Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3959. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008, stran 12764.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 22. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-----------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      v EUR|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |  Proračun leta|
|                       |      2008|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|    1.073.739|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |     880.080|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |     803.934|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |     635.889|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |     75.268|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |     91.067|
|     |storitve              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |706 Drugi davki          |      1.710|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |     76.146|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     33.339|
|     |od premoženja           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      2.568|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni  |       700|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |        0|
|     |storitev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     39.539|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |       515|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje poslovnih |       515|
|     |objektov in prostorov       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|        0|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev|        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |     193.144|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |     43.513|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega |     149.631|
|     |proračuna iz sredstev EU      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    1.098.988|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |     240.433|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     91.465|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     14.012|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |     121.671|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |      7.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve            |      6.285|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |     375.606|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |      9.614|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |     212.535|
|     |gospodinjstvom           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |     47.306|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |     106.151|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     419.239|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     419.239|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     63.710|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim|     52.250|
|     |in fizičnim osebam, ki niso    |        |
|     |proračunski uporabniki       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |432 Investicijski transferi    |     11.460|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |     –25.249|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |752 Kupnine iz naslova       |        |
|     |privatizacije           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      1.190|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      1.190|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |440 Dana posojila         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |      1.190|
|     |in naložb             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        |
|     |naslova privatizacije       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     –1.190|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|     |V.)                |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |     20.696|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA (550)       |     20.696|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |     20.696|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX. I.) |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|     –47.135|
|     |(I.+IV.+VII.-II.- V.-VIII.)    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –20.696|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |     25.249|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |     47.253|
|     |31. 12. 2007            |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) tako, da se glasi:
»Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v proračunsko rezervo za naravne nesreče izloča do 0,5% sredstev. Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 1.285,00 EUR.«
3. člen
V drugem odstavku 12. člena Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) se črta znesek »5.600,00 EUR« in se nadomesti z zneskom »5.000,00 EUR«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-93/08
Veržej, dne 22. septembra 2008
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.