Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3954. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008, stran 12759.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 15. redni seji dne 24. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v eurih|
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov Znesek       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |   2.341.128|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   1.999.809|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   1.792.449|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |   1.490.435|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |    214.014|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |     88.000|
|    |STORITVE               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    207.360|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |     42.504|
|    |OD PREMOŽENJA            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |     1.800|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |      900|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |      100|
|    |STORITEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |    162.056|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    |    251.265|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |       0|
|    |SREDSTEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |    251.265|
|    |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      100|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |      100|
|    |VIROV                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)      |     89.954|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH    |     89.954|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)   |   3.159.845|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |    841.651|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |    135.390|
|    |ZAPOSLENIM              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |     21.928|
|    |SOCIALNO VARNOST           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |    625.023|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 REZERVE             |     59.310|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    948.186|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |     53.852|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |    336.003|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM      |     91.012|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |    467.319|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   1.300.656|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |   1.300.656|
|    |SREDSTEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |     69.352|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |     5.000|
|    |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO     |        |
|    |PRORAČUNSKI UPORABNIKI        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     64.352|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI  |    –818.717|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I-II)         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |       0|
|    |FINANČNIH NALOŽB           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII   |ZADOLŽEVANJE (50)          |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII  |ODPLAČILA DOLGA (55)         |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |    –822.725|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)     |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)     |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XII   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |    822.725|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
II. KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2008 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del Odloka o spremembi proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer, (www.log-dragomer.si).
Št. 410-9/2008
Dragomer, dne 24. septembra 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.