Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3941. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, stran 12718.

Za izvrševanje 132. do 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit in 45/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
Vsebina
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit in 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
Pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti, primernih za tiskanje z laserskimi in matričnimi tiskalniki, in ovojnice za vročanje po pošti, primernih za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje.
Pravilnik določa ovojnico za vročanje, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: ovojnica za osebno vročanje) ali če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: ovojnica za navadno vročanje).
Vzorčni modeli ovojnic so kot priloga sestavni del pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga).
Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice in mnenje Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnice.
Barve
2. člen
Osnovna barva celotne ovojnice je bela, barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna.
Večje pošiljke
3. člen
Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni mogoče pošiljati v ovojnici, določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo večje standardne ovojnice s pritrjenimi vročilnicami z ustrezno vsebino, določeno s tem pravilnikom.
Jezik narodne skupnosti
4. člen
Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
OVOJNICA ZA VROČANJE PO POŠTI, PRIMERNIH ZA TISK NA LASERSKIH IN MATRIČNIH TISKALNIKIH
Ovojnica
5. člen
Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestiloma o prispelem pismu in obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine izhaja iz Priloge.
Ovojnica je pravokotne oblike.
Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dolžine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm.
Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12˝ (dvanajst ameriških inčev) – v skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike.
Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako VR-MP-3.
Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.
Vročilnica
6. člen
Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.
Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na dve vrstici. V srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazna vrstica pod njim pa je razdeljena na osem enakih pravokotnikov, ki so namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnja prazna desna vrstica pa je namenjena podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo.
Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog, ki je namenjen odtisu poštnega žiga. Pod prostorom za pripombe vročevalca je za besedilom »(izpolniti v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pisanje puščeno v predalčniku)« odtisnjeno besedilo: »Ker danes dne ……… vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti naslovniku, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva, je bilo pismo puščeno v naslovnikovem predalčniku. V ………., dne …….………… ………... (podpis vročevalca)«.
Desna polovica sprednje strani ovojnice
7. člen
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke.
Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«.
Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma.
Zadnja stran ovojnice
8. člen
Na zadnji strani ovojnice brez perforacij je nad podaljškom besedilo »1.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru osebne vročitve)«. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo:
»Dne ………………. vročevalec tega pisma naslovniku ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva. Zato je bilo tega dne v njegovem hišnem predalčniku / v njegovem izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (ustrezno označiti) puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti.
V……………………………., dne…………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Pod tem je besedilo »2.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pisanje puščeno v predalčniku)«. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo:
»Ker vam danes dne ……………… vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega gospodinjstva, vam je bilo pismo puščeno v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pismo puščeno v vašem predalčniku (prvi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V……………………………., dne ……………………….....
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Pod tem je besedilo »3.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo:
»Dne ……………… vročevalec tega pisma naslovniku ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva. Naslovnik tudi nima predalčnika oziroma je njegov predalčnik neuporaben. Zato je bilo tega dne na vratih njegovega stanovanja puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 30 dni, v katerem ga mora dvigniti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vratih njegovega stanovanja (drugi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Podaljšek
9. člen
Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem pismu in obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi, je (križno) razdeljen na štiri enako velike dele.
Zgornja dva dela podaljška sta namenjena obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, in obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
Spodnja dva dela sta namenjena obvestilu o prispelem pismu, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, in obvestilu o prispelem pismu, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, ki sta od obvestil sodišču ločena z vodoravnim perforirnim nizom, med seboj pa sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
Obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona
10. člen
Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti v primeru osebne vročitve)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ob poskusu vročitve, priporočenega pisma ni bilo mogoče osebno izročiti naslovniku. Prav tako ga ni bilo mogoče izročiti kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva. Zato je bilo dne ………………… v njegovem hišnem predalčniku / v njegovem izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (ustrezno označiti) puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti.
Naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo.
– Zato mu je bilo zgoraj navedeno priporočeno pismo, po preteku tega roka, puščeno v hišnem / izpostavljenem predalčniku (ustrezno označiti).
– Ker naslovnik nima hišnega oziroma izpostavljenega predalčnika / je naslovnikovpredalčnik neuporaben (ustrezno označiti) se pismo vrača sodišču.
V……………………., dne ………………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona
11. člen
Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
»Ob poskusu vročitve, priporočenega pisma ni bilo mogoče osebno izročiti naslovniku. Prav tako ga ni bilo mogoče izročiti kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva. Zato je bilo dne ………………… na vratih njegovega stanovanja puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 30 dni, v katerem ga mora dvigniti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na naslovnikova vrata (drugi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča osebno v skladu s 142. členom zakona
12. člen
Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolniti v primeru osebne vročitve)«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ………………., iz ……………………. Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega gospodinjstva, lahko pismo prevzamete na pošti ……………........., danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne ……………… dalje.
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo sodišče štelo, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka. Po preteku tega roka bo pismo puščeno v vašem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku. Če predalčnika nimate ali je ta neuporaben, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev (142. člen ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).«.
Obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona
13. člen
Na obvestilu o prispelem pismu na desni strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolniti v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ………………., iz ……………………. Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega gospodinjstva, in ker nimate predalčnika oziroma ker je vaš predalčnik neuporaben, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………........., kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 30 dneh od dne ……………… dalje.
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….«.
Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vaših vratih (drugi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).«.
Razporeditev besedila
14. člen
Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
Minister, pristojen za pravosodje, s tehničnim navodilom natančneje določi fiksirane pozicije in velikost posameznih polj na podaljšani ovojnici.
Izpolnjevanje
15. člen
Sprednjo stran ovojnice v celoti, z izjemo črtne razpredelnice iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami, kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na levi strani podaljška izpolni prve tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Besedilo desnega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in desnega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »OSEBNO!«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami, kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na desni strani podaljška izpolni prve tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Besedilo levega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in levega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
Prepogib
16. člen
Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, prepognejo v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.
OVOJNICA ZA VROČANJE PO POŠTI, PRIMERNA ZA STROJNO KUVERTIRANJE
Ovojnica
17. člen
Ovojnica za vročanje po pošti, primerna za strojno kuvertiranje, je pravokotna kuverta standardne oblike in dimenzij C5, ki ima na sprednji strani prilepljen zavihek z obvestilom o prispelem pismu, obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi in vročilnico. Na zgornji polovici prilepljenega zavihka je na levi strani prostor za obvestilo o prispelem pismu, na desni strani pa za obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi. Na spodnji polovici prilepljenega zavihka je na levi strani prostor za vročilnico. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine izhaja iz Priloge.
Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako VR-MP-3OS, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom zakona, ali oznako VR-MP-3NS, če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona.
Na desni strani ovojnice je ob desnem robu navpična reža velikosti 10 mm x 45 mm, ki je namenjena čitalcu črtne kode vsebine pisma.
Zgornja polovica prilepljenega zavihka
18. člen
Zgornja polovica zavihka na sprednji strani ovojnice je na levi strani namenjena obvestilu o prispelem pismu in na desni strani obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi, ki sta z navpičnim perforirnim nizom po sredini razdeljena na dva enako velika dela, velikosti najmanj 95 x 58 mm, na ostalih straneh pa s perforirnimi nizi od preostanka ovojnice.
Zgornji levi rob obvestila o prispelem pismu in zgornji desni rob obvestila sodišču o opravljeni vročitvi sta od zavihka ločena tako, da omogočata ločitev obvestil z ovojnice.
Levi del zgornje polovice zavihka je namenjen obvestiloma o prispelem pismu, ki jih vročevalec pusti za naslovnika pisma v skladu s 142. členom (osebno) ali s 140. in 141. členom zakona (navadno).
Desni del zgornje polovice zavihka je namenjen obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi.
Vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona
19. člen
Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani zgornjega dela zavihka je na sprednji strani pod besedilom ’OBVESTILO O PRISPELEM PISMU’, napis ’Naslovnik: ’, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
‘Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ………………., iz ……………………. Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega gospodinjstva, lahko pismo prevzamete na pošti ……………........., danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne ……………… dalje.
