Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3942. Pravilnik o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo, stran 12733.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) in po predhodno pridobljenem soglasju Sodnega sveta z dne 11. 9. 2008 izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa obseg temeljnih pravnih znanj, ki jih mora na visokošolskem zavodu na študijskem programu za pridobitev strokovnega naslova magister prava (v nadaljnjem besedilu: študiju prava) pridobiti kandidat za sprejem v sodniško pripravništvo ali za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
2. člen
(vrednotenje)
Za vrednotenje temeljnih pravnih znanj se v tem pravilniku uporablja kreditno vrednotenje študijskih obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS) v skladu s 35. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US in 64/08, v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(obseg temeljnih pravnih znanj)
(1) Kandidat mora na študiju prava pridobiti temeljna pravna znanja vsaj v obsegu kreditnih točk po ECTS po naslednji tabeli:
+---------------------------------------+----------------------+
|Pravno področje            | Obseg kreditnih točk |
|                    |    po ECTS    |
+---------------------------------------+----------------------+
|1. civilnopravno področje       |     45     |
+---------------------------------------+----------------------+
|2. kazenskopravno področje       |     20     |
+---------------------------------------+----------------------+
|3. delovnopravno področje       |     10     |
+---------------------------------------+----------------------+
|4. javnopravno področje        |     30     |
+---------------------------------------+----------------------+
|5. temeljno pravno področje      |     10     |
+---------------------------------------+----------------------+
(2) V civilnopravno področje se vštevajo naslednja pravna znanja:
– splošno civilno pravo v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer uvod v civilno pravo, obligacijsko pravo, stvarno pravo, dedno pravo, družinsko pravo, civilno procesno pravo, izvršilno pravo, nepravdno pravo, mednarodno-zasebno pravo in rimsko pravo ter
– gospodarsko pravo v obsegu 15 kreditnih točk po ECTS, in sicer gospodarsko statusno pravo, gospodarsko pogodbeno pravo, konkurenčno pravo in pravo postopkov zaradi insolventnosti.
(3) V kazenskopravno področje se vštevajo pravna znanja kazenskega prava, kazenskega procesnega prava in prava izvrševanja kazenskih sankcij.
(4) V delovnopravno področje se vštevajo pravna znanja delovnega prava, postopka v delovnih sporih in prava socialne varnosti.
(5) V javnopravno področje se vštevajo pravna znanja ustavnega prava, mednarodnega prava, organizacije javne uprave, upravnega prava, upravnega postopka in upravnega spora ter prava in ureditve Evropske unije.
(6) V temeljno pravno področje se vštevajo pravna znanja uvoda v pravoznanstvo, materije teorije države in prava, temeljev metodologije vrednotenja v pravu in filozofije prava.
4. člen
(pridobitev temeljnih pravnih znanj na študiju prava)
Za izpolnitev pogoja iz prejšnjega člena štejejo opravljeni izpiti iz študijskih predmetov na študiju prava, katerih vsebina so temeljna pravna znanja iz prejšnjega člena.
5. člen
(pridobitev temeljnih pravnih znanj v drugem študijskem programu)
(1) Kandidat lahko kot študent študija prava pridobi posamezna temeljna pravna znanja iz 3. člena tega pravilnika tudi v drugem primerljivem študijskem programu istega ali drugega visokošolskega zavoda v skladu z določbami zakona.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se mu prizna pridobljeno število kreditnih točk po ECTS v tem pravilniku določenih temeljnih pravnih znanj, če pridobljeno znanje po vsebini in obsegu ustreza temeljnemu pravnemu znanju, pridobljenemu pri študijskem predmetu na študiju prava.
6. člen
(pridobitev temeljnih pravnih znanj na tujem visokošolskem zavodu)
(1) Kandidat lahko kot študent študija prava pridobi posamezna temeljna pravna znanja iz 3. člena tega pravilnika v drugem primerljivem študijskem programu tujega visokošolskega zavoda v skladu z določbami zakona.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka visokošolski zavod v Republiki Sloveniji prizna kandidatu ustrezno število kreditnih točk po ECTS v tem pravilniku določenih temeljnih pravnih znanj, če pridobljeno znanje po vsebini in obsegu ustreza temeljnemu pravnemu znanju, pridobljenemu pri študijskem predmetu na študiju prava.
7. člen
(tuja diploma)
(1) Če je kandidat končal študijski program druge stopnje s področja prava na tujem visokošolskem zavodu, ki uporablja kreditno vrednotenje študijskih obveznosti po ECTS, se za priznavanje pridobljenega števila kreditnih točk po ECTS v tem pravilniku določenih temeljnih pravnih znanj smiselno uporabljajo določbe 5. in 6. člena tega pravilnika.
(2) Kandidat, ki je končal študij prava na tujem visokošolskem zavodu, ki ne uporablja kreditnega vrednotenja študijskih obveznosti po ECTS, izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, če visokošolski zavod v Republiki Sloveniji ugotovi, da je njegovo izobraževanje glede na obseg in vsebino ustrezno za pridobitev temeljnih pravnih znanj iz 3. člena tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-321/2008
Ljubljana, dne 24. septembra 2008
EVA 2007-2011-0098
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) Sodni svet soglaša s Pravilnikom o zahtevanih temeljnih pravnih znanjih magistrov prava za sprejem v sodniško pripravništvo.
Št. 4/08-19
Ljubljana, dne 11. septembra 2008
prof. dr. Janez Kranjc l.r.
Predsednik
Sodnega sveta