Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3739. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina, stran 9979.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – upb1 in 56/08) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 odl. US, 67/08 in 79/09), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. seji dne 6. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, postopek javnega razpisa, merila in kriterije za sofinanciranje javnih kulturnih programov in delovanja kulturne zveze, kulturnih projektov in projektov obnove kulturne dediščine.
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov se določi v vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina in letnem izvedbenem programu za kulturo.
2. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga občina financira na primerljiv način kot javne zavode. Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
– Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje kulturne dediščine.
– Društvo v javnem interesu občine je društvo, registrirano po zakonu o društvih, ki več kot eno leto deluje na območju Občine Ajdovščina in katerega redna kulturna dejavnost je namenjena tudi nečlanom društva in širši javnosti ter prispeva k razvoju kulturnih dejavnosti in dvigu kulturne zavesti.
– Nepremična kulturna dediščina so nepremičnine vpisane v register nepremične kulturne dediščine pri zavodu za varstvo kulturne dediščine.
3. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture,
– posamezniki samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami,
– zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti,
– pravne in fizične osebe, lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine.
II. POGOJI
4. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma stalno bivališče na območju Občine Ajdovščina,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
– društva in zveze društev morajo imeti evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– delujejo na področju kulture več kot eno leto,
– da je nepremičnina kulturna dediščina, na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine,
– da so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci iz prve alineje 3. člena tega pravilnika.
Za sofinanciranje projektov se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne Primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v Občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.
Ne sofinancira se izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.
V sofinanciranje se ne sprejme programov/projektov društev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, šport, promocija oziroma ostale neprofitne dejavnosti, razen v primeru, da so programi/projekti, ki jih izvajajo izključno kulturni programi/projekti in prijavljeni programi/projekti po vsebini ne bi sodili v njihovo osnovno dejavnost.
III. POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA
5. člen
Javni razpis se objavi na spletnih straneh Občine Ajdovščina, lahko pa tudi v lokalnem časopisu. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, meril, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa, se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Rok za izvedbo razpisa ne sme biti krajši od 30 dni.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina.
Vloge prispele na javni razpis odpre 3 članska komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan izmed uradnikov zaposlenih v občinski upravi. O odpiranju se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: prisotne člane komisije, seznam prispelih vlog z nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom projekta oziroma programa in ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog, ter o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena in prvega ter tretjega odstavka 4. člena tega Pravilnika, seznam vlog, ki naj se dopolnijo in seznam prepoznih, neustreznih vlog, ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.
Na podlagi ugotovitev zapisnika, občinska uprava prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelji vloge lahko dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki niso v roku dopolnjene, vloge, ki so bile prepozne, neustrezne ali jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vloga je pravočasna, če je prispela v roku določenem v razpisu oziroma je bila po pozivu dopolnjena v roku. Vloga je neustrezna, če ni vložena na predpisanem obrazcu.
Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje vse pogoje določene v 3. členu in prvem ter tretjem odstavku 4. člena tega Pravilnika.
7. člen
Za ocenjevanje ustreznih vlog, župan imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavlja pet članov. Tri člane se imenuje izmed strokovnjakov s področja kulture, enega člana iz zveze kulturnih društev in enega iz občinske uprave. Kot član strokovne komisije ne more biti imenovana oseba, ki sama ali njen družinski član, kot ga definira zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, kandidira na razpisu. Član strokovne komisije ne more biti odgovorna oseba društva ali sekcije, ki kandidira na razpisu.
Predlog ocene kakovosti javnega kulturnega programa, ki ga izvaja društvo, včlanjeno v Zvezo kulturnih društev Ajdovščina, pripravi tudi zveza na osnovi izvedenega programa v preteklem obdobju.
Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje programe prispelih vlog, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom in pripravi poročilo in predlog sofinanciranja programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
8. člen
Na podlagi poročila in predloga strokovne komisije občinska uprava izda posamične odločbe o sofinanciranju kulturnih programov ali projektov. Zoper odločbo se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan.
9. člen
Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg sredstev v proračunu za kulturne dejavnosti spremeni, se sorazmerno zmanjšajo/povečajo tudi sredstva izvajalcem programov in projektov. Sklepi se izdajo po uradni dolžnosti takoj po uveljavitvi spremembe v proračunu.
10. člen
Župan sklene z izbranim prijaviteljem pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem javnega kulturnega programa in projekta. Izvajalec jo je v roku 15 dni dolžan vrniti financerju, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
11. člen
Izvajalec je dolžan Občini Ajdovščina vsako leto, skladno s pogodbo, predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi. V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.
12. člen
Če upravičenec porabi sredstva nenamensko ali se ugotovi, da je ob vlogi zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na pravico do sofinanciranja, mora prejeta sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva prejema sredstev. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi, če se ugotovi, da podatki ki jih je navedel v vlogi, niso preverljivi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
IV. MERILA IN KRITERIJI
13. člen
Programe in projekte s področja ljubiteljske kulture strokovna komisija ocenjuje na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Na podlagi meril in kriterijev iz pravilnika se sofinancira tudi delovanje kulturnih zvez. Vrednost posameznih meril in kriterijev je izražena v točkah in je razvidna iz točkovnika, ki je priloga tega pravilnika. Obnova kulturne dediščine in javni kulturni programi iz 15. člena se ne točkujejo.
V proračunu Občine Ajdovščina so posebej zagotovljena sredstva za kulturne programe, posebej za kulturne projekte, posebej za delovanje zvez in posebej za obnovo kulturne dediščine. Vrednost točke se določi na osnovi skupnega števila točk in višino proračunskih sredstev za posamezen namen.
Po merilih se ocenjujejo programi in projekti ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki delujejo na področju glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, fotografske, literarne dejavnosti (založništvo), video in filmske dejavnosti.
A) JAVNI KULTURNI PROGRAM
14. člen
Izvajalcu, ki izvaja javni kulturni program se lahko po sledečih kriterijih sofinancira:
1. Program redne dejavnosti društva:
– število vaj,
– število članov društva, sekcije, skupine,
– udeležba na tekmovanjih,
– sodelovanje na preglednih prireditvah,
– strokovne sodelavce,
– ocena kakovosti izvedenega programa društva v zadnjem letu.
V primeru, da v okviru društva deluje kulturna sekcija, ki se prijavlja na ta razpis, se upošteva število članov, ki jih šteje sekcija (pevski zbor, lutkovna skupina ...).
Izvajalca, ki se v letu pred razpisom ne udeležuje preglednih prireditev, se uvrsti v peto kakovostno skupino.
2. Predstavitveni koncerti, predstave, razstave, izdaja publikacij kulturne dediščine in prireditve
3. Doseženi rezultati na tekmovanjih
4. Obletnice delovanja kulturnih društev
Za posamezno vrsto dejavnosti se upošteva maksimalno število vaj in srečanj na sezono:
– pevski zbori in instrumentalne skupine 80 vaj,
– gledališke, lutkovne in plesne skupine 45 vaj,
– recitacijske in literarne skupine 40 srečanj,
– likovne in fotografske skupine 50 srečanj.
Društvom se lahko glede na dejavnost in kakovostno skupino sofinancira stroške strokovnih sodelavcev, zborovodij, mentorjev, skupin (strokovni sodelavci in študijsko delo). Obseg financiranja se določi v točkovniku, ki je sestavni del pravilnika.
Udeležbo na tekmovanjih in prireditvah na območju države se točkuje kot redna dejavnost društva. Gostovanja v tujini, na katera so izvajalci ljubiteljske kulture povabljeni in tekmovanja, se prijavi in sofinancira kot kulturne projekte.
15. člen
Javni kulturni programi posredovanja abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev se ocenjujejo ali vrednotijo po naslednjih kriterijih:
– pomembnost in kvaliteta programa,
– število predstav,
– število obiskovalcev v preteklih sezonah.
V abonmajih se sofinancira od 5 do 7 predstav.
Višino sofinanciranja posameznega abonmaja, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev se določi v povprečnem znesku na abonma oziroma ciklus predstav (festival, druge večdnevne prireditve).
16. člen
Za javni kulturni program, ki se izvaja v občini in katerega ni možno ocenjevati po merilih in kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni dokumentaciji ali pa javni kulturni program oceni strokovna komisija s smiselno uporabo točkovnika.
B) DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV
17. člen
Delovanje zveze kulturnih društev in drugih zvez se financira po naslednjih kriterijih:
– število društev vključenih v zvezo,
– leta delovanja zveze,
– odmevnost zveze v okolju,
– raznolikost društev, ki so vključeni v zvezo,
– obletnice.
Financira se zvezo v katero je vključenih najmanj deset kulturnih društev. Točkovnik je določen v merilih, ki so priloga pravilnika.
C) KULTURNI PROJEKTI
18. člen
Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov so:
– pomembnost projekta za občino,
– inovativnost kulturnega projekta,
– da je predlagatelj že organiziral kulturne projekte, ki so doživeli velik odziv s strani javnosti,
– kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta,
– da je projekt namenjen večjemu številu uporabnikov,
– delež sredstev iz lastnih virov,
– da je finančna konstrukcija realna oziroma da je možno s prispevkom, ki se ga običajno nameni podobnim projektom, predlagani projekt tudi uresničiti.
Sprememba prijavljenega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.
D) NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
19. člen
Kriteriji za ocenjevanje projekta obnove nepremične kulturne dediščine so:
– pomembnost kulturne dediščine,
– ogroženost,
– ustreznost programa obnove,
– finančna izvedljivost projekta oziroma višina zagotovljenih lastnih sredstev.
Projekt obnove kulturne dediščine se sofinancira največ do višine 40 % vrednosti projekta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov (Uradni list RS, št. 134/04).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2013.
Št. 610-2/2012
Ajdovščina, dne 7. decembra 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti