Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

87. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci
88. Uredba o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu
89. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Odloki

90. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

1. Pravilnik o obrazcih za prijavo in odjavo iz registra zavarovancev
2. Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
7. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
9. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016
10. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
11. Sklep o omejenih skladih
12. Sklep o lastni oceni tveganj in solventnosti
13. Sklep o obrazcu za prijavo terjatev upnikov iz države članice do zavarovalnic
14. Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
15. Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

16. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2016
17. Aneks k skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije
18. Spremembe Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

OBČINE

Ankaran

19. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015
20. Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2016

Borovnica

21. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Borovnica

Braslovče

22. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče

Brežice

23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice

Celje

24. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever

Črnomelj

25. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2016

Dobrepolje

26. Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje

Grosuplje

27. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Jug
28. Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

Ilirska Bistrica

29. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
30. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
31. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
32. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
33. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
34. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
35. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
36. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
37. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
38. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
39. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
40. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
41. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
42. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
43. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
44. Sklep o prodaji zemljišča
45. Sklep o prodaji zemljišča
46. Sklep o prodaji zemljišča
47. Sklep o prodaji zemljišča
48. Sklep o prodaji zemljišča
49. Sklep o prodaji zemljišča
50. Sklep o prodaji zemljišča
51. Sklep o prodaji zemljišča
52. Sklep o prodaji zemljišča
53. Sklep o prodaji zemljišča
54. Sklep o prodaji zemljišča
55. Sklep o prodaji zemljišča
56. Sklep o prodaji zemljišča
57. Sklep o prodaji zemljišča
58. Sklep o prodaji zemljišča

Ivančna Gorica

59. Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

60. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik
61. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik

Komen

62. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2016
63. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras
64. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen
65. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen

Koper

84. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016

Krško

66. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje CKŽ 59

Ljubljana

67. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
68. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

69. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016
70. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Loški Potok

Murska Sobota

71. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
72. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
73. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota

Nova Gorica

85. Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada

Sevnica

74. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica
75. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje
76. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip
77. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
78. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
79. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

Sežana

86. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2017

Slovenske Konjice

80. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

81. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba

Šmarješke Toplice

82. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjeniški center Brezovica

Zagorje ob Savi

83. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza

POPRAVKI

92. Popravek Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba

PREKLICI

91. Preklic objave Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti