Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3956. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2008, stran 12761.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 12. seji dne 22. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2008
V odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 25/08) se 2. člen spremeni tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Rebalans|
|   |                     |    2008|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |                     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.306.146|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.351.433|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.880.298|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.706.552|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   120.853|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   52.893|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   471.135|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   138.115|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.729|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |     592|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   330.699|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   193.512|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   97.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   96.512|
|   |neopred. dolgoroč. sredstev        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    2.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih vir    |    2.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   758.701|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   663.344|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.   |   95.357|
|   |iz sred.prorač. EU            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.267.187|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   813.358|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   155.749|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   24.045|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   613.226|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   16.165|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    4.173|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.166.933|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   19.661|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   628.645|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   164.850|
|   |ustanovam                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   353.777|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.115.260|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.115.260|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   171.636|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in   |   160.436|
|   |fizič. osebam, ki niso prorač. upor.   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   11.200|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   38.959|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETAVRAČILA 0             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (750+751+752)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    8.132|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    8.132|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |    8.132|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –8.132|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   61.366|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   61.366|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   61.366|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –30.539|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –61.366|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –38.959|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   30.539|
+------+------------------------------------------+------------+
V odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 25/08) se v 4. členu doda 3. točka. Samoprispevek po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se nameni za obnovo osnovne šole v Mežici, sanacijo Ulice kralja Matjaža in obnovo lokalnih cest v okviru turističnega projekta Peca.
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 25/08) se spremeni 10. člen tako, da se glasi: Občina Mežica se v letu 2008 ne bo zadolžila.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-6/2008-5
Mežica, dne 22. septembra 2008
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.