Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
3705. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij

Sklepi

3706. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

MINISTRSTVA

3707. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2012
3708. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2013
3709. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe
3710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
3711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3713. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
3714. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013
3715. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA GIMME FOUR«

USTAVNO SODIŠČE

3716. Odločba, da tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja, tretji odstavek 82. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja  ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja niso v neskladju z Ustavo
3717. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot »Sp. Polskava–Kobale«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1389/2 in 1390/2, obe k. o. Spodnja Polskava
3718. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Vodice«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1585/2, 1585/6 in 1585/8, vse k. o. Vintarjevec
3719. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Štrus–Zalokar–Bobne–V. Jama«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1154/0 in 1157/0, obe k. o. Štanga
3720. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Štang. Polj.–V. Štanga–Tuji Grm«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 731/3 k. o. Štanga
3721. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalni cesti »Volčja Jama–Jastrebnik–Obolno« in »Štang. Polj.–V. Štanga–Tuji Grm«, v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 737/0, 962/10, 962/11 in 962/12, vse k. o. Štanga
3722. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Zelenec«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 468/1 k. o. Jablanica
3723. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »D. Vrh–Zagrič–Kamni Vrh«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 952/0, 954/0 in 956/0, vse k. o. Poljane
3724. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1847/0, k. o. Vintarjevec
3725. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Dvor–Žnidar«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1752/0, k. o. Liberga
3726. Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizirata lokalno cesto »Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica« ter javni poti »Sp. Preska« in »V. Kostrevnica–Marsko«, v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 368/3, 732/15, 1320/1, 1769/0 in 1772/0, vse k. o. Liberga
3727. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1844/0, k. o. Vintarjevec
3728. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmarno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Črni potok–Grilovec, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 872/30, 872/31 in 872/32, vse k. o. Vintarjevec
3729. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Leskovica–Javorje–Debeče«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1841/0, 1843/0 in 1845/0, vse k. o. Vintarjevec
3730. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javni poti »Križar–Gozd Reka« in »Rekar–Gojzdar«, v delih, ki potekata po zemljiščih parc. št. 737/2, 728/0, 740/0, 746/4, 746/5, 746/6, 736/1, 736/2 in 736/3, vse k. o. Gozd Reka
3731. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmarno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Ivančna Gorica–Stična–Obolno-G. Reka«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 936/0, 938/0 in 950/1, vse k. o. Gozd Reka
3732. Odločba o razveljavitvi 4. in 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Stranje–Kopačija–M. Kostrevnica« in javno pot »Mišji Dol–Primskovo–Bratnice–Lušce«, v delu, ki potekata po zemljiščih parc. št. 229/1 in 226/0, obe k. o. Poljane, ter parc. št. 263/2, 299/1, 295/1 in 237/0, vse k. o. Gradišče
3733. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira javno pot »Črni Potok–Riharjevec«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 664/0 in 744/0, obe k. o. Vintarjevec
3734. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji, kolikor kategorizira lokalno cesto »Kopačija–Gabrska Gora–Moravče«, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 197/1, k. o. Poljane
3735. Sklep o zavrženju ustavnih pritožb
3736. Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2013 do 11. 7. 2013

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3737. Izid volitev predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3738. Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3776. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste

OBČINE

Ajdovščina

3739. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina
3740. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
3741. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki
3742. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3743. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2013
3744. Sklep o cenah vzdrževalnine vodovodnih priključkov
3745. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
3746. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina

Dobrna

3747. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2013
3748. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna

Idrija

3749. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
3750. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Idrija
3751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
3752. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2013
3753. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2013
3754. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2013
3755. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2013
3756. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

Komen

3757. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2013

Kranj

3758. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013

Logatec

3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

Nova Gorica

3759. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
3760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Piran

3761. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kaštel

Podčetrtek

3772. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013
3773. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2013
3774. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2013
3775. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1220 – Roginska Gorca

Slovenj Gradec

3762. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
3763. Sklep o prenehanju delovanja Stanovanjskega sklada Slovenj Gradec
3764. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Tišina

3765. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2013

Trebnje

3766. Pravilnik o merilih za izdajo dovoljenj za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnih mest
3767. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013
3768. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3769. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3770. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti