Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3647. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-A)
3648. Zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B)
3649. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ZDP-1A)
3650. Zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A)

Odloki

3663. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo

Sklepi

3651. Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja
3652. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3653. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3654. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3655. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3656. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3657. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3658. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3659. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3660. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3661. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3662. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

MINISTRSTVA

3664. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
3665. Pravilnik o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pravice
3666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3668. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah
3669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu
3670. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
3671. Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih
3672. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

OBČINE

Kranj

3673. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj

Ljubljana

3674. Sklep o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena
3675. Sklep o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3676. Sklep o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost