Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

63. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras, stran 117.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 126/06) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
S tem odlokom Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi javni zavod z imenom Javni zavod komenski Kras, za opravljanje dejavnosti na področju turizma in kulture (v nadaljevanju: zavod).
Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju turizma in kulture s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Komen.
S tem odlokom se določi:
– ime in sedež ustanoviteljice,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen 
Ime zavoda je: Javni zavod komenski Kras
Skrajšano ime je: ZKK
Sedež zavoda je: Štanjel 1a, 6222 Štanjel.
Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom v sodni register.
4. člen 
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe, zaposlene v javnem zavodu.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
Na območju Občine Komen zavod opravlja predvsem naslednje naloge
– na področju kulture
– organizira in izvaja prireditve,
– usklajuje programe kulturnih ustanov in organizacij, ki delujejo na območju ustanoviteljice,
– izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnih programov za vse generacije,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi, kulturnimi in znanstveno raziskovalnimi ustanovami s področja dela zavoda,
– organizira gostovanja domačih in tujih razstav,
– skrbi za galerijsko dejavnost v Galeriji Lojzeta Spacala ter ustvarja pogoje za dostopnost del stalne zbirke,
– zbira, hrani, dokumentira gradivo ter izdaja strokovno publicistiko,
– hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda,
– na področju turizma
– opravlja informacijsko turistično dejavnost tako, da informira turiste, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavlja njihovo mnenje o kakovosti turistične ponudbe, sprejema in posreduje predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na ravni zaokroženega turističnega območja,
– skrbi za razvoj turistične infrastrukture,
– skrbi za turistične površine, namenjene turistom,
– organizira in izvaja prireditve ter promocijske programe na področju spodbujanja razvoja turizma,
– ozavešča in spodbuja prebivalce na območju ustanoviteljice za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– organizira in izvaja nastope na sejmih, borzah in drugih dogodkih,
– pripravlja strokovne podlage za strategijo razvoja turističnega območja,
– usklajuje programe prireditev ter povezuje aktivnosti,
– izdaja promocijsko informativna gradiva in publikacije.
Poleg tega zavod še
– upravlja s turističnimi, kulturnimi in drugimi objekti, ki jih ustanoviteljica da v upravljanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, opreme, ki je v upravljanju zavoda ter zagotavlja normalno delovanje le-teh,
– oddaja prostore v objektih v najem oziroma kratkoročno uporabo,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih turističnih in kulturnih objektov v občini.
S soglasjem ustanoviteljice zavod lahko izvaja tudi druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnimi programi dela in finančnim načrtom.
6. člen 
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
C
18.120
Drugo tiskanje
G
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
I
55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
56.101
Restavracije in gostilne
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.104
Začasni gostinski obrati
56.210
Priložnostna priprava in dostav jedi
56.300
Strežba pijač
J
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
L
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
74.200
Fotografska dejavnost
N
77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O
85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.190
Druge športne dejavnosti
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S
94.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
96.090
Druge storitve dejavnosti, drugje nerazvrščene
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA 
7. člen 
Zavod lahko izvaja dejavnost spodbujanja turizma v informacijski pisarni.
Zavod lahko organizira informacijske pisarne kot svoje organizacijske enote za opravljanje svoje dejavnosti na določenem območju.
Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
8. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda.
9. člen 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda ima 7 članov, in sicer:
– 4 člane imenuje Občinski svet Občine Komen na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pri čemer mora upoštevati, da sta dva člana sveta zaposlena v občinski upravi Občine Komen, dva člana pa člana Občinskega sveta Občine Komen,
– enega člana imenujejo delavci zavoda na način, kot je določen s statutom zavoda,
– dva člana, predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Komen.
Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z dnem konstituiranja sveta. Člani sveta so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
Na prvi seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Prvo, konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda najpozneje v roku 30 dni, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
10. člen 
Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom, in sicer:
– sprejema statut oziroma pravila zavoda,
– sprejema letni program dela (program izvajanja dejavnosti, uporabo objektov in uporabnike ter razmerja zavoda do uporabnikov oziroma izvajalcev programa) in razvoja zavoda v soglasju z ustanoviteljico,
– spremlja izvrševanje letnega programa dela,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembe ali razširitev dejavnosti,
– sprejema cenike storitev v soglasju z ustanoviteljico,
– daje direktorju soglasje za prijavo posameznih projektov na razpise, o katerih je predhodno dolžan obvestiti ustanoviteljico,
– razpisuje volitve v svet zavoda,
– imenuje stalne ali občasne komisije in druga telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih,
– odloča o najemu posojil v skladu s predpisi in predhodnim soglasjem ustanoviteljice,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili določene zadeve,
– potrjuje popise sredstev,
– predlaga prodajo in nakup nepremičnin ustanoviteljici,
– odloča o ustanovitvi in ukinitvi posameznih organizacijskih enot,
– s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata članov sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
11. člen 
Direktor je poslovodni organ zavoda. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljice.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
12. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s preteklim delom,
– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
– izpolnjuje ostale splošne pogoje določene z zakonom.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljice. Če ustanoviteljica ne odgovori v roku 60 dni, se šteje da je bilo soglasje dano. Na podlagi akta o imenovanju, predsednik sveta zavoda sklene v imenu zavoda s kandidatom za direktorja pogodbo o zaposlitvi. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda.
13. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče od prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja za obdobje največ enega leta.
14. člen 
Direktorju lahko predčasno preneha mandat, če to sam zahteva oziroma v primerih, ko to določa zakon.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora svet zavoda razrešiti direktorja v primeru, da ta ne more opravljati svojih nalog, ter v primeru, ko to iz upravičenih razlogov svetu zavoda predlaga občinski svet ali župan.
15. člen 
V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju iz kateregakoli razloga, lahko svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti, vendar največ za obdobje do enega leta.
Vršilec dolžnosti mora izpolnjevati pogoje, ki so s tem odlokom ali statutom določeni za direktorja.
16. člen 
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pristojnosti ter način dela določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
17. člen 
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanoviteljica.
18. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega programa dela:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanoviteljice,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov,
– z darili, volili in donacijami
– z drugimi viri.
19. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki nameniti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
20. člen 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
21. člen 
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno in sicer do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanoviteljice za opravljanje dejavnosti zavoda.
22. člen 
Premoženje, s katerim upravlja zavod je v lasti ustanoviteljice.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
23. člen 
Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN JAVNEGA ZAVODA 
24. člen 
Obveznosti zavoda do ustanoviteljice so:
– poroča ustanoviteljici o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa vsaj enkrat letno oziroma večkrat, če to zahteva ustanoviteljica,
– pripravlja in v sodelovanju z ustanoviteljico oblikuje razvojne načrte,
– zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom,
– predloži ustanoviteljici letno poročilo in poročilo o realizaciji letnih programov.
Ustanoviteljica:
– vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti zavoda,
– usklajuje programe izvajanja dejavnosti zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam in razširitvam dejavnosti,
– v primerih ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno delovanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
25. člen 
Zavod ima statut, s katerim določi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela, odločanja in druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
26. člen 
Zavod pripravi in sprejme splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Druge splošne akte sprejme direktor zavoda.
27. člen 
Ustanoviteljica lahko odloči, da se zavod pripoji k drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se en zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
Ustanoviteljica lahko odloči, da se zavod ali njegova organizacijska enota organizira kot podjetje.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa, vendar za dobo do največ enega leta, ustanoviteljica, oziroma v njenem imenu župan, s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti po svojem imenovanju poskrbi za vpis zavoda v sodni register.
Svet zavoda se konstituira v roku 90 dni po vpisu zavoda v sodni register.
Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanoviteljice in predstavnikov uporabnikov.
Vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo sejo sveta zavoda.
Svet zavoda sprejme statut sveta zavoda najkasneje 90 dni po konstituiranju.
Do sprejetja statuta sveta zavoda se uporabljajo določila zakona in tega odloka.
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2015-6
Komen, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.