Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3677. Uredba o dopolnitvi uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
3678. Uredba o začasni uporabi dodatnega protokola št. 13 k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini

Sklepi

3679. Sklep o nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje

Drugi akti

3680. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v večletnem programu Skupnosti, namenjenem spodbujanju razvoja in uporabe evropskih digitalnih vsebin na svetovnih omrežjih ter pospeševanju jezikovne raznolikosti v informacijski družbi (eVsebine)
3681. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu

MINISTRSTVA

3682. Pravilnik o nomenklaturi poklicev
3683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3684. Pravilnik o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov
3685. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o radijski in terminalski opremi
3686. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni združljivosti

OBČINE

Borovnica

3687. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2002
3688. Odlok o predkupni pravici Občine Borovnica

Komen

3689. Odlok o lokalni turistični vodniški službi na območju Občine Komen
3690. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica

Laško

3691. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Laško

Ljubno

3692. Program priprave za dopolnitev leta 2000 sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 1990, usklajenega 1989 za območje Občine Ljubno
3693. Program priprave lokacijskega načrta za širitev glinokopa v Homu v Občini Ljubno

Mežica

3694. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Mežica

Mislinja

3695. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Semič

3696. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Semič
3697. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič - dopolnitev 2003 in odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič