Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu, stran 11440.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o meroslovnih zahtevah za refraktometre,
s katerimi se meri masni delež sladkorja
v vinskem moštu
1. člen
V pravilniku o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu (Uradni list RS, št. 40/02) se v prvem odstavku 8. člena enačba: »ρ(B) = 6844 · (n-1,3706) za n ≤ 1,3706« nadomesti z enačbo: »ρ(B) = 6844 · (n-1,3358) za n ≤ 1,3706«.
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se besede »na osvetljenem ozadju ter« nadomestijo z besedama »oziroma najmanj«.
3. člen
Tretji odstavek 20. člena se črta.
4. člen
V četrtem odstavku 26. člena se besede: »in s pomožno« nadomestijo z besedami: »ali če ima refraktometer«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Refraktometri tipa II in refraktometri tipa III, ki na dan uveljavitve tega pravilnika nimajo odobritve tipa merila, pa izpolnjujejo zahteve pravilnika o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu, se lahko uporabljajo najdlje do 1. 5. 2004, ko morajo biti dani v prvo overitev.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-19/03
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-3311-0170
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport