Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3957. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Mežici, stran 12762.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 12. redni seji dne 22. 9. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi večnamenske športne dvorane v Mežici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov športne dvorane Mežica (v nadaljevanju: športna dvorana).
2. člen
V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
3. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca),
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev v okviru Športne zveze Mežica in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Mežica,
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) in z njo sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
4. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina Mežica ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le-te uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V UPORABO
5. člen
Pri oddaji večnamenske športne dvorane v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. OŠ Mežica za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Mežica;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Mežica;
4. drugi klubi, društva in skupine iz Občine Mežica, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina kateremukoli porabniku:
– odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 tedna.
6. člen
Predloge uporabnikov za uporabo športne dvorane zbere upravitelj dvorane, in sicer do konca meseca julija tekočega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvorane, določi razpored uporabe športne dvorane komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 5. člena tega pravilnika.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
7. člen
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– en predstavnik odbora za šport pri Občini Mežica;
– en predstavnik občinske uprave in
– en predstavnik OŠ Mežica.
8. člen
V primeru, da je interes uporabnikov večji kot so kapacitete dvorane oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, Občina Mežica za naslednje šolsko leto objavi razpis in razdeli termine na podlagi razpisnih pogojev in meril ter v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti potrdi, na predlog komisije, župan pred začetkom uporabe športne dvorane.
Z uporabniki občina sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
10. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen
Pogodba z uporabniki športne dvorane se lahko prekine, pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita občina in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko občina prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo,
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane. Za uporabnike sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa občina zadrži sredstva dolžnika.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO VŠD
12. člen
Cenik za uporabo športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Mežica na predlog župana, najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
Cenik je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Cenik uporabe pripravi občinska uprava za čas uporabe ene ure. Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih, storitev,
– stroški potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
– stroški zavarovanja,
– drugi materialni stroški,
2. stroški upravljanja:
– stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk,
3. sredstva za investicijsko vzdrževanje.
14. člen
Uporabniki športne dvorane iz 7. točke 3. člena tega pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.
15. člen
Prihodki od uporabe so prihodek proračuna, namenjeni za pokrivanje stroškov upravljanja športne dvorane, tekočega in investicijskega vzdrževanja in izgradnje dvorane.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športne dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih športne dvorane.
V hišnem redu športne dvorane se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športne dvorane ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.
17. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavlja upravitelj športne dvorane z hišnikom.
V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja uporabo dvorane OŠ Mežica s svojim strokovnim kadrom.
18. člen
Občina mora voditi posebno evidenco uporabe športne dvorane iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število in imena udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov občini posreduje upravitelj.
19. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavlja pristojna strokovna služba občine, upravitelj športne dvorane, v času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi osnovna šola.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 671-1/2008
Mežica, dne 22. septembra 2008
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.