Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, stran 10013.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 4. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12 in 82/12), ki se pravilno glasi:
»
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 49.499.538|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 33.827.451|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 22.899.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 16.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  4.891.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  1.308.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 10.928.251|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  9.711.451|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   15.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   127.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   30.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.044.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   416.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   401.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 15.246.087|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.264.656|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 12.981.431|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 50.310.538|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  9.007.588|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  2.255.111|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   379.717|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  6.037.294|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   70.466|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   265.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 13.295.319|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   483.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  6.078.000|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  1.591.652|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  5.142.667|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 24.489.231|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 24.489.231|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  3.518.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   476.500|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  3.041.900|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  –811.000|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki |      |
|   |minus skupaj odhodki)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   |  –784.534|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki |      |
|   |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|   |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2 | TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) | 11.524.544|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   65.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   65.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   25.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |  1.104.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |  1.104.000|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |  1.104.000|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |      |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v svoji |      |
|   |lasti                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  | –1.039.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |  2.300.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  2.300.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  2.300.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)         |   450.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   450.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   450.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |      0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  1.850.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   811.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |      0|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-15/2012-35
Nova Gorica, dne 4. decembra 2012
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost