Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3674. Sklep o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena, stran 11493.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 16. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o razglasitvi zgodovinskih spomenikov
v Mestni občini Ljubljana za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
Enote se, z namenom, da se ohranijo njihove kulturne, zgodovinske, likovne in estetske vrednote, razglasijo za kulturne spomenike lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
Meje spomenikov so vrisane na katastrskih kartah v merilu 1:1000, 1:2000 in 1:2880 ter na topografskih kartah v merilu 1:5000.
Karte so kot priloge sestavni del tega sklepa.
Izvirnike kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje avtentične lokacije objektov, tudi v primeru, ko je spomenik fizično povezan z objektom, ki sam po sebi nima lastnosti dediščine in je nadomestljiv;
– varovanje kulturnih, zgodovinskih, likovnih, krajinskih, materialnih in estetskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– dovoljeni so le tisti posegi, katerih cilj je redno vzdrževanje in obnova oziroma vzpostavitev prvotnega stanja spomenika;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja v območjih spomenikov, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod,
– prepoved parkiranja motornih vozil v območjih spomenikov.
3. člen
Za vsak poseg v spomenike ali njihove dele je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
4. člen
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– v odloku o razglasitvi nekdanjega Šempetrskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 18/90 in 27/91) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Gabrijelu Gruberju in osuševanju Barja,
– v odloku o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 5/86, št. 27/89, št. 13/90 in 27/91) tiste določbe, ki se nanašajo na Ilirski steber,
– v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in 41/85) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Vidi Pregarc,
– v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 33/83) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Tonetu Tomšiču, Spomenik Francu Rozmanu – Stanetu, Spomenik talcem v Ulici talcev in Spominsko ploščo padlim zdravnikom in medicincem,
– v odloku o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 60/93) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik Majdi Vrhovnik, Spominski steber Jožetu Plečniku in Spominsko ploščo Avgustu Jenku,
– v odloku o razglasitvi zgodovinskih spomenikov občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 38/83) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik padlim v NOB v Šentvidu, Spomenik Svobode v Šiški, Spomenik v NOB padlim gojencem Učiteljskega doma, Spomenik vstaje proti okupatorju, Grobišče padlih v NOB v Dravljah, Spomenik kurirjem Dolomitskega odreda, Spomenik vižmarskemu ljudskemu taboru in Spominsko ploščo Glavnemu poveljstvu NOV in POS,
– v odloku o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 31/85) tiste določbe, ki se nanašajo na Grobnico padlih v NOB na pokopališču v Stožicah,
– v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 17/85) tiste določbe, ki se nanašajo na Spomenik žrtvam NOB v Trnovem.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-38/02-23
Ljubljana, dne 16. junija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.