Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

581. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica, stran 1251.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr., 48/18) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa:
– izvajalce letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ),
– pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ,
– postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ,
– način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju,
– način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Obseg sofinanciranja področij športa v javnem interesu, določi Občinski svet Občine Žirovnica z vsakoletnim proračunom in vsakoletnim LPŠ.
2. člen 
(javni interes v športu) 
Javni interes na področju športa v Občini Žirovnica se v skladu z Zakonom o športu, določi v vsakoletnem LPŠ.
3. člen 
(načini uresničevanja javnega interesa) 
Občina uresničuje javni interes na področju športa:
– z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvedbo LPŠ,
– z načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v njeni lasti,
– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti.
4. člen 
(programi in področja LPŠ) 
(1) Ta odlok določa merila za sofinanciranje naslednjih programov in področij LPŠ:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
2. Investicije v športne objekte in površine za šport v naravi.
3. Razvojnih dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– statusne pravice športnikov in trenerjev,
– založništvo v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. Organiziranosti v športu.
5. Športnih prireditev in promocije športa,
– športne prireditve,
– javno obveščanje v športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. Družbene in okoljske odgovornosti v športu.
(2) Javni interes na področju športa se opredeli z vsakoletnim LPŠ, ki mora biti usklajen z NPŠ.
5. člen 
(postopek izbire in sofinanciranja) 
Izbor in sofinanciranje programov in področij določenih v LPŠ se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o športu in tem odlokom.
6. člen 
(določanje višine sofinanciranja) 
(1) Posamezni programi in področja LPŠ se ovrednotijo:
– s številom točk ali
– z višino zneska za povračilo dejanskih stroškov.
(2) V točkah se vrednotijo športni programi in področja športa, pri čemer se lahko vrednost točke med posameznimi programi razlikuje ali pa je ta za določeno skupino programov ali pa za vse programe enaka. Športne programe in področja športa, pri katerih bo vrednost točke enaka, se določi v javnem razpisu. Vrednost točke dobimo tako, da denarna sredstva namenjena posameznim športnim programom ali skupini športnih programov, delimo s seštevkom točk vseh programov, s katerimi so izvajalci športnih programov kandidirali na javnem razpisu.
(3) Z višino zneska za povračilo dejanskih stroškov se vrednotijo športni programi in področja športa pri katerih nastopa en sam izvajalec, ali pa je vrednost programa lažje izračunati po dejanskih stroških.
7. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Za sofinanciranje področij in programov lahko kandidirajo izvajalci LPŠ, ki so določeni v zakonu o športu in tem odloku.
8. člen 
(pogoji za vključitev v LPŠ) 
Pravico do vključitve v LPŠ imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– športno dejavnost opravljajo pretežno na območju občine in pretežno za prebivalce občine,
– najmanj eno leto pred letom, za katerega kandidirajo na javnem razpisu, neprekinjeno izvajajo športne programe namenjene občanom in občankam občine,
– imajo za izvedbo na javni razpis prijavljenih programov zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva in zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
9. člen 
(prednost pri izvajanju LPŠ) 
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ pred ostalimi izvajalci športnih programov, ki kandidirajo na javnem razpisu.
10. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
II. ŠPORTNI PROGRAMI 
1. Splošne določbe
11. člen
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
Tekmovalni šport – športni programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa.
Tekmovalna sezona – enoletno obdobje, v katerem ostanejo letniki tekmovalnih starostnih kategorij nespremenjeni.
Tekoča tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu, za katerega velja javni razpis.
Pretekla tekmovalna sezona – tekmovalna sezona, ki se konča v letu pred letom, za katerega velja javni razpis.
Športnik – definicija športnika je opredeljena v 32. členu Zakona o športu (ZŠpo-1).
Aktivni športnik – športnik, ki v tekoči tekmovalni sezoni nastopa v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze in ima za tekočo tekmovalno sezono potrjeno tekmovalno licenco.
Priznani športnik – športnik, ki izpolnjuje pogoje za uvrstitev v programe tekmovalnega športa.
Faktor polnosti tekmovalne skupine – razmerje med številom priznanih športnikov v posamezni stopnji tekmovalnega športa (starostni kategoriji) in številom športnikov iz Tabele 3.
Korekcijski faktor uspešnosti – izračuna se ga iz uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni, z njim pa se množi vrednost programov tekmovalnega športa.
Celoletni športni programi – športni programi, ki se v obsegu najmanj 60 ur (najmanj 30 vadbenih tednov po 2 uri tedensko) izvajajo skozi vse leto.
Vadbena sezona – enoletno obdobje, v katerem poteka vadba v celoletnih netekmovalnih športnih programih.
Tekoča vadbena sezona – vadbena sezona, ki se konča v letu, za katerega se objavi javni razpis.
Ura vadbe – pomeni 60 minut vadbe.
12. člen 
(elementi vrednotenja športnih programov) 
(1) Elementi vrednotenja športnih programov se nanašajo pretežno na kvantitativne vidike programa:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure dela strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta oziroma površine za šport,
– materialne stroške za izpeljavo programa,
– stroške priprav na tekmovanja in stroške udeležbe na tekmovanjih,
– število športnikov v vadbeni skupini,
– kakovost športnih dosežkov (dosežene rezultate na tekmovanjih),
– druge elemente v skladu z usmeritvami nacionalnega programa, LPŠ in tega odloka.
(2) Obseg programa in velikost vadbene skupine se določita na osnovi normativov iz tega odloka ter podatkov in dokazil iz prijave na javni razpis.
13. člen 
(vrednotenje strokovnega kadra) 
(1) Športne programe lahko samostojno vodi le ustrezno strokovno izobražen kader ali strokovno usposobljen kader v skladu z določbami zakona o športu.
(2) Vrednost ure sofinanciranja strokovnega kadra, v točkah, ki pripada posamezni vadbeni skupini določenega športnega programa je navedena v Tabeli 1:
ŠPORTNI PROGRAM
Strokovno usposobljen 
delavec v športu
Strokovno izobražen 
delavec v športu
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1,5
1,65
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1,5
1,65
Celoletni obštudijski športni programi
1,5
1,65
Programi tekmovalnega športa otrok in mladine
3
3,3
Pripravljalni športni programi
3
3,3
Kakovostni šport
3
3,3
Šport invalidov
1,5
1,65
Športna rekreacija
1,3
1,43
Šport starejših
1,5
1,65
(3) Vrednotenje strokovnega kadra, iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja za vse športne programe, ki so predmet LPŠ.
14. člen 
(vrednotenje športnih objektov) 
(1) Uporaba športnega objekta se vrednoti v primeru, ko se izbrani športni program izvaja v/na športnem objektu na območju občine, za uporabo katerega izvajalec plačuje ekonomsko ceno najema.
(2) V primeru brezplačne uporabe javnega športnega objekta se njegova uporaba ne vrednoti, se pa določi obseg ur, ki pripada posameznemu izvajalcu. Prav tako se ne vrednoti njegova uporaba v primeru, ko izvajalec upravlja z javnim športnim objektom in za njegovo tekoče obratovanje in vzdrževanje prejema sredstva iz občinskega proračuna.
(3) V primeru, da izvajalec del svojega program izvaja na objektu, ki ni na območju občine, je odločitev za sofinanciranje uporabe takega objekta izključno v pristojnosti občine.
(4) Vrednost ure najema športnega objekta in površin za šport, v točkah, za posamezno vadbeno skupino je navedena v Tabeli 2:
Športni objekt
Število točk / ura
Telovadnica
3,6
Dvorana 2/2
7,2
Skakalnica – doma
3,6
Skakalnica – zunaj
7,2
Vadišče za gorsko kolesarstvo
1,1
Asfaltne površine za športne igre
0,5
Pokrito teniško igrišče
3,0
Teniško igrišče na prostem
1,6
Fitnes
2,0
Plezalna stena v dvorani
3,6
Plezalna stena na prostem
1,6
Plesno vadišče
2,0
Odbojka na mivki
1,1
Travnato nogometno igrišče 
za mali nogomet
1,1
(5) Vrednotenje uporabe športnih objektov in površin za šport iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja za vse športne programe, ki so predmet LPŠ.
2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2.1. Obšolski športni programi in športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez
15. člen
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancirajo se obšolski športni programi namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo športna društva in drugi izvajalci. Zaradi zapletenosti dela z mladimi in varnosti, lahko te programe vodijo le izobraženi športni strokovnjaki in bolj kompetentni kadri z višjo ravnijo usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu.
16. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– gre za celoletni športni program,
– vadba je organizirana v skupini, ki šteje od 10 do 15 udeležencev starih do 19 let,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader,
– program se izvaja izven vzgojno-izobraževalnega sistema.
17. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Prostočasni športni programi predšolskih otrok (do 6 let) se sofinancirajo v obsegu največ 60 ur letno:
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) Število udeležencev programa iz prvega odstavka tega člena je najmanj 10. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 10, vendar ne manj kot 5, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
(3) Prostočasni športni programi šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) se sofinancirajo v obsegu največ 80 ur letno:
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(4) Število udeležencev programa iz tretjega odstavka tega člena je najmanj 13. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 13, vendar ne manjše kot 7, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
(5) Prostočasni športni programi mladine (od 15 do 20 let) se sofinancirajo v obsegu največ 80 ur letno:
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(6) Število udeležencev programa iz petega odstavka tega člena je najmanj 15. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 15, vendar ne manjše od 8, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
2.2. Nacionalni prostočasni športni programi za otroke in mladino (Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Hura prosti čas, Ciciban planinec, Mladi planinec …)
18. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Nacionalni prostočasni športni programi za otroke in mladino se pretežno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Njihov cilj je povečanje gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
19. člen 
(obseg sofinanciranja) 
Sofinancira se (v višini ocenjenih stroškov):
– organizacija programa,
– propagandno gradivo,
– priznanja.
20. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
V primeru, da se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa ali so financirani s strani pristojnega ministrstva za šport, se v okviru LPŠ ne sofinancirajo.
3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
21. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se celoletni športni programi otrok in mladine s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami in oviranostmi in zato potrebujejo prilagojeno izvajanje gibalnih programov z dodatno strokovno pomočjo. To vpliva na njihovo uspešno socialno vključevanje ter polno in bogatejše življenje.
22. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– gre za celoletni športni program,
– vadba je organizirana v skupini, ki šteje od 5 do 8 udeležencev starih do 19 let,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami,
– program se izvaja izven vzgojno-izobraževalnega sistema.
23. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) Število udeležencev programa je najmanj 8. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 8, vendar ne manjše od 5, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
4. Obštudijske športne dejavnosti
24. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se celoletni športni programi za študente v domačem kraju bivanja, ki imajo zanje pomemben zdravstveni učinek in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, aerobne vsebine ipd.).
25. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– gre za celoletni športni program,
– vadba je organizirana v skupini, ki šteje od 8 do 15 udeležencev z veljavnim statusom študenta,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader,
– program se izvaja izven vzgojno-izobraževalnega sistema.
26. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) Število udeležencev programa je najmanj 15. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 15, vendar ne manjše od 8, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
5.1. Programi tekmovalnega športa otrok in mladine
27. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se celoletni športni programi športnikov do starostne kategorije mladincev, ki so vključeni v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
28. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– Izvajalci športnih programov se ukvarjajo s športnimi panogami in z disciplinami, ki so v rednem programu letnih ali zimskih Olimpijskih iger.
– V uradnem tekmovalnem sistemu ima izvajalec LPŠ vsaj 2 kategoriji od II. do V. stopnje športnih šol.
– V občini so dane možnosti za uspešno delovanje in razvoj športne panoge (ustrezna infrastruktura, kadrovska zasedba, materialne možnosti in organizacija).
– Športniki v individualnih športnih panogah oziroma ekipe v kolektivnih športnih panogah nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
– Športniki v programih II. in III. stopnje trenirajo vsaj 40 tednov v letu, v obsegu vsaj 4,5 ure na teden. Športniki v programih IV. in V. stopnje trenirajo vsaj 40 tednov v letu, v obsegu vsaj 6 ur na teden.
– Vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader.
– Športniki in športnice morajo biti registrirani pri panožni športni zvezi, z izjemo športnih programov I. stopnje.
– Starost športnikov in športnic vključenih v programe tekmovalnega športa otrok in mladine ne sme presegati 20 let.
29. člen 
(normativi za vrednotenje) 
(1) Programi tekmovalnega športa otrok in mladine so razdeljeni na 5 stopenj:
– I. stopnja – cicibani in cicibanke,
– II. stopnja – mlajši dečki in deklice,
– III. stopnja – starejši dečki in deklice,
– IV. stopnja – kadeti in kadetinje,
– V. stopnja – mladinci in mladinke.
(2) V skladu z mnenjem stroke je pretirana tekmovalnost v najnižjih starostnih kategorijah nezaželena, zato se vadbene skupine I. stopnje (tekmovalci mlajši od 12 let) uvrstijo v pripravljalne športne programe.
(3) V spodnji tabeli so navedeni normativi vrednotenja posameznih elementov vrednotenja za programe tekmovalnega športa in pripravljalne športne programe, pri čemer starost predstavlja starost športnikov v vadbeni skupini, skupina velikost vadbene skupine, obseg največje število ur vadbe na leto, vključno z udeležbo na tekmovanjih, ki je predmet sofinanciranja, stroški pa materialne stroške vadbe in udeležbe na tekmovanjih.
(4) Normativi za vrednotenje vadbenih skupin v tekmovalnem športu oziroma v pripravljalnih športnih programih so navedeni v Tabeli 3:
Panoga
Element vrednotenja
I. stopnja
II. stopnja
III. stopna
IV. stopnja
V. stopnja
ČLANI
SMUČARSKI SKOKI
starost
10–11
12–13
14–15
16–17
18–20
nad 20
skupina
6
6
6
6
6
6
obseg
140 ur
210 ur
320 ur
360 ur
400 ur
400 ur
stroški
85
105
124
144
164
GORSKO KOLESARSTVO
starost
10–11
12–13
14–15
16–17
18–20
nad 20
skupina
6
6
6
6
6
6
obseg
140 ur
210 ur
320 ur
360 ur
400 ur
400 ur
stroški
100
100
100
120
150
ŠPORTNO 
PLEZANJE
starost
10–11
12–13
14–15
16–17
18–20
nad 20
skupina
6
6
6
6
6
6
obseg
140 ur
210 ur
320 ur
360 ur
400 ur
400 ur
stroški
49
56
64
70
78
ODBOJKA
starost
10–11
12–13
14–15
16–17
18–20
nad 20
skupina
12
12
12
12
12
12
obseg
140 ur
210 ur
320 ur
360 ur
400 ur
400 ur
stroški
49
56
64
70
78
(5) Za športne panoge, ki niso navedene v tabeli, normative določi komisija na osnovi podatkov, ki jih je od nacionalnih panožnih športnih zvez pridobil Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez. Stroške vadbe in tekmovanj (materialni stroški) se določi na osnovi podatkov sorodnih in primerljivih športnih panog, pri čemer se upošteva tudi vsebina in specifika športne panoge.
(6) Materialne stroške vadbe in udeležbe na tekmovanjih so podani na posameznega športnika.
(7) V primeru, da pride v posamezni športni panogi do spremembe tekmovalnih pravil, ki vplivajo na normative iz tabele, se ti prilagodijo spremenjenim pravilom.
(8) Izvajalcu se posamezna stopnja programov tekmovalnega športa ne prizna, če ima v starostni kategoriji manj kot polovico športnikov glede na število športnikov v skupini iz Tabele 3. Če ima takih kategorij več, se lahko posamezne kategorije za izpolnitev zahteve združijo, glede na to kako posamezne vadbene skupine tudi dejansko trenirajo.
(9) Izvajalec programov tekmovalnega športa otrok in mladine se lahko v LPŠ na vsaki stopnji uvrsti le z enim programom. Pri tem se na vsaki stopnji prizna največ toliko športnikov v vadbeni skupini, kot je določeno v Tabeli 3. Izjema so izvajalci kolektivnih športnih panog, ki izvajajo programe ločeno za moške in ženske. Ti se lahko v LPŠ na vsaki stopnji uvrstijo s po enim programom za moške in enim za ženske. Izvajalec mora v tem primeru pogoje za uvrstitev programov v LPŠ izpolnjevati ločeno za moške in ženske.
(10) Če izvajalec na posamezni stopnji izvaja več programov, se preostali programi, če izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstijo v prostočasno športno vzgojo otrok in mladine – Obšolski športni programi za otroke in mladino.
(11) Posameznega tekmovalca se uvrsti v program tiste stopnje, ki odgovarja njegovi starosti v tekoči tekmovalni sezoni, ne glede na to, v katerih starostnih kategorijah nastopa na tekmovanjih
(12) V primeru, da izvajalec združuje vadbo dveh stopenj, se celoten obseg vadbe upošteva glede na to, katerih športnikov (posamezne stopnje) je več v vadbeni skupini, na enak način se upošteva tudi število priznanih športnikov, materialni stroški in obseg programov iz Tabele 3. Izjema je združevanje s člansko kategorijo. V tem primeru se celoten obseg vadbe upošteva pri nižji stopnji (mladinci, mladinke), stroški strokovnega kadra in materialni stroški članom ne pripadajo.
30. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se:
– strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 3),
– uporaba športnih objektov in površin za šport (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 3),
– priprava na tekmovanja in udeležba na tekmovanjih (materialni stroški za izpeljavo programa).
(2) Pri obsegu programa (število ur) se poleg ur trenažnega procesa upošteva tudi čas igranja tekem v uradnem tekmovalnem sistemu (kolektivni športi), oziroma sodelovanja na tekmovanjih (individualni športi).
(3) Med stroške priprav na tekmovanja in udeležbe na tekmovanjih se med drugim štejejo tudi stroški športnih rekvizitov, ki so potrebni v procesu treninga, oprema tekmovalcev, stroški prevozov na tekme in treninge, stroški domačih tekem in tekmovanj, prijavnine za tekmovanja, registracije in licence tekmovalcev ter zavarovanja tekmovalcev.
31. člen 
(korekcijski faktor uspešnosti) 
(1) Korekcijski faktor uspešnosti se izračuna na podlagi uvrstitev v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez v pretekli tekmovalni sezoni – za individualne športne panoge na podlagi uvrstitev na državnem prvenstvu posameznikov, za kolektivne športne panoge na podlagi uvrstitev v ligaškem ali podobnem tekmovalnem sistemu.
(2) Individualne športne panoge: za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor uspešnosti izračuna na podlagi uvrstitve tekmovalcev v posamezni kategoriji na državnem prvenstvu v pretekli sezoni. Upošteva se samo tekmovalce, ki so nastopili vsaj na 50 % uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze. V primeru, da se je potrebno na državno prvenstvo uvrstiti preko kvalifikacij, se pri uvrstitvi upoštevajo tudi tekmovalci, ki so nastopili v kvalifikacijah.
(3) Uvrstitev tekmovalcev posamezne kategorije (individualne športne panoge):
– povprečna uvrstitev tekmovalcev kategorije v 1. petino ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju (faktor: 1),
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor uspešnosti kategorije zmanjša za 5 %,
– če državno prvenstvo ni izpeljano, se korekcijski faktor uspešnosti zmanjša za 25 %.
(4) Kolektivne športne panoge: za posamezno stopnjo športnih šol (starostno kategorijo) se korekcijski faktor uspešnosti izračuna na podlagi uvrstitve ekipe posamezne kategorije v pretekli sezoni.
(5) Uvrstitev ekipe posamezne kategorije (kolektivne športne panoge):
– uvrstitev v 1. petino sodelujočih ekip ne pomeni odbitka pri korekcijskem faktorju kategorije (faktor: 1),
– za vsako naslednjo petino se korekcijski faktor uspešnosti kategorije zmanjša za 5 %,
– če tekmovalni sistem ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka, se korekcijski faktor uspešnosti zmanjša za 25 %.
32. člen 
(končne vrednosti programov) 
Točkovno vrednosti programa izvajalca športnih programov na posamezni stopnji dobimo tako, da seštejemo vrednosti posameznih elementov vrednotenja. Če ima izvajalec ob tem v programu te stopnje manjše število priznanih športnikov od števila iz Tabele 3, se vrednost programa temu ustrezno sorazmerno zniža (množenje točkovne vrednosti s količnikom med številom priznanih športnikov in številom športnikov iz Tabele 3). To vrednost na koncu pomnožimo s korekcijskim faktorjem uspešnosti, kar nam da končno vrednost programa.
5.2. Pripravljalni športni programi
33. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se športni programi otrok, katerih starost ustreza programom I. stopnje iz Tabele 3, izvajajo pa jih izvajalci programov tekmovalnega športa.
34. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
(1) Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– vadba poteka 40 tednov v letu, v obsegu vsaj 3 ure na teden,
– program izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje tekmovalnega športa otrok in mladine,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader.
(2) Posamezni izvajalec se lahko v pripravljalne športne programe uvrsti samo z enim programom, morebitni ostali programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v ta program, pa se uvrstijo v prostočasno športno vzgojo otrok in mladine – Obšolski športni programi za otroke in mladino.
Izjema so izvajalci kolektivnih športnih panog, ki lahko izvajajo programe ločeno za cicibane in cicibanke.
35. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Normativi za vrednotenje so podatki za I. stopnjo iz Tabele 3.
(2) Sofinancira se:
– strokovni kader (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 3),
– uporaba športnih objektov in površin za šport (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 3),
– materialne stroške vadbe.
(3) V primeru, da je število udeležencev programa manjše od števila iz Tabele 3, se vrednost programa temu ustrezno sorazmerno zniža. Končno vrednost programa dobimo tako, da točkovno vrednost programa, ki jo dobimo s seštevkom elementov vrednotenja, pomnožimo s korekcijskim faktorjem uspešnosti.
6. Kakovostni šport
6.1. Celoletni programi kakovostnega športa
36. člen
(vsebina sofinanciranja) 
V programe kakovostnega športa se uvrstijo športniki in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika in tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Sofinancirajo se celoletni programi kakovostnega športa.
37. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– Izvajalci imajo v LPŠ uvrščene programe tekmovalnega športa otrok in mladine.
– Športniki v individualnih športnih panogah oziroma ekipe v kolektivnih športnih panogah nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
– Športniki trenirajo vsaj 40 tednov v letu, vsaj trikrat tedensko, v obsegu vsaj 4,5 ure na teden.
– V vadbenih skupinah individualnih športov je vsaj polovico športnikov glede na število iz Tabele 3. Upoštevajo se samo športniki, ki nastopijo vsaj na sedmih tekmovanjih iz koledarja nacionalne panožne športne zveze.
– V vadbenih skupinah kolektivnih športov je vsaj 80 % športnikov glede na število iz Tabele 3, ekipa pa nastopa v ligaškem tekmovanju z vsaj desetimi tekmami v tekmovalni sezoni.
– Vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader.
38. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ do števila ur iz Tabele 3):
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) V primeru, da je število udeležencev programa manjše od števila iz Tabele 3, se vrednost programa temu ustrezno sorazmerno zniža. Končno vrednost programa dobimo tako, da točkovna vrednost programa, ki jo dobimo z vrednotenjem elementa vrednotenja pomnožimo s korekcijskim faktorjem uspešnosti.
6.2. Športniki državnega razreda
39. člen
(vsebina sofinanciranja) 
V programe športnikov državnega razreda se uvrstijo športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji dosegli naziv športnika državnega razreda. Če so športniki kategorizacijo pridobili zaradi uspeha klubske ekipe v kolektivni športni panogi, se v ta program namesto športnikov uvrsti ekipa.
40. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– kategorizacija športnikov, je objavljena v zadnjem seznamu kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
– športniki so kategorizacijo pridobili, kot člani izvajalca športnih programov s sedežem v občini.
41. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Izvajalci športnih programov, katerih člani so pridobili kategorizacijo za dosežke v disciplinah, ki so v rednem sporedu Olimpijskih iger:
– športnik državnega razreda
– 150 točk
– ekipa s športniki državnega razreda
– 1000 točk.
(2) Izvajalci športnih programov, katerih člani so pridobili kategorizacijo za dosežke v disciplinah, ki niso v rednem sporedu Olimpijskih iger:
– športnik državnega razreda
– 75 točk
– ekipa s športniki državnega razreda
– 500 točk.
7. Vrhunski šport
42. člen
(vsebina sofinanciranja) 
V programe vrhunskega športa se uvrstijo športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji dosegli naziv športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.
43. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– kategorizacija športnika je objavljena v zadnjem oktobrskem seznamu kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
– športnik je kategorizacijo pridobil kot član izvajalca športnih programov s sedežem v občini.
44. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Izvajalci športnih programov, katerih člani so pridobili kategorizacijo za dosežke v disciplinah, ki so v rednem sporedu Olimpijskih iger:
– športnik olimpijskega razreda
– 900 točk
– športnik svetovnega razreda
– 500 točk
– športnik mednarodnega razreda
– 300 točk
– športnik perspektivnega razreda
– 200 točk.
(2) Izvajalci športnih programov, katerih člani so pridobili kategorizacijo za dosežke v disciplinah, ki niso v rednem sporedu Olimpijskih iger:
– športnik svetovnega razreda
– 250 točk
– športnik mednarodnega razreda
– 150 točk
– športnik perspektivnega razreda
– 100 točk.
8. Šport invalidov
45. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide, ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni.
46. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– gre za celoletni športni program,
– vadba je organizirana v skupini, ki šteje od 6 do 10 udeležencev s statusom invalida,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izpeljavo športnih programov za invalide.
47. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) Število udeležencev programa je najmanj 10. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 10, vendar ne manjše od 6, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
9. Športna rekreacija
48. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po končani tekmovalni karieri ostali športno dejavni). Sofinancirajo se celoletni programi športne rekreacije, ki imajo visok zdravstveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, aerobne vsebine ipd.).
49. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– gre za celoletni športni program,
– vadba je organizirana v skupini, ki šteje od 8 do 15 udeležencev starejših od 19 let,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader.
50. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) Število udeležencev programa je najmanj 15. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 15, vendar ne manj kot 8, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
10. Šport starejših
51. člen
(vsebina sofinanciranja) 
(1) Šport starejših so različne oblike športno-rekreativne dejavnost oseb nad 65. letom starosti in predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe. Posebnost teh oblik športno-rekreativne vadbe so prilagoditve vsebin in načinov njihovega izvajanja zmožnostim posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja in njihovih zdravstvenih posebnosti. Zato mora izvajanje teh programov temeljiti na ustreznem sodelovanju posebej strokovno izobraženega kadra (kineziologov) z zdravstvenimi delavci in strokovno usposobljenimi kadri za šport starejših.
(2) Sofinancirajo se celoletni gibalni programi za starejše.
52. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– gre za celoletni športni program,
– vadba je organizirana v skupini, ki šteje od 8 do 15 udeležencev starejših od 65 let,
– vadbo vodi ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo gibalnih programov za starejše.
53. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno):
– strokovni kader,
– uporaba športnih objektov in površin za šport.
(2) Število udeležencev programa je najmanj 15. V primeru, da je število udeležencev programa manjše od 15, vendar ne manj kot 8, se vrednost sofinanciranja programa sorazmerno zniža glede na dejansko število udeležencev.
III. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
54. člen
(vsebina sofinanciranja) 
(1) Iz sredstev LPŠ se lahko sofinancira načrtovanje, gradnja, obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi.
(2) Prednost pri sofinanciranju iz LPŠ imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so brezplačno dostopne vsem (npr. otoki športa za vse, trimske steze, zunanja igrišča, planinske, tekaške in kolesarske poti ipd.).
(3) Načrtovanje, gradnja, obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, ni predmet tega odloka.
(4) Obratovanje in redno vzdrževanje športnih objektov v lasti občine prav tako ni predmet tega odloka.
55. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za sofinanciranje tega področja športa so:
– izvajalec je s svojimi programi uvrščen v LPŠ,
– izvajalec objekt oziroma opremo potrebuje za izvajanje športnih programov uvrščenih v LPŠ.
56. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Višina sredstev za sofinanciranje investicij v športne objekte in površine za šport v naravi ter nakup opreme se določi z LPŠ glede na proračunske zmožnosti.
(2) Merila za vrednotenje vlaganj v športne objekte in površine v naravi ter opremo so navedena v Tabeli 4:
Predmet
Točke
Dostopnost vsem občanom
0–50
Obnova obstoječih športnih objektov 
in površin za šport v naravi
0–100
Potrebnost nakupa opreme za izvajanje športnih programov
0–200
Vrednost investicije
0–200
Zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog
0–300
IV. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
4.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
57. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu (seminarji za pridobitev oziroma potrditev licenc za vodenje ekip in posameznikov na uradnih tekmah in tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez).
58. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– usposabljanja in izpopolnjevanja se sofinancirajo samo izvajalcem športnih programov, ki so se v LPŠ uvrstili s programi tekmovalnega športa otrok in mladine.
59. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancirajo se stroški prijavnine oziroma kotizacije za največ 5 udeležencev na izvajalca. Vsakemu udeležencu se sofinancirajo stroški udeležbe na enem izpopolnjevanju oziroma usposabljanju letno.
(2) Vrednotenje programov usposabljanj in izobraževanj v točkah za posameznega kandidata, ki se je udeležil posameznega usposabljanja oziroma izobraževanja je navedeno v Tabeli 5:
Predmet
Točke/kandidata
Izpopolnjevanje (licenciranje)
50
Usposabljanje (1. Stopnja)
100
Usposabljanje (2. Stopnja)
150
V. ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU 
5.1. Delovanje športnih društev
60. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Športna društva, kot nepridobitne športne organizacije, predstavljajo temelj evropskega modela športa zunaj šolskega sistema. Iz LPŠ se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov njihovega delovanja.
61. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoj za sofinanciranje je:
– športno društvo ima vsaj 15 članov s plačano članarino.
62. člen 
(obseg sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se:
– član društva s plačano članarino
– 1 točka/člana
– organizirana vadbena skupina v netekmovalnem športu
– 15 točk/skupino
– organizirana vadbena skupina v tekmovalnem športu
– 30 točk/skupino
(2) Organizirana vadbena skupina je skupina, ki izvaja vsaj celoletni športni program.
5.2. Razvoj športnih pripomočkov in opreme
63. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancira se nakup opreme in ostalih osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje športne dejavnosti izvajalcev LPŠ.
64. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
Pogoji za uvrstitev v LPŠ so:
– nakup opreme in ostalih osnovnih sredstev za izvajanje športne dejavnosti se sofinancira izvajalcem športnih programov, ki so se v LPŠ uvrstili s programi tekmovalnega športa otrok in mladine.
65. člen 
(obseg sofinanciranja) 
Sofinancira se:
– nakup opreme in osnovnih sredstev
0–1000 točk.
VI. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJE ŠPORTA 
66. člen
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se športne prireditve tekmovalnega in rekreativnega značaja, ki so organizirane na lokalnem, državnem ali mednarodnem nivoju in ne sodijo med velike mednarodne športne prireditve, kot ji določa zakon o športu.
67. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
(1) Pogoji za sofinanciranje so:
– prireditev se odvija na teritoriju občine,
– prireditev ima večletno tradicijo,
– prireditev je odmevna in poznana v širšem slovenskem prostoru.
(2) Športne prireditve morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– občinska športna prireditev je objavljena v občinskem glasilu ali na krajevno običajen način,
– državna športna prireditev je objavljena v koledarju NPŠZ oziroma v enem od koledarju športno rekreativnih prireditev,
– mednarodna športna prireditev je objavljena v mednarodnem koledarju mednarodne športne zveze.
(3) Posameznemu izvajalcu se sofinancira skupaj največ 5 športnih prireditev na leto.
68. člen 
(obseg sofinanciranja) 
Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe športne prireditve, glede na vrsto prireditve in število udeležencev, navedenih v Tabeli 6 (točke/prireditev):
VRSTA ŠPORTNE PRIREDITVE
Število aktivnih udeležencev*
do 50
51–100
101–150
151–200
201–250
nad 250
Občinska
10
25
50
75
90
100
Državna
50
125
250
375
450
500
Mednarodna
100
250
500
750
900
1000
*Število aktivnih udeležencev predstavlja število udeležencev na zadnji izvedeni športni prireditvi. V kolikor se prireditev organizira prvič, se upošteva predvideno število udeležencev po oceni organizatorja.
VII. VSEBINA POGODB O SOFINANCIRANJU TER NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD PROGRAMI 
69. člen
(vsebina pogodbe) 
Za sofinanciranje izbranih izvajalcev LPŠ se sklene pogodba med občino in izvajalcem. Sestavine pogodbe o sofinanciranju so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih proračunskih sredstev,
– odobren obseg brezplačne uporabe javnih športnih objektov,
– rok za porabo proračunskih sredstev,
– rok za izplačilo proračunskih sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
70. člen 
(nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev) 
(1) Izvajalec lahko dodeljena sredstva uporabi izključno za namen opredeljen v pogodbi.
(2) Občina ima kadarkoli pravico do nadzora nad porabo s pogodbo dodeljenih namenskih sredstev in uveljavljanih upravičenih stroškov. V primeru, da občina ugotovi nenamensko porabo prejetih proračunskih sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe, že prejeta proračunska sredstva pa mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vred, od dneva prejema do dneva vračila in povrniti morebitno škodo, ki je s tem nastala.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
71. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 112/09, 87/14 in 92/15).
72. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2018
Žirovnica, dne 21. februarja 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost