Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3664. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 11428.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena, drugega odstavka 56. člena, 64. in 65. in 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa postopke za priznavanje označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, vpis v evidence potrjenih specifikacij, vpis v evidence pridelovalcev oziroma predelovalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, način ugotavljanja skladnosti in kontrole ter tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdajanje listin o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: certifikacijski organ) za posebne kmetijske pridelke oziroma živila.
(2) Kot posebni kmetijski pridelki oziroma živila po tem pravilniku se štejejo kmetijski pridelki oziroma živila z geografskim poreklom, geografsko označbo, tradicionalnim ugledom, kmetijski pridelki oziroma živila višje kakovosti in živila, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo predpisi za posamezne vrste živil.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za vino in druge proizvode iz grozdja in vina ter za žgane pijače.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– posebne označbe so označbe, ki so določene s predpisi za posamezne vrste živil;
– proizvajalec je pridelovalec oziroma predelovalec posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– združenje proizvajalcev je skupina ali združba proizvajalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti enake vrste poseben kmetijski pridelek oziroma živilo.
3. člen
(specifičnost in tradicionalna značilnost)
Ime kmetijskega pridelka oziroma živila mora biti specifično in mora izražati tradicionalno značilnost. Za specifično se šteje ime, ki je nastalo iz običaja in ne nasprotuje pravnemu redu in morali. Za specifično se ne šteje ime, ki je zavajajoče. Tradicionalna značilnost se izkazuje s pisnimi in ustnimi viri.
4. člen
(izjeme)
(1) V posebnih primerih se lahko določene geografske označbe obravnavajo kot geografsko poreklo, tudi če surovine za zadevne izdelke izvirajo iz drugega ali širšega geografskega območja, kot je območje predelave, pod pogojem, da:
– je območje proizvodnje surovin omejeno,
– obstajajo posebni pogoji za proizvodnjo surovin in
– da obstajajo kontrolni mehanizmi, ki zagotavljajo izpolnjevanje teh pogojev.
(2) Izjema iz prejšnjega odstavka velja le, če se kot surovine obravnavajo žive živali, meso in mleko.
II. POSTOPEK ZA PRIZNANJE OZNAČBE
5. člen
(začetek postopka)
(1) Postopek za priznanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, evidenco potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in register proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vodi Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Postopek za priznanje označbe geografskega porekla, geografske označbe ali označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge združenja proizvajalcev iz geografskega območja pridelave oziroma predelave. Izjemoma lahko poda vlogo tudi fizična ali pravna oseba, ki dokaže, da je na danem območju edini proizvajalec določenega posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila.
(3) Postopek za uporabo označbe višje kakovosti in posebne označbe za kmetijske pridelke oziroma živila se začne na podlagi vloge proizvajalca ali njihovega združenja.
(4) Vloga se naslovi na Urad in se lahko nanaša le na posebne kmetijske pridelke oziroma živila, ki jih proizvajalec prideluje oziroma predeluje.
6. člen
(vloga za geografsko poimenovanje)
(1) Vloga za priznanje označbe geografskega porekla oziroma geografske označbe mora vsebovati:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
b) statut združenja proizvajalcev;
c) navedbo certifikacijskega organa, ki ga je vlagatelj izbral za certificiranje in soglasje tega organa, da bo vlagatelja certificiral;
d) interna pravila za označevanje;
e) specifikacijo, ki obsega:
– predlog poimenovanja posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s poimenovanjem geografskega porekla ali geografske označbe;
– opis posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi;
– razmejitev geografskega območja pridelave oziroma predelave;
– poročilo o posebnostih – dokumentacijo, ki dokazuje, da posebni kmetijski pridelek oziroma živilo izvira iz tega geografskega območja in utemeljuje neposredno povezavo s tem geografskim območjem oziroma poreklom;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila in opis avtentičnih in stalnih lokalnih metod pridelave oziroma predelave, če te obstajajo;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi dovoljenje Vlade Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, kadar označba posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti.
7. člen
(vloga za tradicionalni ugled)
(1) Vloga za priznanje označbe tradicionalnega ugleda mora vsebovati:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številka občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
b) statut združenja proizvajalcev;
c) navedbo certifikacijskega organa, ki ga je vlagatelj izbral za certificiranje in soglasje tega organa, da bo vlagatelja certificiral;
d) interna pravila za označevanje;
e) specifikacijo, ki obsega:
– ime posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi, ki se nanašajo na tradicionalni ugled;
– poročilo o posebnostih – dokumentacijo, ki dokazuje, da posebni kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi dovoljenje Vlade Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, kadar označba posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti.
8. člen
(vloga za višjo kakovost in posebne označbe)
(1) Vloga za priznanje označbe višje kakovosti in posebne označbe mora vsebovati:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
b) navedbo certifikacijskega organa, ki ga je vlagatelj izbral za certificiranje in soglasje tega organa, da bo vlagatelja certificiral;
c) interna pravila za označevanje;
d) specifikacijo, ki obsega:
– ime posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis značilnosti posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in poglavitnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi lastnostmi posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da je določen posebni kmetijski pridelek oziroma živilo po svojih specifičnih lastnostih kakovostnejši od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil minimalne kakovosti;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi dovoljenje Vlade Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, kadar označba posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil vsebuje državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti.
9. člen
(odločitev o vlogi)
(1) O vlogi za priznanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil odloči urad.
(2) Če je vloga iz prejšnjega odstavka popolna in izpolnjuje predpisane pogoje iz tega pravilnika, urad v Uradnem listu RS oziroma v javnem glasilu objavi informacijo o prejeti vlogi za geografsko poreklo, geografsko označbo in tradicionalni ugled ter pozove javnost, da v 21 dneh po objavi poda pisne pripombe na urad.
(3) Zaradi razvoja na znanstvenem in tehničnem področju, zaradi ponovne definicije geografskega območja ali zaradi zahteve strokovne komisije, urad od vlagatelja lahko zahteva temu ustrezno dopolnitev vloge.
10. člen
(strokovna komisija)
(1) Vlogo iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), izmed strokovnjakov z danega področja.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled vloge za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in priprava pripomb, če so potrebne;
– pregled in presoja pripomb na vlogo za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, prispelih na urad v času javne obravnave;
– priprava zahtev za dopolnitev vloge za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in presoja ustreznosti dopolnitve vloge, če je potrebno;
– priprava strokovnega mnenja o utemeljenosti vloge za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(3) Pri delu strokovne komisije sodeluje tudi predstavnik urada kot tajnik strokovne komisije.
(4) Proračunska finančna sredstva in prostorske pogoje za delovanje strokovne komisije zagotovi urad iz sredstev ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in prehrano.
11. člen
(vpis v evidenco)
(1) Na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja strokovne komisije iz prejšnjega člena urad izda odločbo o priznanju označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Urad vpiše označbo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil v evidenco potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in objavi priznano označbo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
(sprememba specifikacije)
(1) Vlagatelj lahko poda na urad vlogo za spremembo oziroma dopolnitev specifikacije že priznane označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko),
– pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID,
– seznam sprememb in dopolnitev specifikacije,
– spremenjeno oziroma dopolnjeno specifikacijo.
(2) Kolikor se sprememba oziroma dopolnitev nanaša na spremembo tehnologije zaradi znanstvenega in tehnološkega razvoja ali spremembo geografskega območja, spremembo prouči strokovna komisija iz 9. člena tega pravilnika in odločitev sporoči certifikacijskemu organu.
(3) Urad na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije izda odločbo o spremembi oziroma dopolnitvi specifikacije.
(4) Če se sprememba oziroma dopolnitev nanaša na spremembo geografskega območja, se sprememba oziroma dopolnitev objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN KONTROLA
13. člen
(certifikacijski organ)
(1) Certifikacijski organi morajo biti akreditirani skladno s standardom SIST EN 45 011.
(2) Kontrolo nad pridelavo in predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil izvajajo certifikacijski organi, ki so pravne osebe in jih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenuje minister.
14. člen
(sklenitev pogodb)
Minister lahko imenuje enega ali več certifikacijskih organov, ki izvajajo kontrolo nad pridelavo in predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.
15. člen
(tehnični in organizacijski pogoji, ki jih mora izpolnjevati certifikacijski organ)
Certifikacijski organ, ki izvaja kontrolo nad pridelavo oziroma predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, mora izpolnjevati naslednje tehnične in organizacijske pogoje:
1. imeti mora akreditacijsko listino, ki jo je izdala Slovenska akreditacija ali tuja nacionalna akreditacijska organizacija, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo, o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo oziroma predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, določenimi v standardu SIST EN 45 011;
2. imeti mora izdelan poslovnik kakovosti;
3. imeti mora jasne in podrobno razdelane kontrolne točke in kriterije za ocenjevanje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, pred izdajo certifikata vključno s sankcijami;
4. imeti mora vzpostavljen sistem reševanja pritožb v skladu s standardom iz 1. točke tega člena;
5. biti mora tehnično usposobljen za opravljanje kontrole nad pridelavo in predelavo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter mora določiti postopek vzorčenja;
6. pri izdaji certifikatov mora biti neodvisen in nepristranski;
7. v delavnem ali pogodbenem razmerju mora imeti najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kmetijske ali živilske smeri in najmanj pet let delavnih izkušenj v kmetijski ali živilski stroki ter mora skrbeti za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih, ki se določi v pogodbi iz prejšnjega člena;
8. imeti mora tehnično možnost priključitve na aplikacijo evidence potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki ga vodi Urad;
9. imeti mora notranje akte, ki zagotavljajo varstvo podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
16. člen
(vloga za certificiranje)
(1) Vloga za certificiranje se pošlje certifikacijskemu organu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko, davčno številko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID) in v primeru združenja tudi status združenja;
– ime posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
– specifikacijo (elaborat) izdelka oziroma predpis o priznanju označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom;
– opis delovanja notranje kontrole ter način vodenja proizvodne dokumentacije.
17. člen
(prvi pregled)
(1) Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena certifikacijski organ predlaga plan zunanje kontrole ter pripravi navodila za izvajanje kontrole.
(2) O kontroli proizvajalca sestavi kontrolor zapisnik, s katerim se proizvajalca obvesti o pomanjkljivostih pridelave oziroma predelave. Po ugotovitvi, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti ter na podlagi vzorčenja in rezultatov analiz, kontrolor pripravi končno poročilo.
18. člen
(certifikat)
(1) Certifikacijski organ na podlagi zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena o prvem pregledu in mnenja certifikacijskega odbora iz 19. člena tega pravilnika odloči o vlogi za certificiranje.
(2) Če je odločitev pozitivna, proizvajalcu izda certifikat in predlaga Uradu, da ga vpiše v register proizvajalcev danega kmetijskega pridelka oziroma živila.
19. člen
(certifikacijski odbor)
Certifikacijski organ imenuje certifikacijski odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor). Naloge odbora so:
– pregledovanje specifikacij (elaboratov) za posebne kmetijske pridelke oziroma živila;
– pregledovanje poročila kontrolorja o pregledu;
– podajanje strokovnih mnenj, na podlagi katerih certifikacijski organ izda certifikat;
– sprejemanje poslovnika kakovosti certifikacijskega organa;
– reševanje zadev v primeru ugovorov zoper izdane certifikate in odvzem certifikatov;
– sprejemanje politike poslovanja v zvezi z dejavnostmi in delom certifikacijskega organa, vključujoč program razvoja;
– sprejem letnega programa dela ter poročila o njegovem izvajanju in pregled finančnega poslovanja;
– predlaganje cenika storitev certificiranja;
– letno poročanje ministru o delu certifikacijskega organa in odbora;
– potrjevanje izbire podpogodbenika,
– pregled označevanja certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
20. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo nad pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo registrirano proizvodnjo posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila izvaja certifikacijski organ iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Pri proizvajalcu se kontrola izvaja najmanj enkrat letno in se opravi popoln fizični pregled ter se po potrebi opravi tudi nenapovedane rutinske preglede. O vsakem popolnem fizičnem pregledu se sestavi zapisnik.
(3) Če v zapisniku obstaja sum, da proizvajalec ne proizvaja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil v skladu s specifikacijo oziroma da potvarja ali ogroža zdravje potrošnikov, o tem certifikacijski organ obvesti pristojnega inšpektorja. O sproženem postopku obvesti tudi kontroliranega proizvajalca.
(4) Na predlog certifikacijskega organa urad izbriše proizvajalca iz registra proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, če se ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika.
21. člen
(zaščitni znak)
Posebni kmetijski pridelki oziroma živila, ki ustrezajo pogojem za uporabo ene od označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila po tem pravilniku, so lahko označeni tudi z zaščitnim znakom, ki ga določi in objavi minister, če izpolnjuje za to predpisane pogoje. Zaščitni znak podeljuje urad.
22. člen
(poročanje o obsegu proizvodnje)
Proizvajalci posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo uradu do konca februarja tekočega leta sporočiti obseg proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil za preteklo leto.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(prehodne določbe)
(1) Do imenovanja certifikacijskega organa iz 13. člena tega pravilnika opravlja delo certifikacijskega organa sektor za varnost in kakovost hrane Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor) skladno s standardom SIST EN 45011.
(2) Dokler naloge certifikacijskega organa opravlja sektor, minister z odločbo imenuje člane certifikacijskega odbora. Sektor na podlagi pozitivne odločitve certifikacijskega odbora o izdaji certifikata izda proizvajalcu posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil certifikat in odločbo o izdaji certifikata ter predlaga Uradu, da vpiše proizvajalca v ustrezno evidenco.
24. člen
(imenovanje certifikacijskega organa)
Minister lahko imenuje certifikacijski organ iz 13. člena tega pravilnika tudi, če še nima akreditacijske listine iz 13. člena tega pravilnika, vendar jo le-ta mora pridobiti najpozneje dve leti po imenovanju.
25. člen
(izdani predpisi)
(1) Kmetijske pridelke oziroma živila, za katere je bil že izdan pravilnik, ki ureja o pogoje za uporabo označbe »tradicionalni ugled«, ter kmetijske pridelke oziroma živila, ki že imajo odločbo za uporabo označbe »višja kakovost«, Urad vpiše v evidenco potrjenih označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Proizvajalci posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki jim je bila izdana odločba Urada za uporabo višje kakovosti morajo biti kontrolirani in certificirani v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2003.
26. člen
(končna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 44/02).
27. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-13/2002-1
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EVA 2003-2311-0168
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
* Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbi št. 2081/92 EGS in 2082/92 EGS