Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3963. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

3964. Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin
3965. Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini
3966. Sklep o izdaji Tretjega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
3967. Sklep o ukinitvi analizne metode Navidezni volumen (2.9.15) in monografije Lindan (0772) iz šeste izdaje Evropske farmakopeje
3968. Notarska tarifa
4018. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ELEKTROENERGETIKA
4019. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ELEKTRONIKA
4020. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO
4021. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GRADBENIŠTVO
4022. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja INFORMATIKA
4023. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LESARSTVO
4024. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKA PRODUKCIJA
4025. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIKA
4026. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja TELEKOMUNIKACIJE
4027. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK
4028. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja TEHNIK VAROVANJA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3969. Poročilo o gibanju plač za julij 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3970. Dogovor o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije številka 1

OBČINE

Celje

4015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu ´´SR-CE´´ – Mladinski center

Cerkno

4016. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno
4017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkno

Divača

3971. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača

Gorje

3972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2007
3973. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje

Grosuplje

3974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2007
3975. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008
3976. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2009
3977. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Idrija

3978. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
3979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
3980. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov

Komen

3981. Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem ali zakup

Kranj

3982. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg
3983. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje morfološke enote LN Je3 Beksl

Križevci

3984. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2008
3985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

3986. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju javne razsvetljave
3987. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah
3988. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3989. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa

Log-Dragomer

3990. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
3991. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
3992. Sklep o pridobitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer

Naklo

3993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Poljčane

3994. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Poljčane
3995. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane
3996. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Razkrižje

3997. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2008
3998. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje

Rogaška Slatina

3999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2008

Slovenj Gradec

4000. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo)
4001. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
4002. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
4003. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Vzgojno–varstveni zavod Slovenj Gradec

Šentrupert

4004. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2008

Škocjan

4005. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Škocjan

Škofja Loka

4006. Sklep o upoštevanju najprimernejše rešitve za gabaritno preoblikovanje treh stavb na Cankarjevem trgu v starem mestnem jedru Škofje Loke

Vojnik

4007. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Arclin

Vransko

4008. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center)

Žiri

4009. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000
4010. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
4011. Odlok o popravku Odloka o strategiji Prostorskega razvoja Občine Žiri
4012. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu

Žirovnica

4013. Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
4014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008

POPRAVKI

4029. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti