne izterjave v nesorazmerju z višino dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
19. člen
(obseg zadolževanja občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najemu likvidnostnega posojila, ki pa mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 83.911 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sodražica, v letu 2019 ne sme preseči vrednosti določene v zakonu o financiranju občin. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 410-2/19
Sodražica, dne 1. marca 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec l.r.