Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019

Kazalo

520. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 1181.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg), četrtega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 7/17 in 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede št. 0100-1/2018/1 z dne 25. 9. 2018, in sicer tako, da se spremenjen glasi:
»Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«
2. člen 
Ostale določbe Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede št. 0100-1/2018/1 z dne 25. 9. 2018, ki jih ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne spreminja, ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-1/2018/2
Ljubljana, dne 1. marca 2019
Miha Lobnik l.r.
zagovornik načela enakosti