Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3951. Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2008, stran 12757.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 24. seji dne 22. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2008
1. člen
V Odloku o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2008 (Uradni list RS, št. 40/08) se spremeni prvi odstavek 2. člena in glasi:
»Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena, znaša 217.680,64 EUR.«.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka in glasi:
»Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov iz prvega delnega programa odprave posledic škode zaradi poplav in drugih posledic neurij oziroma naravnih nesreč:
– Sanacija plazu na LC 191151 v Malem     149.168,48 €,
 Trnu
– Sanacija ceste Dobrova–Plešivec       68.512,16 €.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-03/2005-O603
Krško, dne 22. septembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.