Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3948. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008, stran 12755.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. seji dne 15. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2008 (Uradni list RS, št. 56/08) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      Rebalans
                      proračuna za leto
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.647.840
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.583.241
70   DAVČNI PRIHODKI              1.358.392
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.196.567
    703 Davki na premoženje            60.509
    704 Domači davki na blago in         101.316
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI              224.849
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      42.240
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.283
    712 Denarne kazni               1.326
    713 Prihodki od prodaje blaga in       22.000
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         157.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI              94.045
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      94.045
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI            2.419.961
    740 Transferni prihodki iz drugih     1.078.439
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega     1.341.522
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      550.593
    783 Prejeta sredstva iz proračune      550.593
    EU za kohezijsko politiko
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.252.501
40   TEKOČI ODHODKI               1.223.938
    400 Plače in drugi izdatki          218.889
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         34.937
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       947.593
    409 Rezerve                  22.519
41   TEKOČI TRANSFERI               633.158
    410 Subvencije                40.545
    411 Transferi posameznikom in        346.765
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           72.349
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      173.499
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           3.293.380
    420 Nakup in gradnja osnovnih       3.293.380
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           102.015
    431 Invest. transferi pravnim in       72.000
    fizičnim osebam, ki niso prorač.
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          30.015
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –604.661
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)             0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            0
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              604.661
50   ZADOLŽEVANJE                 604.661
    500 Domače zadolževanje
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA         0
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        604.661
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      604.661
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo         306.185
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
4. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 113/07) se dopolni tako, da glasi:
»Namenski prihodki iz 4. člena Odloka o proračunu občine se dopolnijo s prihodkom:
– namenski prihodek iz vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.«
3. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 113/07) se spremeni tako, da glasi:
»Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 17.136 eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 17.136 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2008 oblikuje v višini 5.383 eurov. Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine 5.383 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0008/2008
Dobrna, dne 17. septembra 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.