V……………………………., dne’, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto.
Pod tem je besedilo:
‘Podpis vročevalca …………………………………….’.
Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo:
‘Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo sodišče štelo, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka. Po preteku tega roka bo pismo puščeno v vašem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku. Če predalčnika nimate ali je ta neuporaben, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev (142. člen ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).’.
Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela zavihka je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo ‘OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI’, pod katerim je prostor, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis ‘ŠTEVILKA:’, pod njim napis ‘VSEBINA:’ Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
‘Ob poskusu vročitve, priporočenega pisma ni bilo mogoče osebno izročiti naslovniku. Prav tako ga ni bilo mogoče izročiti kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva. Zato je bilo dne’, čemur sledi osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto, in besedilo: ‘v njegovem hišnem predalčniku / v njegovem izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (ustrezno označiti) puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti.
Naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo.
– Zato mu je bilo zgoraj navedeno priporočeno pismo, po preteku tega roka, puščeno v hišnem / izpostavljenem predalčniku (ustrezno označiti).
– Ker naslovnik nima hišnega oziroma izpostavljenega predalčnika / je naslovnikov predalčnik neuporaben (ustrezno označiti) se pismo vrača sodišču.
V……………………………., dne’, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto.
Pod tem je besedilo:
‘Podpis vročevalca …………………………………….’.
Vsebina obvestila o prispelem pismu in obvestila sodišču o opravljeni vročitvi, če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona
20. člen
Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani spodnjega dela zavihka je na sprednji strani za besedilom ‘OBVESTILO O PRISPELEM PISMU’, pod katerim je besedilo ‘(izpolniti v primeru navadne vročitve, če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)’, pod njim pa napis ‘Naslovnik:’, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
‘Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ………………., iz ……………………. Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega gospodinjstva, in ker nimate predalčnika oziroma ker je vaš predalčnik neuporaben, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………........., kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 30 dneh od dne ……………… dalje.
V……………………………., dne’, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto.
Pod tem je besedilo:
‘Podpis vročevalca …………………………………….’.
Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo:
‘Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na vaših vratih (drugi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).’.
Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela zavihka je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo ‘OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI’, pod katerim je prostor, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem je na levi strani napis ‘ŠTEVILKA:’, pod njim napis ‘VSEBINA:’ Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo:
‘Ob poskusu vročitve, priporočenega pisma ni bilo mogoče osebno izročiti naslovniku. Prav tako ga ni bilo mogoče izročiti kakšnemu odraslemu članu njegovega gospodinjstva. Zato je bilo dne’, čemur sledi osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto, in besedilo: ‘na vratih njegovega stanovanja puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 30 dni, v katerem ga mora dvigniti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo to obvestilo pritrjeno na naslovnikova vrata (drugi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V……………………………., dne’, za katerim je osem enakih pravokotnikov, v katere se s številkami vpisujejo dan, mesec in leto.
Pod tem je besedilo:
‘Podpis vročevalca …………………………………….’.
Vročilnica
21. člen
Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, velikosti najmanj 95 x 95 mm, ki je na levi, spodnji in desni strani od ovojnice ločen s perforirnimi nizi, na zgornji strani pa je s perforirnim nizom ločen od obvestila o prispelem pismu. Spodnja levi in desni rob vročilnice sta od zavihka ločena tako, da omogočata ločitev vročilnice z ovojnice.
Na vročilnici je navpično na levi strani napis »VROČILNICA«, ob njem je na zgornji strani z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 19 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 16 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice.
Pod njim je na levi strani napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«, desno od katerega je osem enakih pravokotnikov, namenjenih vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo, in nad katerimi je napis »Datum«. Desno od le-teh je prostor namenjen podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo ob neuspeli vročitvi, nad katerim je napis »Podpis«.
Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 17 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, je na hrbtni strani vročilnice besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, pod katerim je besedilo »(dan, mesec z besedami)«. Prostor za datum vročitve mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Pod njim je osem enakih pravokotnikov in besedilo »(dan, mesec, leto s številkami)«, pod njim pa besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog, ki je namenjen odtisu poštnega žiga.
Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, se na hrbtni strani vročilnice pod besedilom iz prejšnjega odstavka, za besedilom »(izpolniti v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pisanje puščeno v predalčniku)« doda besedilo: »Ker danes dne ……… vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti naslovniku, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva, je bilo pismo puščeno v naslovnikovem predalčniku. V ………., dne …….………… ………... (podpis vročevalca)«.
Desna polovica spodnjega dela sprednje strani ovojnice
22. člen
Na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovojnice, ki je z ovojnico trajno povezan, je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 19 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 20 mm, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod tem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti najmanj 80 x 24 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Desno od pravokotnika, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj, je v pravokotniku velikosti najmanj 20 x 12 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »OSEBNO! ZPP«, če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, ali »NAVADNO! ZPP«, če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona.
Zadnja stran ovojnice
23. člen
Če se pismo vroča osebno v skladu s 142. členom zakona, je na zadnji strani ovojnice besedilo
‘… OBVESTILO O PRISPELEM PISMU’, pod katerim je odtisnjeno naslednje besedilo:
‘Dne ………………. vročevalec tega pisma naslovniku ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva. Zato je bilo tega dne v njegovem hišnem predalčniku / v njegovem izpostavljenem predalčniku / na vratih njegovega stanovanja (ustrezno označiti) puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti.
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….’.
Če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom zakona, je na zadnji strani ovojnice besedilo ‘1.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru navadne vročitve, ko je naslovniku pisanje puščeno v predalčniku)’. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo:
‘Ker vam danes dne ……………… vročevalec pisma ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov vašega gospodinjstva, vam je bilo pismo puščeno v vašem predalčniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pismo puščeno v vašem predalčniku (prvi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….’.
Pod tem je besedilo ‘2.) OBVESTILO O PRISPELEM PISMU (izpolniti v primeru navadne vročitve, ko naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben)’. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo:
‘Dne ……………… vročevalec pisma naslovniku ni mogel osebno izročiti, prav tako ga tudi ni mogel izročiti nobenemu od odraslih članov njegovega gospodinjstva. Naslovnik tudi nima predalčnika oziroma je njegov predalčnik neuporaben. Zato je bilo tega dne na vratih njegovega stanovanja puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje, in rok 30 dni, v katerem ga mora dvigniti. Šteje se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vratih njegovega stanovanja (drugi odstavek 141. člena ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 45/08 in nasl.).
V……………………………., dne …………………………
Podpis vročevalca …………………………………….’.
Razporeditev besedila
24. člen
Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
Izpolnjevanje
25. člen
Sodišče na obvestilu o prispelem pismu na levi strani zgornjega dela zavihka izpolni prve tri podatke, in sicer: naslovnika pisma, številko priporočenega pisma s številko vročilnice v numeričnem zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo. Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela zavihka ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami, kot na desni polovici spodnjega dela sprednje strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma.
Sprednjo stran vročilnice in desno polovico spodnjega dela sprednje strani ovojnice v celoti, z izjemo podatkov iz tretjega odstavka 21. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
Prehodna določba
26. člen
Sodišča bodo ob tehnični izpolnitvi pogojev za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje, vendar najkasneje do 1. januarja 2009, za vročanje po pošti v skladu z zakonom uporabljala ovojnico za vročanje po pošti, primerno za strojno kuvertiranje, kot je ta urejena v členih 17. do 25. tega pravilnika.
Razveljavitev
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 75/03) v delu, ki se nanaša na vročanje v pravdnem postopku.
Začetek veljavnosti
28. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2008.
Št. 007-286/2007
Ljubljana, dne 29. septembra 2008
EVA 2007-2011-0107
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Priloge:
– Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene tisku na laserskem in matričnem tiskalniku (osebno vročanje po 142. členu ZPP in navadno vročanje po 140. in 141. členu ZPP);
– Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene strojnemu kuvertiranju (osebno vročanje po 142. členu ZPP);
– Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene strojnemu kuvertiranju (navadno vročanje po 140. in 141. členu ZPP).