Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, stran 11437.

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 – odločba US, 30/01, 103/01-ZIPRS0203 in 67/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02 in 114/02) se v 40. členu v drugem odstavku besedilo »vendar se ne uporabljajo kot hrana« nadomesti z besedilom »vendar se ne morejo uporabljati kot hrana«, besedilo zadnjega stavka pa se spremeni tako, da se glasi: »Prav tako se splošna stopnja DDV uporabi za izdelke, ki vsebujejo več kot 0,5 volumskega odstotka alkohola pri 20 °C oziroma 0,4 masnega odstotka alkohola v izdelku, ne glede na tarifno oznako, v katero se uvrščajo.«
2. člen
V 42. členu se v prvem odstavku:
– v 6. točki tarifna oznaka »9026 10« spremeni v tarifno oznako »9018 90 85«,
– v 7. točki za tarifno oznako »3506 10 00« postavi vejica in doda tarifna oznaka »9018 39 00«,
– v 8. točki pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »urinske vrečke (iz tarifne oznake: 9018 90 85)«,
– v 9. točki pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »inzulinska črpalka (tarifna oznaka: 9021 90 90), infuzijski set za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 9018 39 00), rezervoar za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 90 18 39 00), potisna paličica z navojem za inzulinsko črpalko (tarifni oznaki: 9021 90 90, 90 18 39 00)«,
– v 10. točki pred podpičjem postavi vejica in doda besedilo »in razpoznaven pribor za traheostomo«,
– v 11. točki pred podpičjem doda besedilo »kompresijske nogavice za krčne žile, številke nad 190 den (iz tarifne oznake: 6115 93 10)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Med izdelke iz prvega odstavka tega člena se uvrščajo tudi deli in pribor za navedene izdelke, če se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »prve alinee« nadomestita z besedama »1. točke«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črtata besedi »druge alinee«, za besedilom »(tarifna oznaka: 6115)« se postavi vejica in doda besedilo »razen kompresijskih nogavic iz 11. točke prvega odstavka tega člena«, za besedilom »(64. poglavje carinske tarife)« se postavi vejica in doda besedilo »razen začasnih čevljev, namenjenih po težkih operacijah na stopalih iz četrte točke prvega odstavka tega člena«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedi »druge alinee« nadomestita z besedama »2. točke«.
3. člen
V 47. členu se v prvem odstavku črta besedilo », ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu in ribištvu,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo », ki so namenjena izključno uporabi v kmetijstvu«.
V šestem odstavku se črta besedilo », ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu« ter v drugi alinei pred podpičjem doda besedilo »ter reja živali ali posamezna dela v okviru reje živali pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01.2, kadar se izvajajo kot storitve proti plačilu, razen storitev v okviru gojenja hišnih živali«.
4. člen
V 61. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kulturne storitve iz prvega odstavka tega člena so oproščene plačila DDV tudi, če jih opravljajo društva s podeljenim statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali druge osebe s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture, če je ob tem izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:
– njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
– jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
– zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV;
– ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance za DDV.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Za 96. členom se doda nov 96.a člen, ki se glasi:
»96.a člen
(davčni zavezanec, ki opravlja le obdavčeno dejavnost)
Davčni zavezanec, ki opravlja le obdavčeno dejavnost in prejema plačila, ki ne predstavljajo plačila za opravljen promet blaga oziroma storitev (kot npr. prave subvencije, dotacije), ne izračunava odbitnega deleža.«
6. člen
V 97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščeno deloma pa obdavčeno dejavnost in v zvezi z obdavčeno dejavnostjo prejema plačila, ki ne predstavljajo plačila za opravljen promet blaga oziroma storitev (kot npr. prave subvencije, dotacije), ta plačila ne vključi v izračun odbitnega deleža, če zagotovi podatke o celotnem vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega se prizna pravica do odbitka na način iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena.«
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo novi četrti do sedmi odstavki.
7. člen
V 126. členu se peta alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»da je prodajalec izvirnik obrazca DDV-VP podpisal in odtisnil štampiljko ter vpisal evidenčno številko.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2003.
Št. 68055/03
Ljubljana, dne 25. julija 2003.
EVA 2003-1611-0135
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance