Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3937. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Sklepi

3938. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2008

MINISTRSTVA

3939. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
3940. Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja
3941. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
3942. Pravilnik o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo
3943. Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju
3944. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3960. Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
3961. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

OBČINE

Bloke

3945. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2008
3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Bloke na nepremičninah
3947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Bloke

Dobrna

3948. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008
3949. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna
3950. Sklep o uskladitvi višine takse na onesnaževanje vode

Krško

3951. Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2008
3952. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij v letu 2008

Ljubljana

3953. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Log-Dragomer

3954. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008
3955. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008

Mežica

3956. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2008
3957. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Mežici

Ravne na Koroškem

3958. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor

Veržej

3959. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008

POPRAVKI

3962. Popravek Odločbe o imenovanju Marte Šušin za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti