Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3960. Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, stran 12765.

Na podlagi petega in šestega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljevanju: ZFPPIPP), 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) ter v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje (št. 705-783/2008, z dne 22. 9. 2008) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema
T A R I F O
nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
S to tarifo se določajo nadomestila za storitev objave v postopkih zaradi insolventnosti, ki jo opravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) po 122. členu ZFPPIPP.
2. člen
Pavšalno nadomestilo za objave iz 1. člena te tarife znaša (brez DDV) za:
1. postopek prisilne poravnave 65 EUR,
2. stečajni postopek nad pravno osebo 100 EUR,
3. postopek prisilne likvidacije 100 EUR,
4. postopek osebnega stečaja 50 EUR,
5. postopek stečaja zapuščine 50 EUR.
3. člen
AJPES nadomestila za storitev objave mesečno zaračunava pristojnim sodiščem do 5. delovnega dne za pretekli mesec.
4. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008 dalje.
Št. 007-40/2008-5
Ljubljana, dne 24. septembra 2008
EVA 2008-1611-0110
Roža Žust l.r.
Namestnica
predsednice Sveta AJPES