Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

585. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Lendava, stran 1277.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19) je Občinski svet Občine Lendava na 4. redni seji dne 6. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet sprejema predlog novih cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, ki veljajo od 1. marca 2019 dalje v naslednji višini:
Vrsta oddelka 
Cena programa
Oddelek prvega starostnega obdobja
Dnevni program 
530,84
Poldnevni program s kosilom
431,50
Kombinirani oddelek
Dnevni program 
442,55
Poldnevni program s kosilom
344,16
Oddelek drugega starostnega obdobja
Dnevni program 
376,78
Poldnevni program s kosilom
329,41
2. 
Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v:
– program prvega starostnega oddelka, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 11,00% nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu oziroma
– v program kombiniranega oddelka, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 4,00% nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, jim dodatno znižanje iz prve in druge alineje tega člena ne pripada.
3. 
Obračunavanje odsotnosti otrok:
– V primeru nenajavljene odsotnosti otroka se za dneve odsotnosti staršem pri plačilu ne odračuna nič.
– V primeru najavljene odsotnosti (vsaj en dan prej) se ne glede na razlog in čas trajanja odsotnosti staršem odračuna delež neporabljenih živil, ki znašajo 1,35 EUR na dan.
– V mesecu juliju in avgustu lahko starši uveljavijo počitniško rezervacijo v skupnem obsegu največ 22 dni. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 10 dni. Rezervacijo lahko uveljavijo, če odsotnost otroka napovejo najkasneje do 24. junija. Starši so za dneve počitniške rezervacije plačila v celoti oproščeni.
– Med koledarskim letom lahko starši uveljavijo rezervacijo v skupnem obsegu največ 24 dni. Rezervacijo lahko uveljavijo ob vnaprejšnji najavi odsotnosti (vsaj en dan prej). Starši za dneve rezervacije plačajo 50% njim določenega prispevka za program, v katerega je otrok vključen. Če je otrok v koledarskem letu v vrtec vključen manj kot 12 mesecev, lahko starši za vsak mesec vključenosti otroka uveljavijo sorazmeren delež skupnega obsega rezervacij, in sicer 2 dni mesečno.
– Če otrok vrtca ne obiskuje zaradi svoje bolezni, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Oprostitev plačila velja za dva meseca. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom za posamezni mesec oddajo starši na upravo vrtca najkasneje zadnji delovni dan v mesecu.
– Staršem se za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca in ga ponovno vpišejo pred iztekom dveh mesecev, zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini 75% njim določenega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred izpisom.
– Vse te ugodnosti lahko uveljavijo starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa v vrtcu.
– Za otroke, za katere so starši upravičeni do sofinanciranja ali financiranja deleža plačila iz državnega proračuna, starši ugodnosti iz tretje, četrte, pete in šeste alineje ne morejo uveljavljati.
4. 
Občina zagotovi glede na določbo 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) dodatna sredstva za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.
5. 
Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas vrtca, ko je izkazana potreba staršev otroka enaka najmanj za dva otroka v dislociranih enotah in v enoti DE II Lendava ter za sedem otrok v enoti DE I Lendava.
Vrtec Lendava mora delovni čas za čas poletnih počitnic glede na okoliščine prisotnih otrok v tem času vsakoletno uskladiti z občinsko upravo in pri tem upoštevati optimiranje delovnega časa in potrebe staršev.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2019 dalje. Z dnem veljavnosti sklepa preneha veljati sklep št. 014-0013/2018-4 z dne 12. 4. 2018.
Št. 014-0002/2019-4
Lendava, dne 6. marca 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.

AAA Zlata odličnost