Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3698. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)
3699. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

Odloki

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A)

MINISTRSTVA

3701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3702. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol
3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o mazavih maščobah
3704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o perutninskih mesnih izdelkih
3705. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003

BANKA SLOVENIJE

3706. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
3707. Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3708. Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
3709. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
3711. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
3712. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami

OBČINE

Benedikt

3713. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt

Celje

3714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava

Kamnik

3715. Sklep o višini cene pomoči na domu
3738. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlijšča
3739. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik

Litija

3716. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva
3717. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo
3718. Sklep o določitvi višine subvencije za zavarovalne premije za plemensko živino in kmetijske objekte

Ljutomer

3719. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru

Šentjur

3720. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur

Trebnje

3721. Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah
3722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2002
3723. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
3724. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje
3725. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3726. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3728. Program priprave za lokacijski načrt Roje-Mirna

Turnišče

3729. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče
3730. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče
3731. Odlok o območju predkupne pravice Občine Turnišče
3732. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče

Zagorje ob Savi

3733. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Žalec

3734. Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu
3735. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd
3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

Žiri

3737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri
AAA Zlata odličnost